Żagiel Ezzy Cheetah 2017 - 7,5m (6847056875)Nie było ofert kupna

Zakończona o 12:46 dnia 04.07.2018 r.

Kategoria: Żagle
Lokalizacja: Legnica


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Powierzchnia [m2]
7500
Marka
Ezzy
Stan
Nowy

oferta nr 6847056875


Opis

Robert
 13422987
£ukasz
 6538188
Micha³
 2517025
Skype MeT!
76 862 91 83
info@surfmix.com
 
Żagiel Ezzy Cheetah 2017
Cena: 2299,-

Na tej aukcji oferujemy rozmiar: 7.5

Zdjêcia:

Opis produktu:

¯agiel windsurfingowy Ezzy Cheetah 2017 to wyró¿niaj±cy siê du¿a manewrowo¶ci± ¿agiel freeride.  Konstrukcja ¿agla cechuje siê p³askim profilem powy¿ej bomu oraz oraz mocno rozbudowan± stop±. Umo¿liwia ³atwe domkniêcie i cieszenie siê jazd± po prostej.
Przeznaczenie: Freeride

Super stabilny i zbalansowany profil Cheetah zawdziêcza mocnej konstrukcji o zamkniêtym profilu wspieranym przez 7 lub 6 listew (w zale¿no¶ci od rozmiaru ¿agla). ¯agiel Cheetah przeszed³ szereg zmian, które mia³y na celu obni¿yæ wagê ¿agla, zwiêkszyæ jego manewrowo¶æ i kontrolê w warunkach prze¿aglowania oraz zwiêkszenie prêdko¶ci maksymalnej. Materia³y u¿yte do produkcji Cheetach to zestawienie najbardziej zaawansowanych technologicznie materia³ów ¿aglowych. L¿ejszy materia³ TRI LITE SCRIM nie tylko zmniejsza wagê nowej Cheetah, ale równie¿ czyni ¿agiel miêkkim, dziêki czemu p³ynie poprzez dziury wiatrowe bez problemu, zarazem jest niewiarygodnie manewrowy.

Cechy ¿agla Ezzy Cheetah:

 • Cheetah taklowany jest na masztach o charakterystyce CC zarówno SDM jak i RDM
 • Technora na liku wolnym nie rozci±ga siê i jest 8 krotnie mocniejsza ni¿ stal,
 • Color Fusion Tri-Lite i redukuje wagê, I jest 2 do 3 razy odporniejszy na promienie UV
 • Color Fusion Tri-Lite- niezwykle wytrzyma³y a zarazem lekki materia³.
 • B±d¼ wyj±tkowy na wodzie, dziêki ró¿nemu rozmieszczeniu kolorów na materiale Color Fusion Tri-Lite nie spotkasz dwóch takich samych ¿agli na spocie.
 • Spectra X ply daje Cheetah ¶wietn± wytrzyma³o¶æ,
 • Specjalny bloczek ze stali nierdzewnej pozwala praktycznie bez wiêkszej si³y wybraæ ¿agiel.
 • Cailbrated Downhaul System do ³atwiejszego trymowania.
 • Ka¿dy ¿agiel przed opuszczeniem fabryki jest otaklowany na maszcie a listwy zostaj± napiête, ¿agiel jest sprawdzony przygotowany do u¿ycia.

Najwa¿niejsze za³o¿enia konstrukcyjne

 1. Nowy Materia³ = L¿ej, Bardziej miêkko, wiêksza manewrowo¶æ! L¿ejszy materia³ TRI LITE SCRIM nie tylko zmniejsza wagê nowej Cheetah, ale równie¿ czyni ¿agiel miêkkim, dziêki czemu p³ynie poprzez dziury wiatrowe bez problemu, zarazem jest niewiarygodnie manewrowy. Równie¿ w modelu Cheetah z 2017 roku, rozmiary 6. 0, 6. 5 i 7. 0 zredukowano listwy na 6 zamiast 7- co oznacza lekko¶æ i manewrowo¶æ podobn± do ¿agli wave.
 2. Bardziej p³aski profil powy¿ej bomu = Wiêcej kontroli. Profil ¿agla powy¿ej bomu uleg³ zmianie- jest bardziej wyp³aszczony daj±c nowej Cheetah wiêcej kontroli przy prze¿eglowaniu.
 3. Delikatniejszy skrêt g³owicy = Szybko¶æ! Rozmieszczenie listew jest bardziej progresywne, co oznacza, ¿e listwy s± bli¿ej siebie. To tworzy delikatniejszy skrêt g³owicy w profilu ¿agla, co przek³ada siê na bardziej sta³± moc, wiêcej kontroli i wy¿sz± prêdko¶æ maksymaln±. Nasza freeridowa maszyna na p³ask± wodê, ¿agiel Cheetach 2017 daje poczucie lekko¶ci zamkniêtej w race`owym kszta³cie. Brak kamberów i ³atwo¶æ taklowania sprawia ¿e Cheetah spodoba siê ka¿demu lubi±cemu czyst± zabawe na wodzie! Gdy p³ywamy freeride, chcemy aby by³o szybko, w 100% siada³y zwroty i noszenia w powietrze - je¶li pojawi siê rampa w postaci fali. Tego wszystkiego i wiele wiêcej dostarczy Wam ¿agiel Ezzy Cheetah 2017. Cheetah jest czystym freeridowym ¿aglem, ale z powodzeniem mo¿e konkurowaæ z kamberowymi konstrukcjami w amatorskim ¶ciganiu.

Film przedstawiaj±cy taklowanie ¿agla Ezzy Cheetah

Dodatkowe materia³y:

Czas realizacji przesy³ki od momentu wp³aty lub zamówienia - 24h

© Copyright SurfMix 2004-2017
Zobacz nasze pozosta³e aukcje:

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.