TERMODYNAMIKA STOSOWANA Ochęduszko PWT __ SPIS ! (982934608)Sprzedano za: 34,95 zł

Zakończona o 10:03 dnia 06.04.2010 r.

Lokalizacja: Katowice


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Okładka
twarda

oferta nr 982934608


Opis

» przesyłka polecona: 11 zł
» priorytet: + 2 zł
Na koszt przesyłki składa się opłata pocztowa, opakowanie ochronne oraz podatek VAT. Koszt przesyłki zostanie uwzględniony w cenie towarów.

Zakupy na kwotę powyżej 120 zł
= przesyłka GRATIS !

BRE bank S.A.
61 1140 2004 0000 3902 4062 3426

Profi-Libris
Marcin Badocha
Ul. Podhalańska 10/21
40-215 Katowice
W tytule wpłaty proszę podać nazwę użytkownika i numery aukcji

PRZY ZAMÓWIENIU NA KWOTĘ POWYŻEJ 120 zł PRZESYŁKA
GRATIS !!!DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
GRATIS !!!


TERMODYNAMIKA STOSOWANA

Stanisław Ochęduszko

» Wydawnictwo: WNT, 1964
» Oprawa: twarda płócienna
» Stron: 644 + załącznik
» Stan: dobry (+), pieczątki zlikwidowanej biblioteki
Nakład: 5200 egz.

W książce zebrano wiadomości ujęte wykładami termodynamiki, obowiązujące na wyższych uczelniach technicznych. Przedstawiono w niej prawa ogólne i zasady termodynamiki i prawa dotyczące ciał stałych, ciekłych i gazowych, par oraz bilansowanie reakcji chemicznych, omówiono zasady przepływów ciepła i płynów ściśliwych. W podręczniku użyto równolegle z układem technicznym układ międzynarodowy SI wprowadzany obecnie w światowej technice oraz podano przeliczenia z jednego układu na drugi. Poruszono w niej wiele zagadnień związanych z narastającym rozwojem techniki nowoczesnej.
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów Politechnik, dla inżynierów .pracujących w przemyśle, w biurach konstrukcyjnych, a także w placówkach naukowych.

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Wstęp.

A. Prawa ogólne

I. Jednostki i oznaczenia stosowane w termodynamice
1. Układy jednostek miar i oznaczenia
2. Równoważniki jednostek.
a. Masa i materia.
b. Silą
c. Praca .
d. Ciepło i energia.
e. Temperatura .
f. Jednostki anglosaskie.
II. Zasada zachowania ilości materii
III. Pierwsza zasada termodynamiki
1. Ogólne sformułowanie I zasady termodynamiki
a. Energia układu.
b. Sposoby doprowadzania i odprowadzania energii
IV. Ciepło pochłonięte przez układ
V. Przepływ energii w rurociągu. Ciśnienia .
1. Przepływ energii w strumieniu.
2. Pojęcia różnych ciśnień.
a. Ciśnienie bezwzględne, ma:nometryczne i próżnia
b. Ciśnienie statyczne, dynamiczne i całkowite .
VI. Pojęcia pracy mechanicznej.
1. Praca berwzględna i praca użyteczna
2. Praca techniczna i indykowana.
3. Uogólnienie wyrażenia na pracę.
VII. Bilans energetyczny cieplnych urządzeń technicznych
1. Układ cy]inder-t!ok
a. Przemiany zamknięte.
b. Przemiany otwarte
2. Urządzenia przepływowe.
VIII. Stan termodynamiczny ciał.

B. Termodynamika ciał stałych i ciekłych

IX. Równania stanu ciał stałych i ciekłych
1. Równanie termiczne i kaloryczne.
2. Typowe przemiany.

C. Termodynamika gazów doskonałych i półdoskonałych

X. Równania termiczne gazu
1. Indywidualna stała gazowa
2. Uniwersalna stała gazowa.
3. Zastosowanie równania termicznego
XI. Kaloryczne równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych
1. Gazy doskonałe
2. Gazy półdosikonałe
XII. Typowe przemiany gazów doskonałych i półdoskonałych .
1. Izoterma
2. Izwchora
3. Izobara.
4. Adiaterma (adiabata).
a. Adiaterma odwracalna
b. Adiaterma nieodwracalna.
5. Politropa
a. Konstrukcja politropy
b. Bilans energetyczny.
c. Praca techniczna
6. Dławienie
7. Mieszanie
a. Proces mieszania
b. Równanie termiczne roztworu gazów
c. Równanie kaloryczne roztworu gazów
XIII. Sprężarki tłokowe gazów.
1. Dziaianie sprężarki.
2. Sprawności
3. Sposoby zwiększania sprawności

D. Druga zasada termodynamiki

XIV. Obiegi termodynamiczne.
1. Prawa ogólne.
2. Obieg Carnota.
3. Obieg Joule'a.
XV. Sformułowanie drugiej zasady termodynamiki.
XVI. Wyprowadzenie pojęcia entropii . .
1. Właściwości odwracalnego obiegu Carnota.
2. Termodynamiczna skala temperatury.
3. Całka Clausiusa.
a. Obiegi odwracalne.
b. Obiegi nieodwracalne
4. Entropia
5. Statystyczny sens entropii.
XVII. Zastosowanie II zasady termodynamiki.
1. Układ ciepła T,s. Belpairea
2. Zasada wzrostu entropii
XVIII. Entropia ciał stałych, ciekłych oraz gazów doskonałych i półdoskonałych. Trzecia zasada termodynamiki.
1. Ciała stałe i ciecze
a. Entropia względna.
b. Entropia bezwzględna. Trzecia zasada termodynamiki .
2. Gazy doskonałe.
a. Typowe przemiany.
b. Mieszanie gazów.
3. Gazy póldoskonałe
4. Wyznaczanie pracy w układzie T,s
XIX. Praca maksymalna. Prawo Couya-Stodoll Potencjały termodynamiczne
1. Przemiany fizyczne
a. Przemiana zamknięta
b. Maszyna przepływowa.
c. Układ korzysta z dwu źródeł ciepła.
d. Praca minimalna
2. Reakcje chemiczne.
XX. Bilans egzergetyczny.
1. Wartościowość energetyczna
2. Typowe przemiany nieodwracalne
a. Przepływ ciepła przy skończonej różnicy temperatury .
b. Tarcie .
c. Dławienie
d. Dyfuzja.
3. Sprawność egzergetyczna

E. Termodynamika pary mokrej .

XXI. Zmiana stanu skupienia. Reguła faz Gibbsa
1. Reguła faz.
2. Krzywa parowania
3. Stopień suchości pary
XXII. Izobaryczne wytwarzanie pary
1. Proces parowania.
2. Ciepło tworzenia pary
XXIII. Nasycona para wodna.
1. Termiczne określenie stanu
2. Kaloryczne określenie stanu,
3. Wykresy entropijne
a. Wykres T, s Belpaire'a
b. Wykres i, s Molliera.
XXIV. Równanie Clapeyrona-Clausiusa
XXV. Typowe przemiany termodynamiczne w obszarze pary mokrej
1. Przemiana ogólna.
2. Linia stałego stopnia suchości x = idem.
3. Izobara — izoterma
4. Izochora .
5. Dławienie.
6. Adiaterma.

F. Para przegrzana.

XXVI. Gazy rzeczywiste
1. Termiczne określenie stanu.
a. Dane doświadczalne .
b. Równanie Van der Waalsa
c. Inne równania termiczne
d. Wykresy termiczne
2. Równania termiczne stanu dla przegrzanej pary wodnej
XXVII. Związek między kalorycznymi i termicznymi parametrami stanu
1. Ogólne metody stosowania zasad termodynamiki
2. Ciepło właściwe cp, cv i (cp — cv).
a. Gazy rzeczywiste.
b. Przegrzana para wodna'.
3. Entalpia i energia wewnętrzna.
a. Gazy rzeczywiste.
b. Przegrzana para wodna.
4. Entropia
XXVIII. Przemiany termodynamiczne w obszarze pary przegrzanej .
1. Izobara
2. Izoterma .
3. Adiaterma.
4. Dławienie.
a. Efekt Joule'a-Thomsona
b. Wyikorzystanie dławienia
XXIX. Gazy wilgotne.
1. Proces zawilżania gazów.
2. Wilgoć i wilgotność gazów
3. Równanie termiczne powietrza wilgotnego
4. Równanie kaloryczne powietrza wilgotnego
5. Wykres i,X Molliera dla powietrza wilgotnego.
6. Zastosowanie wykresu i,X .

G. Spalanie

XXX. Spalanie całkowite i zupełne.
1. Zapotrzebowanie tlenu i skład spalin
a. Paliwa gazowe.
b. Paliwa ciekłe i stale
2. Ciepło spalenia, wartość opałowa
XXXI. Bilansowanie reakcji chemicznych.
1. Bezwzględna entalpia i energia wewnętrzna związków chemicznych
2. Bilans energetyczny
3. Wpływ temperatury >na ciepło reakcji chemicznej .
4. Temperatura spalenia
5. Wykres z, t dla spalin
XXXII. Spalanie niezupełne i niecałkowite.
1. Ilość materii spalin oraz stosunek nadmiaru powietrza .
2. Kontrola jakości spalania.
a. Spalanie węgla bez reszty. W spalinach nie spalony CO .
b. Niecałkowite spalenie węgla elementarnego. W gazach spalinowych produkty zupełnego utlenienia
e. Niecałkowite i niezupełne spalenie węgla
3. Zgazo-wanie paliw.
XXXIII. Stała równowagi chemicznej.
1. Odwracalna, iaotermiczna reakcja chemiczna.
a. Stała równowagi chemicznej. Reakcja jednorodna
b. Stała równowagi chemicznej. Reakcje heterogeniczne .
2. Stała równowagi chemicznej a praca maksymalna
a. Realizacja pracy maksymalnej
b. Egzergia reakcji chemicznej. .
c. Równowaga w układach gazów rzeczywistych
d. Zależność pracy maksymalnej od temperatury
3. Stopień dysocjacji i prze reagowania a stała równowagi .

H. Siłownia parowa

XXXIV. Obiegi siłowni.
1. Obiegi porównawcze siłowni parowej.
2. Sposoby zwiększania sprawności termicznej obiegu Clausiusa-Rankine'a.
a. Wpływ ciśnienia i temperatury
b. Karnotyzacja obiegu Clausiusa-Rankine'a. Obieg regeneracyjny.
c. Siłownie wielo czynnikowe
3. Sprawności siłowni parowej
a. Elektrownia .
b. Elektrociepłownia
4. Odwrócenie obiegu siłowni. Ziębiarka parowa.
5. Reakcje termojądrowe
a. Zapotrzebowanie energii i jej źródła.
b. Najważniejsze pojęcia z fizyki jądrowej
c. Synteza jąder.
d. Moc z reakcji termojądrowych
e. Wykorzystanie energii eksplozji termojądrowych XXXV. Sprawność kotła
XXXVI. Tłokowa maszyna parowa -
1. Maszyna doskonalą
2. Straty pracy mechanicznej
a. Niezupełna ekspansja.
b. Dławienie pary
c. Objętość szkodliwa.
d. Oddziaływanie cieplne ściany cylindra
e. Inne przyczyny straty pracy mechanicznej.
3. Środki do zwiększenia sprawności indyikowanej maszyny parowej
a. Powierzchnia styku.
b. Częstość obrotów
c. Płaszcz parowy.
d. Podział stosunku rozprężenia na stopnie
e. Przegrzanie pary
f. Kierunek przepływu pary

I. Przepływ płynów ściśllwych

XXXVII. Podstawowe prawa rządzące przepływem.
XXXVIII. Prędkość wypływu.
1. Przepływ adiiatermiczny
a. Dławienie .
b. Przepływ izentropowy
c. Adiatermiczny przepływ rzeczywisty
d. Parametry spoczynkowe przy skończonej prędkości dopływu strumienia
2. Diatermiczny przepływ idealny
XXXIX. Kształt dyszy i natężenie przepływu.
1. Otwór zaokrąglony
a. Ekspansja w obrębie dyszy
t>. Ekspansja wtórna poza dyszą
c. Prędkość dźwięku w płynach
2. Otwór ostrokrawędziowy
3. Dysza de Lavala
a. Dysza idealna .
b. Dysza rzeczywista
4. Działanie dyszy de Lavala po zmianie przeciwciśnienia
a. Proste uderzenie kompresyjne
b. Rura Venturiego.
c. Stożek i stosunek Macha .
5. Dowolny kanał.
XL, Zastosowanie praw przepływu w miernictwie cieplnym .
1. Rurki spiętrzające
2. Zwężki miernicze (dławiące)
3. Strata ciśnienia wskutek gwałtownej zmiany przekroju .
XLI. Spadek ciśnienia w rurociągach.
1. Praca tarcia
2. Rurociągi krótkie
3. Rurociąci długie
4. Maksymalna przepustowość rurociągów
XLII. Środki do zmniejszenia natężenia przepływu materii .
1. Dławiki szczelinowe
2. Uszczelnienie labiryntowe
XLIII. Dynamiczne działanie strumienia
1. Układ w spoczynku
2. Układ ruchomy.
3. Przepływ izobaryczny
XLIV. Ssące działanie strumienia.
XLV. Turbiny
1. Sprawności.
2. Turbiny akcyjne
a. Jednostopniowa turbina de Lavala
b. Sposoby obniżenia u/C] przy r}u max
3. Turbiny reakcyjne
4. Liczba Parsonsa.
5. Turbosprężarki

K. Silniki spalinowe

XLVI. Sprawności silników spalinowych
XLVII- Tłokowe silniki spalinowe.
1. Silniki wybuchowe .
2. Silniki wstrzykowe
a. Obieg Diesela
b. Obieg Seiligera
XLVIII. Turbiny spalinowe
1. Obiegi porównawcze.
2. Rzeczywiste turbiny gazowe.
3. Sprawność ekonomiczna turbin
4. Sposoby podniesienia sprawności ekonomicznej XLIX. Napęd odrzutowy.
1. Silniki rakietowe
2. Silniki strumieniowe.
3. Silniki turboodrzutowe.
L. Termodynamika zjawisk elektrycznych
1. Przemiany elektrolityczne
2. Efekty termoelektryczne

L. Zasady przepływu ciepła .

LI. Przewodzenie ciepła.
1. Ustalony przepływ ciepła. Prawo Fouriera. Prawo Newtona
2. Przepływ w przeponach.
a. Przepony płaskie
b. Przepony rurowe .
c. Przegrody kulowe .
3. Przewodzenie depta w prętach wystających.
a. Pręt nieskończenie długi
b. Pręt o skończonej długości.
LII. Przenikanie ciepła .
1. Równanie Pecleta.
2. Typowe, przeponowe przenośniki ciepła.
a. Kocioł parowy i skraplacz
b. Przenośnik współprądowy
c. Przenośnik przeciwprądowy.
d. Przenośnik o prądach krzyżowych.
LIII. Nieustalony przepływ ciepła.
1. Przepływ ciepła w strumieniu
2. Przepływ ciepła w strumieniu uwarstwionym.
3. Przepływ ciepła w ciele stałym.
a. Rozwiązanie analityczne równania Fouriera.
b. Zjawisko regularnego stygnięcia
c. Periodyczny przepływ ciepła w ciałach stałych
d. Stygnięcie dobrych przewodników ciepła
e. Rozwiązanie graficzne równania Fouriera.
LIV. Promieniowanie
1. Promieniowanie ciał stałych i 'Ciekłych.
a. Emisja ciał doskonale czarnych
b. Emisja ciał szarych
c. Prawo Lamberta
d. Przekazywanie energii przez promieniowanie
e. Promienisty współczynnik wnikania ciepła.
f. Sposoby zwiększania i zmniejszania wymiany energii promienistej .'
2. Promieniowanie gazów
LV. Teoria podobieństwa w odniesieniu do wnikania ciepła .
1. Podobieństwo hydrodynamiczne.
2. Podobieństwo termodynamiczne
3. Zredukowany współczynnik wnikania ciepła
4. Współczynnik wnikania ciepła i spadek -ciśnienia w strumieniu płynu
a. Przepływ uwarstwiony
b. Przepływ burzliwy w rurach
c. Przepływ wzdłuż płyt.
5. Wymiana pędów i energii w ruchu burzliwym.
LVI. Typowe przypadki wnikania ciepła od lub do płynów jednofazowych '
1. Konwekcja 'naturalna
a. Konwekcja wzdłuż ściany pionowej.
b. Konwekcja wzdłuż ściany poziomej.
c. Konwekcja w objętości zamkniętej.
2. Konwekcja wymuszona podczas przepływu uwarstwionego .
3. Konwekcja wymuszona podczas przepływu burzliwego .
a. Przepływ wzdłuż powierzchni ogrzewalnej.
b. Przepływ poprzeczny do powierzchni ogrzewalnej

LVII. Konwekcja przy zmianie stanu skupienia.
1. Skraplanie pary
2. Wrzenie cieczy

Tablice
Oznaczenia
Wykaz piśmiennictwa
Skorowidz


PRZEDMOWA

Wobec olbrzymiego rozwoju fizyki w ostatnich latach zachodzi potrzeba zbliżenia techników do fizyków tak, aby mogli prawie bezpośrednio korzystać z ich zdobyczy. Do tego prowadzi umiejętność korzystania z równań wielkościowych w dużej mierze stosowanych w rozprawach teoretycznych z dziedziny fizyki.
W wielu krajach zrozumiano tę potrzebę i podręczniki termodynamiki technicznej tam wydawane zawierają tylko równania wielkościowe, które mają tę zaletę, że dają dobre rezultaty bez względu na stosowany układ jednostek miar — pod warunkiem, że jest to tzw. układ koherentny.
Niniejsze dzieło jest jednym z pierwszych w Polsce podręczników dla techników, które mają prawie wyłącznie równania wielkościowe. Przejście do tych równań nie wymaga wielkiego trudu, gdyż moja praca „Teoria maszyn cieplnych", PWT, zawiera tzw. równania przystosowane, które stają się wielkościowymi po opuszczeniu: równoważnika jednostek materii oraz równoważników A, A', A", A'" jednostek energii. W ten sposób zerwano z dotychczasową długoletnią tradycją, zgodnie z którą ciepło i praca były wyrażane za pomocą różnych jednostek, co zmuszało stosowania w równaniach cieplnych równoważników pracy mechanicznej.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.