Vat w partnerstwie publiczno-prywatnym Ebook. (6343546710)Nie było ofert kupna

Zakończona o 11:20 dnia 20.07.2018 r.

Kategoria: Książki naukowe i popularnonaukowe
Lokalizacja: Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 6343546710


Opis

PWN Księgarnia internetowa
telefon (22) 695 45 86
(od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00)
Vat w partnerstwie publiczno-prywatnym

Vat w partnerstwie publiczno-prywatnym

Katarzyna Feldo

Format: PDF
Zabezpieczenie: Watermark
Wydano: 2011
Wydawca: Kluwer SA Wolters

Opis Ebooka
Pełny tytuł Ebooka: "Vat w partnerstwie publiczno-prywatnym"

Monografia jest jedyną publikacją na rynku krajowym oraz europejskim przedstawiającą na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług zagadnienie podmiotowości prawnopodatkowej organów władzy publicznej w przypadku realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego. .. Odbiorcami książki są: praktycy prawa, tj. doradcy podatkowi, radcowie prawni, sędziowie; podmioty sektora publicznego, w tym ministerstwa i jednostki samorządu terytorialnego; przedsiębiorcy, którzy zawierają transakcje z podmiotami z sektora publicznego. Do najważniejszych walorów pracy zaliczam: oryginalne, nowatorskie i szerokie ujęcie tematyki z wielowątkową prezentacją i rzetelną analizą oraz oceną zarówno wspólnotowych, jak i polskich regulacji prawnych; wysoki merytoryczny poziom rozważań Autorki, niepomijanie przez Nią, a wręcz przeciwnie świadome eksponowanie trudnych i kontrowersyjnych zagadnień; konstruktywne, często krytyczne, konkluzje końcowe wieńczące rozprawę i zgłoszone konkretne propozycje zmian zarówno w przepisach Unii Europejskiej, jak i polskiej ustawy podatkowej; solidną podbudowę źródłową rozprawy w postaci bogatej literatury, w tym w znacznej mierze obcojęzycznej, imponującego przeglądu orzecznictwa ETS (97 orzeczeń), a także orzeczeń krajowych sądów; wyjątkową dbałość o jasność i precyzję wywodów, o język i styl opracowania, co sprawia, że recenzowaną rozprawę poświęconą zawiłej problematyce czyta się z prawdziwym zainteresowaniem i przyjemnością . Z recenzji prof. dr hab. Alicji Pomorskiej

Spis treści

bWykaz skrótów 13Wprowadzenie 17Rozdział I Organy władzy publicznej jako podatnicy w świetle przepisów dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 231. Przesłanki warunkujące uznanie organu władzy publicznej za podatnika podatku od wartości dodanej 231.1. Uwagi wprowadzające 231.2. Definicja podatnika podatku od wartości dodanej 241.3. Działalność gospodarcza a status podatnika 311.4. Uznanie za działalność gospodarczą transakcji wykonywanych okazjonalnie 391.5. Osoby dokonujące dostawy nowego środka transportu jako podatnicy podatku od wartości dodanej 412. Rodzaje działalności podejmowanych przez organy władzy publicznej 432.1. Uwagi wprowadzające 432.2. Działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego 452.3. Działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej 492.4. Działalność natury komercyjnej 523. Kryteria wyłączeń organów władzy publicznej z grupy podatników podatku od wartości dodanej 533.1. Podstawowa zasada: opodatkowanie czy wyłączenie z opodatkowania? 533.2. Posiadanie statusu organu władzy publicznej 573.3. Publicznoprawny charakter czynności wykonywanych przez organy władzy publicznej 594. Kryteria decydujące o uznaniu organów władzy publicznej za podatników podatku od wartości dodanej 634.1. Naruszenie zasad konkurencji na rynku wspólnotowym 634.1.1. Zasada ochrony konkurencji 634.1.2. Cele europejskiego prawa konkurencji 664.1.3. Znaczące zakłócenia konkurencji w następstwie działań organów władzy publicznej 684.2. Wykonywanie czynności wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 735. Prawne i ekonomiczne skutki przepisów dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez organy władzy publicznej 775.1. Konsekwencje natury prawnej 775.2. Konsekwencje natury ekonomicznej 826. Podsumowanie 85Rozdział II Organy władzy publicznej jako podatnicy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 881. Przesłanki warunkujące uzyskanie statusu podatnika podatku od towarów i usług 881.1. Uwagi wprowadzające 881.2. Definicja podatnika podatku od towarów i usług 901.2.1. Podatnik a podmiot zobowiązany do zapłaty podatku 901.2.2. Podmiotowy zakres pojęcia "podatnik" w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 921.3. Prowadzenie działalności gospodarczej jako niezbędna przesłanka posiadania statusu podatnika podatku od towarów i usług 951.3.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres pojęcia "działalność gospodarcza" 951.3.2. Czynności wykonywane sporadycznie a działalność gospodarcza 981.3.3. Samodzielność prowadzenia działalności gospodarczej 1021.3.4. Cel i rezultat działalności gospodarczej 1042. Szczególne regulacje dotyczące uznania organów władzy publicznej za podatników podatku od towarów i usług 1052.1. Definicja organów władzy publicznej 1052.2. Historyczne kształtowanie się zasad dotyczących przyznania organom władzy publicznej statusu podatnika podatku od towarów i usług 1092.3. Przesłanki warunkujące wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatników podatku od towarów i usług 1162.3.1. Posiadanie statusu organu władzy publicznej 1162.3.2. Działalność publiczna organów władzy publicznej jako niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 1182.3.3. Czynności organów władzy publicznej wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych 1223. Podmiotowość prawnopodatkowa organów władzy publicznej 1263.1. Rozbieżności w podejściu do podmiotowości prawnopodatkowej organów władzy publicznej 1263.2. Przyczyny rozbieżności w zakresie podmiotowości prawnopodatkowej organów władzy publicznej 1283.3. Gmina czy urząd gminy podatnikiem podatku od towarów i usług? 1314. Wpływ prawa ochrony konkurencji na przyznanie organom władzy publicznej statusu podatnika podatku od towarów i usług 1364.1. Brak znaczącego zakłócenia konkurencji jako przesłanka wyłączająca organy władzy publicznej z kręgu podatników podatku od towarów i usług 1364.2. Adresaci norm prawa ochrony konkurencji 1384.2.1. Przedsiębiorcy jako adresaci norm prawa ochrony konkurencji 1384.2.2. Definicja pojęcia przedsiębiorcy 1394.2.3. Organ władzy publicznej jako przedsiębiorca 1435. Podsumowanie 145Rozdział III Podmiotowość prawnopodatkowa w podatku od towarów i usług w przypadku realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 1491. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań organów władzy publicznej 1491.1. Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego 1491.2. Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji polityki organów władzy publicznej 1531.3. Zarys historyczny przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na świecie 1551.4. Stopień realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 1601.5. Prawne aspekty partnerstw publiczno-prywatnych 1671.5.1. Prawne podstawy funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie 1671.5.2. Prawne podstawy funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 1692. Kryteria klasyfikacji przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 1713. Znaczenie posiadania przez organ władzy publicznej statusu podatnika podatku od towarów i usług dla realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publicznoprywatnego 1754. Formy wynagradzania partnera prywatnego w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym a status organu władzy publicznej jako podatnika podatku od towarów i usług 1784.1. Formy wynagradzania partnera prywatnego jako kluczowy element umów o partnerstwie publiczno-prywatnym 1784.1.1. Płatność za dostępność usługi dla użytkowników końcowych 1794.1.2. Bezpośredni pobór opłat od użytkowników końcowych 1924.1.3. Płatność według rzeczywistego wykorzystania (tzw. myto ukryte lub opłaty ukryte) 1975. Wpływ posiadania przez organ władzy publicznej statusu podatnika na uznawanie podatku od towarów i usług za wydatek kwalifikowany 1996. Podsumowanie 204Rozdział IV Zakres harmonizacji polskich przepisów dotyczących przyznania organom władzy publicznej statusu podatnika podatku od towarów i usług z przepisami dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 2071. Przyczyny i podstawy prawne wprowadzenia wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 2071.1. Idea harmonizacji systemu podatków pośrednich w Unii Europejskiej 2071.2. Zobowiązanie Polski do dostosowania ustawodawstwa w zakresie podatku od towarów i usług do regulacji wspólnotowych 2122. Rozbieżności polskich przepisów z prawem wspólnotowym w zakresie uznania organu władzy publicznej za podatnika podatku od towarów i usług 2152.1. Uwagi wprowadzające 2152.2. Pojęcie "organy władzy publicznej" w ustawie o podatku od towarów i usług a sformułowanie "krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego" w dyrektywie 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 2162.3. Zwolnienie z opodatkowania czynności wykonywanych w ramach zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego 2182.4. Otrzymywanie przez organy władzy publicznej wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności, dla potrzeb których zostały one powołane 2232.5. Przyznanie organom władzy publicznej statusu podatnika podatku od towarów i usług a wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych 2252.6. Kryterium "znaczącego zakłócenia konkurencji" 2262.7. Brak implementacji uregulowań nakazujących traktowanie organów władzy publicznej jako podatników w przypadku wykonywania czynności wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 2272.8. Nieuznawanie za podatników podatku od towarów i usług organów władzy publicznej wykonujących czynności zwolnione przedmiotowo z opodatkowania 2283. Prawo podatników podatku od towarów i usług do bezpośredniego stosowania przepisów dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 2294. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa na skutek niewłaściwej transpozycji normy prawa wspólnotowego 2345. Podsumowanie 239Rozdział V Kierunki zmian legislacyjnych w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez organy władzy publicznej 2421. Opodatkowanie czynności wykonywanych przez organy władzy publicznej na przykładzie wybranych państw 2421.1. Rozwiązania prawne obowiązujące w Kanadzie 2431.2. Rozwiązania prawne obowiązujące w Norwegii 2451.3. Rozwiązania prawne obowiązujące w Australii i Nowej Zelandii 2461.4. Rozwiązania prawne obowiązujące w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 2471.5. Rozwiązania prawne obowiązujące w Chińskiej Republice Ludowej 2491.6. Rozwiązania prawne obowiązujące w Danii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii 2502. Przesłanki przemawiające za nowelizacją art. 13 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 2522.1. Zapewnienie realizacji zasady neutralności opodatkowania podatkiem od wartości dodanej 2522.2. Eliminacja zakłóceń konkurencji pomiędzy podmiotami z sektora publicznego i prywatnego 2562.3. Wzrost jakości świadczonych usług należących do zadań organów władzy publicznej 2582.4. Usunięcie wątpliwości w zakresie przypisywania organom władzy publicznej statusu podatnika podatku od wartości dodanej 2593. Propozycje zmian legislacyjnych dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz ich skutki 2603.1. Wprowadzenie mechanizmu zwrotu podatku od wartości dodanej 2603.2. Wprowadzenie zasady pełnego opodatkowania czynności wykonywanych przez organy władzy publicznej 2654. Propozycje zmian legislacyjnych w polskich przepisach dotyczących podatku od towarów i usług oraz ich skutki 2705. Podsumowanie 274Zakończenie 279Załączniki 285Bibliografia 289

Jak kupić Ebook:
ebook
 1. Sprawdź w opisie aukcji format pliku i rodzaj zabezpieczenia.
 2. Dodaj Ebook do koszyka i zapłać.
 3. Potwierdzenie transakcji otrzymasz mailem.
 4. Pobierz eBook z zakładki "Moje Allegro" → "Moja półka".
Kontakt:
dostawa

Biuro Obsługi Klienta

telefon infolinia:
22 695-45-86

mail Adres e-mail:
ebooki@ravelo.pl

(czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach:
09:00-17:00)

Uwaga:
dostawa

Przed zakupem sprawdź, czy plik z tej aukcji otworzysz na posiadanym urządzeniu oraz czy posiadasz stosowną aplikację wymaganą do otwarcia pliku:

dostawadostawa

Jesteśmy w Grupie
telefon

Ważne informacje:
dostawa
 • Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
 • Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych kontaswój kraj określają jako Polska.
 • Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
 • Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce Opis.
 • Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce Opis.
 • Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
 • Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
 • Aby mieć możliwość pobrania ebooka, należy posiadać aktywne konto na Allegro. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości pobrania produktu.
 • Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

Dane sprzedawcy:

Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.