Umowa na serwis dhome (8602972416)Najwyższa oferta kupna: 50,00 zł

Cena minimalna nie została osiągnięta.

Zakończona o 20:54 dnia 21.10.2019 r.

Kategoria: Serwisy internetowe
Lokalizacja: Zaścianki


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 8602972416


Opis

Krzysztof Grzybek Kraków 21.10.2019 ul. Chmieleniec 41/41 30-348 Kraków grzybek01@interia.p tel 796466431

UMOWA NA WYKONANIE ZAROBKOWEGO PORTALU INTERNETOWEGO

DHOME.PL

W dniu 21.10.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy: Panem Krzysztof Grzybek zamieszkałym w ul. Chmieleniec 41/41 30-348 Kraków legitymujący się dowodem osobistym nr AST 796078 , zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a Robert Roszkowski zamieszkałym w Zaścianki ul. Zaścianki 63 15-521 Białystok legitymujący się dowodem osobistym nr DAK 884623 zwanym dalej WYKONAWCĄ.

  • 1

ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do usługi wykonania serwisu pod zarabianie online w internecie. Projekt na kraj Polska o tematyce: ( Nieruchomości ). Czas wykonania projektu 7-9 dni roboczych.

  • 2

Za wyżej wymienioną usługę WYKONAWCA otrzyma od ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenie w wysokości 2250 PLN (słownie dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne przelewem na rachunek 25 1050 1823 1000 0091 0617 2423 wskazany przez WYKONAWCE. Kwota aukcji to 50 zł, jednak inwestycja przelewem to 2250 zł płatne jednym przelewem.

  • 3

WYKONAWCA deklaruje pracę przez trzy miesiące od czasu wykonania portalu w ramach pomocy technicznej , serwisu oraz promowania portalu bez dodatkowego wynagrodzenia nad w/w serwisem. WYKONAWCA przedstawi raport z wykonanych prac dla ZAMAWIAJĄCEGO.

WYKONAWCA zapewnia również hosting www w pierwszym okresie maksymalnie do 12 miesięcy od wykonania portalu .

  • 4 WYKONAWCA wraz z ZAMAWIAJACYM ustalą wynagrodzenie za pomoc techniczna , serwis oraz promowanie portalu w okresie pierwszych trzech miesięcy od ukończenia portalu i sporządzą osobną umowę dotyczącą wysokości wynagrodzenia oraz okresu trwania umowy.
  • 5

WYKONAWCA oznajmia, że w/w portal będzie przynosił dochód po okresie 3-4 miesięcy od jego uruchomienia .

  • 6

Jeśli w czasie okresu pracy WYKONAWCY rok czasu, projekt nie będzie przynosił zysków WYKONAWCA zobowiązuje się, zwrócić cały wkład ZAMAWIAJĄCEMU do tygodnia czasu na wskazane przez zamawiającego konto bankowe nr 28 1050 1445 1000 0090 7590 3287

  • 7 WYKONAWCA zobowiązuje się do przeniesienia wszelkich praw autorskich majątkowych do wykonanego portalu na ZAMAWIAJĄCEGO
  • 8

Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO.

  • 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert