Zamek w Korzkwi i jego otoczenie KORZKIEW (4298303770)Nie było ofert kupna

Zakończona o 19:05 dnia 02.07.2014 r.

Kategoria: Architektura, budownictwo
Lokalizacja: Internet


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Stan
Używany

oferta nr 4298303770


Opis

historycznySquad

 • Piotr S. Szlezynger

  Zamek w Korzkwi i jego otoczenie
  Kraków 2005
  106 str., wys. 24 cm
  55 ilustracji
  stan bardzo dobry  Spis treści
  Słowo wstępne.............................................5
  Wprowadzenie..........................................................7
  Wstęp.........................................................................9
  Określenie stanu badań.....................................................................11
  Przeprowadzenie badań bibliograficznych, archiwalnych,
  ikonograficznych i terenowych..............................................................................15
  Historia dóbr korzkiewskich i parafii..........................................................................23
  Położenie zamku, ogrody, opis architektoniczny zamku, fazy budowy....................31
  Obronność założenia korzkiewskiego.........................................................................37
  Analogie. Geneza układu przestrzennego...................................................................43
  Dotychczasowe prace konserwatorskie.......................................................................47
  Koncepcja zagospodarowania otoczenia zamku, studium doliny.
  Procedura przedsięwzięcia turystycznego. Planowanie, cykle inwestycyjne,
  kosztorys, analiza finansowa zadania, uregulowanie stanu prawnego.................51
  Program i założenia projektowe odbudowy zamku. Określenie uwarunkowań inwestycji: funkcjonalność, dostępność, infrastruktura. Uzyskanie decyzji
  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.............................................61
  Odbudowa zamku. Etapy realizacji inwestycji, zatwierdzenie
  kompletnego projektu, procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
  Prowadzone prace budowlane i konserwatorskie..................................................67
  Produkt turystyczny w Korzkwi..................................................................................77
  Realizacja odbudowy zamku, marketing przed oddaniem do użytku budowli. Związek ze Szlakiem Orlich Gniazd, ze szlakami w Ojcowskim Parku
  Narodowym, podobne inwestycje..........................................................................85
  Aneks 1..................................................97
  Aneks 2...................................................................99
  Zamek w Korzkwi - Summary..................................................................................1°'
  Ważniejsza literatura..........................................................................."^
  Spis ilustracji................................................................105  SŁOWO WSTĘPNE
  Krakowskie wydawnictwo Proksenia oraz Autor dr. hab. inż. arch. Piotr S. Szlezynger przekazują niniejszym Czytelnikowi nową, prawdziwie oryginalną i arcyciekawą książkę. Określenie „nowa" określa nie tylko pojawienie się na rynku księgarskim nowego tytułu. Jest to jednocześnie wyraz uznania dla nietypowego ujęcia wydawniczego. Łączy ono roz­prawę naukową z technicznym opisem procesu skomplikowanej budowy, wreszcie opisuje działania marketingowe wprowadzające nietypowy i złożony produkt turystyczny, pionier­ski, w niełatwym do jego zaakceptowania środowisku.
  Łączy się z tym kolejne określenie „oryginalna". Bibliografia polskich dzieł konserwa­torskich, także w innych krajach postkomunistycznych, pełna jest starych wydawnictw nt. restaurowania zamków jako inwestycji państwowych, prowadzonych przez długie lata i dzie­sięciolecia, rutynowo, standardowo, banalnie, z gigantyczną otoczką biurokratyczną, dla przeważnie ujednoliconych celów - oddziałów muzeów państwowych, rzadziej domów pracy twórczej państwowych stowarzyszeń naukowych i artystycznych, lub jako tzw. bazy zamkniętej.
  Tutaj dochodzimy do istoty rzeczy, której Wydawca i Autor poświęcają swój trud, zasługującej na to, aby książkę opisującą tę rzecz określić jako „arcyciekawa". Bowiem już od 10 lat w krakowskim i pozakrakowskim środowisku architektoniczno-konserwatorsko--turystycznym rozchodziła się wiesć, że w Korzkwi po dwustu latach historycznej stagnacji i po 50 latach komunistycznej niemocy, zaczyna się dziać cos naprawdę ciekawego. Frag­mentaryczne swiatlo rzucało na tę tajemnicę niewiele artykułów prasowych i naukowych. Teraz wreszcie otrzymujemy summę kompetentnej profesjonalnej informacji i wiedzy na ten temat.
  Przez cale to dziesięciolecie Autor, wybitny krakowski konserwator, architekt i nauko­wiec dr. hab. inż. arch. Piotr S. Szlezynger znajdował się w samym środku opisywanych wydarzeń i miał ważny wpływ na ich przebieg jako członek zespołu autorskiego. Dobrze się stało, że ten w jednej osobie badacz, projektant i realizator stał się jeszcze do tego kronikarzem owych wydarzeń. Wielką wartością książki jest także wyraźne osobiste zaan­gażowanie Autora, co przydaje opisom atrakcyjności ponadprzeciętnej. a jest niezwykłe w dyscyplinie skądinąd spokojnej i dostojnej, jaką jest konserwacja i restaurowanie ruin.
  Kapitalną rolę dla aktywnego Czytelnika odgrywa motyw przewijający się przez wszyst­kie trzy bloki tematyczne: historyczny, budowlany i marketingowy. Jest to mianowicie podtekst i czynnik sprawczy całego przedsięwzięcia - polityczna transformacja ustrojowa, która przywróciła ..święte" prawo własności prywatnej, wolny rynek nieruchomości oraz łasi bul nor least możliwości przejęcia dóbr będących rodowym dziedzictwem przez pry­watnego obywatela, potomka dawnych właścicieli. Z książki przebija też niekwestionowa­na fascynacja Autora osobą właściciela - krakowskiego młodego architekta Jerzego Donimirskiego. który potrafił zdobyć środki na realizowanie zawrotnego pomysłu, twór­czego odtworzenia budowli, oraz posiada talent i siły pozwalające czyny te urzeczywist­niać. Przypomina się wielka, ale nieco zapomniana, w stylu Tomasza Manna, powieść Alberta Parisa Giitersloha Słońce i Księżyc, o młodym paniczu, który przybywa z daleka.
  by odbudować zamek przodków. W przypadku inwestora Korzkwi „przybycie z daleka" można tłumaczyć jako drogę od opresyjnego i nudnego świata komunistycznej PRL. do wolności - narodowej, osobistej i materialnej.
  W barwny i bogaty sposób przedstawiono obrazy historyczne Korzkwi; znów daje się tutaj odczuć ponadnaukowe spojrzenie Autora, wzbogacone wyraźną pasją i przywiąza­niem do tradycji opisywanego Miejsca; francuskie określenie Miejsce Magiczne - la Place Magiąue - może być tutaj stosownym odnośnikiem. Bowiem oprócz mnóstwa historycz­nych faktów przekazany zostaje duch miejsca - Genius Loci, the Spirit ofrhe Place - dzięki barwności, anegdocie, ciekawostkom, osobistym ocenom Autora, pozytywnym i negatywnym. W pracy pojawiają się ważne i ciekawe polemiki, zarówno naukowe (np. z prof. Bogdanowskim), jak też związane z zarządzaniem w przeszłości (np. z min. Zygulskim). Wszystko poparte jest mnóstwem stosownych źródeł.
  Kolejną ważną zaletą książki, nieczęsto spotykaną w literaturze konserwatorskiej, wpro­wadzoną dzięki kompetencji Autora jest ujęcie krajobrazowe, takie, jakie zaprogramował światły Inwestor w swej wizji realizacyjnej. Dotąd wśród konserwatorów zabytków domi­nuje, niestety, wąskie spojrzenie obejmujące tylko obiekt budowlany, albo w przypadku konserwatorów zieleni -jedynie ogród lub park. W Korzkwi i w książce o Korzkwi obcu­jemy z ujęciem par excellence zintegrowanym - syntetycznym, gdzie liczy się paląc, ogro­dy, park, dwór do odtworzenia, kościół i cała dolina z dalekimi horyzontami oraz pobliską wsią. Jurajskim Parkiem Krajobrazowym oraz Ojcowskim Parkiem Narodowym. Jest to ujęcie jak najbardziej wskazane, zarówno z punktu widzenia chęci utworzenia na powrót ..malej ojczyzny", jak też ze względów marketingowych produktu turystycznego.
  Ta wszechstronnie przydatna książka adresowana jest do szerokiej skali odbiorców -od naukowców i specjalistów, poprzez studentów architektury krajobrazu, konserwacji, oraz turystyki, aż do powszechnego wyrobionego Czytelnika zorientowanego w stronę kultury. Otrzymujemy bowiem zarówno fachowe studium historyczne i konserwatorskie, jak również atrakcyjny opis wzorca dobrego użytkowania i skutecznego postępowania /e złożonym dobrem kultury. Jest tym Dobrem zasłużona polska rezydencja, z budowlami, ogrodami, skąpana w parkowym, chronionym pejzażu — unikalnym krajobrazie Jury Krakowskiej. Jako obiekt odwiedzin -jedno ze wspanialszych Miejsc w Polsce.
  Profesor Politechniki Krakowskiej Dyrektor Instytutu Arch. Krajobrazu Dr hab. ini. arch. Wojciech Kosiński

Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i ObrazkiDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.