ZAMEK W KOŹMINIE DZIEJE BUDOWLANE UNIKAT !!! (160953129)Sprzedano za: 99,99 zł

Zakończona o 18:30 dnia 04.02.2007 r.

Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
1994
Okładka
miękka

oferta nr 160953129


Opis

KSIĄŻKA POSIADA DEDYKACJĘ JEDNEGO ZE WSPÓŁAUTORÓW DLA PROF.JANUSZA BOGDANOWSKIEGO.

AUTORAMI KSIĄZKI SĄ:

TADEUSZ POKLEWSKI-KOZIEŁŁ
JANUSZ NEKANDA-TREPKA

WSTĘP - SPIS TREŚCI - OPIS:

SPIS TREŚCI

Przedmowa s. 7
Rozdział I. Koźmin przedzamkowy (Tadeusz Poklewski-Koziełł) s. 9
Rozdział II. Zamek z XIV wieku (Tadeusz Pokłewski-Koziełł) s. 11
Rozdział III. Zamek z XV wieku (Tadeusz Poklewski-Koziełł) s. 21
Rozdział IV. Pałac z XVI wieku (Janusz Nekanda-Trepka) s. 25
Rozdział V. Pałac z XVII i XVIII (Bogdana Kozińska i Janusz Nekanda-Trepka).... s. 33
Rozd-ział VI. Szkoła z XIX i XX wieku (Bogdana Kozińska) s. 49
Spis ilustracji s. 55

PRZEDMOWA


Oddajemy Państwu pierwszą część monografii, która powstała przed kilku laty. Jednakże w zamierzeniu miała to być książka jednotomowa i tak ją przygotowano. Tym¬czasem od około pięciu lat nie udało się znaleźć wydaw¬cy i nakładcy, któryby zdecydował się sfinansować wy¬danie książki naukowej, monografii jednego zamku, któ¬ra miała zawierać około 350 stron druku. Zdecydowali¬śmy się zatem podzielić książkę na pół i wydać mono¬grafię w dwóch tomach. Trudna to wszakże decyzja, bo trzeba tę monografię podzielić.
W zamiarze autorów i redaktorów leżało opublikowa¬nie wspólnie badań terenowych i archiwalnych wraz z ich rezultatami, czyli właśnie dziejami budowlanymi za¬mku koźmińskiego. Chcieliśmy napisać tę książkę tak, by każdy mógł natychmiast sprawdzić każde nasze stwie¬rdzenie. Byłby w niej zatem, obok odtworzenia dziejów budowy pierwotnego zamku i jego kształtów przestrzen¬nych, raport o badaniach archeologicznych wokół zaniku i o badaniach architektonicznych. Obok relacji architekta o wyodrębnionych pozostałościach wspaniałego pałacu barokowego byłby zamieszczony opis tego pałacu z 1772 r. Przy relacji o przebudowie pałacu na szkołę w począt¬ku drugiej połowy XIX w. znalazłby się odpowiedni in¬wentarz kamery pruskiej. Całość zostałaby obficie ilu¬strowana. Niestety, wskazania wieszcza nie dało się za¬stosować; trzeba było mierzyć zamiar według sił.
Podzieliliśmy monografię na dwie części. Wybierali¬śmy długo i w końcu zdecydowaliśmy się wydać w pier¬wszej kolejności sam opis wyników naszych badań, to znaczy tylko dzieje budowlane zamku w Koźminie. Do¬kumentacja przeprowadzonych badań, analizy uzyskane¬go materiału i całość dowodów znajdą się niestety w następnym tomie. Dopiero zatem w przyszłości, miejmy nadzieję — niedalekiej, nasze rekonstrukcje dziejów za¬mku koźmińskiego i rekonstrukcje jego bryły poddadzą się weryfikacjom i krytykom.
Ten podział, który zastosowaliśmy, jest jedną z opcji. Można było wpierw wydać dowody, a potem dopiero publikować oparte na nich rekonstrukcje dziejów budow¬lanych zamku. Wydało się nam jednak, że tom źródłowy jest wyjątkowo mało atrakcyjny bez próby odtworzenia dziejów zabytku. Nie udało się natomiast tak podzielić opisu metodyki badań i samych dokonań badawczych, by można byfo wypreparować z nich składniki związane przede wszystkim z zamkiem średniowiecznym lub pała¬cem nowożytnym. Nie widzieliśmy możliwości publi¬kowania oddzielnie różnych okresów dziejów zam¬ku-pałacu.

Dokonaliśmy zatem wyboru, który nie wydał się nam
dobry, lecz w istniejących okolicznościach uznaliśmy go za optymalny. Państwo ocenią wartość tego wyboru.
* * *
Badania zamku w Koźminie nad Orlą Wojewódzki Konserwator Zabytków woj. kaliskiego w osobie inż. Bożeny Woźniakowej zlecił w 1983 r. Zakładowi Ar¬cheologii Polski Środkowej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. Celem badań było uzyskanie materia¬łów historycznych, które posłużyłyby do lepszego uwia¬rygodnienia sylwety zamku i do ukazania jego elemen¬tów historycznych podczas planowanego generalnego re¬montu budowli. W placówce zleceńiobiorczej kierownic¬two badań objął niżej podpisany, który zaangażował do nich zespół kierowanej przez siebie Pracowni Badań Ar¬chitektury Murowanej (Jerzy Maik, Alina Wierstakow, Emilia Wtorkiewicz-Marosik, Maria Żemigała). Ten ze¬spół badał już inne zamki, ale zawsze zachowane w rui¬nie . Po raz pierwszy stanął on przed zadaniem przepro¬wadzenia badań archeologicznych i architektonicznych na organizmie niejako żywym, w budowli mieszczącej funkcjonujący zespół szkół rolniczych, z klasami, labora¬toriami, internatem i kuchnią. Była to sytuacja dla ar¬cheologów, nawet oswojonych z architekturą murowaną, na tyle obca, że postanowili rozbudować zespół badaw¬czy o grupę architektów wykształconych w badaniach architektonicznych. W ten sposób doszło do mariażu z zespołem badawczym ze szczecińskiego oddziału P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków w osobach Janusza Nekanda-Trepki, kierownika Pracowni Badań Archi¬tektonicznych i Bogdany Kozińskiej. Dołączyła do nich Ewa Nekanda-Trepka. Tak uformowany zespół liczył 5 archeologów obznajomionych z badaniami architekto¬nicznymi, 2 architektów i 1 historyka sztuki.
Obecnie zamek koźmiński jest kubaturą stosunkowo dużą, bo rzędu 15000 m i liczy około setki pomieszczeń w czterech kondygnacjach. Jakaż to liczba węzłów na¬rożnych do rozkucia! Dlatego skorzystaliśmy z okazji i do współpracy zaprosiliśmy na praktykę do Koźmina Po¬dyplomowe Studium Badań Zabytków Architektury Poli¬techniki Warszawskiej, działające pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Brykowskiej. Była to bezcenna pomoc dla

zespołu badającego, natomiast uczestnicy Studium mogli w jednym obiekcie odbyć obie obowiązkowe praktyki badawcze: architektoniczną i archeologiczną.
W trakcie badań wykonano 9 archeologicznych wy¬kopów sondażowych, trzy ciągi wierceń zwiadowczych o łącznej długości około 500 m, wykonano ponad 200 od¬krywek i odkuć w murach. Wszystkie badania były doku¬mentowane w rysunku i fotograficznie. Ponadto spowo¬dowano inwentaryzację niezwykle ciekawej więźby da¬chowej oraz przeprowadzono badania technologiczne materiałów budowlanych .
Podczas całego toku prac badawczych korzystaliśmy niezmiennie z wszelkiej pomocy ze strony dyrekcji i per¬sonelu dydaktycznego oraz organizacyjnego Zespołu Szkół Rolniczych w Koźminie, właściciela i użytkowni¬ka zamku. Chowamy w pamięci zwłaszcza życzliwość dyrektora Rafała Hofmana oraz jego zastępców, panów Michalaka i Kaczmarka, a także prof. Wojciecha Łukom-skiego, kierownika internatu szkolnego, w którym za¬pewniono zespołowi badawczemu znakomite łocum przez trzy sezony, także w ciągu roku szkolnego. Na wy¬kopaliskach archeologicznych pracowała młodzież ze szkół rolniczych.
Odczuwaliśmy zresztą życzliwość mieszkańców Koźmina w każdym momencie bardzo trudnych dla Po¬laków lat 1983-1985, podczas których prowadziliśmy ba¬dania terenowe.

Historii i Muzealiów i przyjęte z zaciekawieniem. Ale na tym i koniec. Natomiast niektóre ciekawsze odkrywki w szkolnych wnętrzach udało się zachować. Ukazują one teraz pierwotne struktury zamkowe tam, gdzie się ich w inny sposób nie można domyślać. Mamy też nadzieję, że obecnie przedsiębrane remonty budowli lepiej, niż doty¬chczas ma to miejsce, ukażą jej średniowieczne początki. Redaktorzy zachowują także wdzięczność dla Zarzą¬du Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i dla Redaktora serii Acta Archaeologica Lodziensia za umożliwienie druku niniejszej monografii.
Łódź, dnia 15 grudnia 1994 r.
Tadeusz Poklewski-Koziełł

Podczas badań zdaliśmy sobie sprawę z unikatowości odkrycia, jakiego pod północną ścianą zamku w Koźminie dokonał w 1936 r. prof. Zygmunt Zakrzewski z Poznania . Odkopał on mianowicie pozostałości rozbu¬dowanej średniowiecznej bramy zamkowej. Były one w chwili odkrycia stosunkowo dobrze czytelne, ale, pozo¬stawione przez niemal 50 lat bez opieki, prawie zniknęły w bujnej zieleni. Zaproponowaliśmy z Januszem Nekan-da-Trepką interesujące, jak sądziliśmy, rozwiązanie ar¬chitektoniczne i konserwatorskie, mające na celu uczy¬telnienie i ochronę reliktu . Zostało ono zreferowane w 1986 r. w Kaliszu, na spotkaniu Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych do spraw Ochrony Zabytków Kultury,
2
Inwentaryzację więźby dachowej na zlecenie Wojewódz¬kiego Konserwatora Zabytków wykonała architekt M. Woifa-
sik.
3
Badania technologiczne i fizykochemiczne cegły i za¬praw na zlecenie Zakładu Archeologii Polski Środkowej wyko¬nały dr M. Smarzyńska i mgr B. Rudnicka z Oddziału Badań i Konserwacji w Warszawie P.P. Pracownic Konserwacji Zabyt¬ków.
Z. Zakrzewski; Na siadach zbójeckiego rycerza z Koźmina, "Ilustracja Polska", r. 3 936, nr 42, 998-1009; "Katoli¬cki Orędownik Powiatowy", Koźmin, 5 lipca 1936.
5 T. P o k 1 e w s k i i J. Nekanda-Trepka, Ar-chilekturnO-archeologiceskije issledovanja i restavracjonnaia praktika na primiere zamka v Rozminę, [w:] Ochrana archeo-hgićeskichpamjatnikov, Varśava 1988, s. 66-77.

SPIS ILUSTRACJI

1. Mapa okolicy 1:10000.
2. Mapa włości koźmiiiskiej z XIII w.
3. Sytuacja miasta i zamku (wklejka).
4.Zdjęcie sytuacyjno-wysokościowe zamku z folwarkiem
5. Inwentaryzacja zamku; rzut piwnic 1:400.
6. Inwentaryzacja zamku; rzut parteru 1:400.
7. Inwentaryzacja zamku; rzut I piętra 1:400.
8.Inwentaryzacja zamku; rzut II piętra 1:400.
9.Inwentaryzacja zamku; przekrój północ-pohidnie 1:400.
10. Inwentaryzacja zamku; przekrój wschód-zachód 1:400.
11. Inwentaryzacja cegły, przewiązania i przecięcia murów; piwnice 1:400.
12. Inwentaryzacja cegły, przewiązania i przecięcia murów; parter 1:400.
13. Inwentaryzacja cegły, przewiązania i przecięcia murów; I piętro 1:400.
14.Inwentaryzacja cegły, przewiązania i przecięcia murów; II piętro 1:400.
15. Inwentaryzacja cegły, przewiązania i przecięcia murów; przekrój północ-południe 1:400. 16.Inwentaryzacja cegły, przewiązania i przecięcia murów; przekrój wschód-zachód 1:400.
17. Rekonstrukcja rozmieszczenia cegły; piwnice 1:400.
18. Rekonstrukcja rozmieszczenia cegły; parter 1:400.
19. Rekonstrukcja rozmieszczenia cegły; I piętro 1:400.
20. Rekonstrukcja rozmieszczenia cegły; II piętro 1:400.
21. Rekonstrukcja zamku z XIV w.; rzut piwnic 1:400.
22. Rekonstrukcja zamku z XIV w.; rzut parteru 1:400.
23. Rekonstrukcja zamku z XIV w.; rzut piętra 1:400.
24. Rekonstrukcja zamku z XIV w.; przekrój wschód-zachód 1:400.
25. Koźmin, rekonstrukcja bryły zamku z XIV w., 1:400.
26. Rekonstrukcja zamku z XV w.; rzut piwnic 1:400.
27. Rekonstrukcja zamku z XV w.; rzut parteru 1:400.
28. Rekonstrukcja zamku z XV w.; rzut piętra 1:400.
29. Rekonstrukcja zamku z XV w.; przekrój wschód-zachód 1:400.
30. Koźmin, rekonstrukcja bryły zamku z XV w., 1:400.
31. Rekonstrukcja pałacu z XVI w.; rzut piwnic 1:400.
32. Rekonstrukcja pałacu z XVI w.; rzut parteru 1:400.
33. Rekonstrukcja pałacu z XVI w.; rzut I piętra 1:400.
34. Rekonstrukcja pałacu z XVI w.; rzut II piętra 1:400.
35. Rekonstrukcja pałacu z XVI w.; przekrój północ-południe 1:400.
36. Rekonstrukcja pałacu z XVI w.; przekrój wschód-zachód 1:400.
97. Koźmin, rekonstrukcja bryły pałacu z XVI w., 1:400.

38. Rekonstrukcja pałacu z XVII i XVIII w.; rzut piwnic 1:400.
39. Rekonstrukcja pałacu z XVII i XVIII w.; rzut parteru 1:400.
40. Rekonstrukcja pałacu z XVII i XVIII w.; rzut I piętra 1:400.
41. Rekonstrukcja pałacu z XVII i XVIII w.; rzut II piętra 1:400.
42. Rekonstrukcja pałacu z XVII i XVIII w.; przekrój północ-południe 1:400.
43. Rekonstrukcja pałacu z XVII i XBIII w.; przekrój wschód-zachód 1:400.
44. Koźmin, rekonstrukcja bryły pałacu z XVII i XVIII w., 1:400.
45. Rekonstrukcja szkoły z XIX w.; rzut piwnic 1:400.
46. Rekonstrukcja szkoły z XIX w.; rzut parteru 1:400.
47. Rekonstrukcja szkoły z XIX w.; rzut I piętra 1:400.

48. Rekonstrukcja szkoły z XIX w.; rzut II piętra 1:400.
49. Rekonstrukcja szkoły z XIX w.; przekrój północ-południe 1:400.
50. Rekonstrukcja szkoły z XIX w:; przekrój wschód-zachód 1:400.
51. Koźmin, rekonstrukcja bryły szkoły z XIX w., 1:400.

SPIS FOTOGRAFII

Fot. 1. Widok miasta Koźmina i zamku na srebrnym votum księżnej Katarzyny Sapieżyny, 1772 r., kościół par. w Koźminie (fot. J. Maik, 1985)
Fot. 2. Zamek w Koźminie. Widok od zachodu. Litografia wg rysunku Pernefa, 1824 (repr. wg E. Raczyriskiego, Wspomnienia Wielkopolski, 1843)
Fot. 3. Zamek w Koźminie. Wykopaliska Z. Zakrzewskiego, 1936 r. Przedbramie, basteja prawa, widok od północy (fot. B.Guerąuin, 1936)
Fot. 4. Zamek w Koźminie. Wykopaliska Z. Zakrzewskiego, 1936 r. Przedbramie, widok od północy (fot. B. Guer-quin, 1936)
Fot. 5. Zamek w Koźminie. Widok od zachodu (fot. G. Sołecki, 1994)
Fot. 6. Zamek w Koźminie. Widok od północnego wschodu (fot. G. Sołecki, 1994)
Fot. 7. Zamek w Koźminie. Wieża, widok od zachodu (fot. G. Sołecki, 1985)
Fot. 8. Zamek w Koźminie. Elewacja południowa (fot. G. Sołecki, 1985)
Fot. 9. Zamekw Koźminie. Pomieszczenie 201. Widok zewnętrznego lica kurtyny zachodniej muru obwodowego z XIV w. (fot. G. Sołecki, 1994)
Fot. 10. Zamek w Koźminie. Pomieszczenie 213 w skrzydle północnym. Widok wnętrza (fot. G. Sołecki, 1994)
Fot. 11. Zamek w Koźminie. Pomieszczenie 004. Piwnica z XV w., widok na ścianę wschodnią (fot. G. Sołecki, 1985)
Fot. 12. Zamek w Koźminie. Pomieszczenie 121 w skrzydle wschodnim. Widok wnętrza, XVI w. (fot. G. Sołecki, 1994)
Fot. 13. Zamek w Koźminie. Pomieszczenie 302 w wieży. Kominek (fot. G. Sołecki, 1994)
Fot. 14. Zamek w Koźminie. Pomieszczenie 302 w wieży. Widok wnętrza (fot. G. Sołecki, 1994)
Fot. 15. Zamek w Koźminie. Pomieszczenie 302. Kominek fot. G. Sołecki, 1994)
Fot. 16. Zamek w Koźminie. Pomieszczenie 212 w skrzydle północnym. Widok wnętrza (fot. G. Sołecki, 1994)
Fot. 17. Zamek w Koźminie. Podziemie wieży. Widok na łuk spinający wnętrze (fot. J. Maik, 1983)
Fot. 18. Zamek w Koźminie. Portal w renesansowej elewacji skrzydła wschodniego (fot. G. Sołecki, 1994)
Fot. 19. Zamek w Koźminie. Podziemie wieży. Widok na wywietrznik w ścianie czołowej (fot. J. Maik, 1983)
Fot. 20. Zamek w Koźminie. Fraagment więźby dachowej nad skrzydłem północnym (fot. G. Sołecki, 1985)


WIELKOŚĆ A29X21CM,LICZY 113 STRON,51 RYCIN+18 FOTOGRAFII.

STAN :LEKKO PRZYBRUDZONY BRZEG KSIĄŻKI,POZA TYM STAN BDB.

KOSZT WYSYŁKI WYNOSI 5,5ZŁ - PŁATNE PRZELEWEM / PRZESYŁKA POLECONA PRIORYTETOWA + KOPERTA BĄBELKOWA / .

WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ŁÓDŹ 1994,NAKŁAD 700 EGZ.!!!.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI AUKCJI,NR KONTA BANKOWEGO ITP.ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE "O MNIE" ORAZ DOŁĄCZONE SĄ DO POWIADOMIENIA O WYGRANIU AUKCJI.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY KUPNA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZEDSTAWIONYMI NA STRONIE "O MNIE"

NIE ODWOŁUJĘ OFERT KUPNA!!!

ZOBACZ INNE MOJE AUKCJE

ZOBACZ STRONĘ O MNIEpodobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert