TECHNOLOGIA KAUCZUKU I MATERIAŁÓW POKREWNYCH spis

(3529911028)

Zakończenie: 2013-09-16

Lokalizacja: Katowice

Kategoria: Inżynieria chemiczna

Atrybuty:

Stan: Używany; Okładka: twarda

Cena: 24,99 zł
aktualne przedmioty sprzedającego
oferta nr 3529911028 | Zgłoś naruszenie zasadkontakt komentarze nasza oferta strona o mnie

 

przedmiot aukcji:

TECHNOLOGIA KAUCZUKI I MATERIAŁÓW POKREWNYCH

S. Bostrom

K. Lange

H. Schmidt

P. Stocklin

Wydawnictwo: PWT, 1954
Oprawa: twarda płócienna
Stron: 404
Stan: bardzo dobry, nieaktualne pieczątki

W pracy mającej charakter książki podręcznej omówiono problemy związane z otrzymywaniem i przetwórstwem kau­czuku. Z zagadnień surowcowych opisano kauczuki synte­tyczne i materiały pokrewne kauczukowi. Część technolo­giczna pracy zawiera treściwe opisy maszyn, urządzeń oraz metod wytwarzania artykułów gumowych, część zaś anali­tyczna zaznajamia z podstawowymi metodami badania gumy i potrzebnymi do tego celu urządzeniami. Praca przeznaczona jest dla inżynierów, techników i mis­trzów zatrudnionych w przemyśle gumowym i przemysłach pokrewnych oraz może służyć pomocą dla studentów wyż­szych uczelni, specjalizujących się w technologii gumy.

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA   

Rozdział I OGÓLNE WIADOMOŚCI O KAUCZUKU
I. Nazwa   
II. Dane historyczne   
III. Znaczenie gospodarcze kauczuku   
IV. Rozwój plantacji drzew kauczukowych   

Rozdział II SUROWCE
Rodzaje kauczuku naturalnego       
I. Kauczuk       
1. Kauczuk z drzew rosnących dziko   
2. Otrzymywanie kauczuku plantacyjnego        
3. Własności kauczuku   
a. Własności chemiczne   
b. Własności fizyczne   
4. Zachowanie się kauczuku wobec rozpuszczalnika    
II. Lateks   
1. Własności   
2. Otrzymywanie lateksu na plantacjach   
a. Koagulacja       
b. Mechaniczny przerób koagulatu   
c. Suszenie    
III. Inne kauczuki naturalne       
1. Gutaperka            
2. Balata   
3. Żywica Chicle       
4. Jelutong   
5. Kauczuk z roślin strefy umiarkowanej        
IV. Pochodne kauczuku    '   
1. Produkty reakcji kauczuku z chlorowcami .        
2. Hydroehlorokauczuk    [
3. Kauczuk uwodorniony (hydrokauczuk) .... *
4. Pochodne tlenowe kauczuku       
a. Samoutlenianie    !......
b. Wpływ typowych środków utleniających           
c. Rubbony    
5. Kauczuki cyklizowane (termopreny) ...........
6. Związki kauczuku z haloidkami metali        
B. Produkty syntetyczne odpowiadające kauczukowi   
I. Podział produktów syntetycznych pokrewnych kauczukowi   
II. Rodzaje właściwego kauczuku syntetycznego   
1. Historia syntezy kauczuku   
2. Chemiczne podstawy syntezy kauczuku   
a. Produkty wyjściowe   
b. Otrzymywanie monomerów   
c. Metody polimeryzacji   
d. Techniczne metody syntezy kauczuku   
III. Produkty kondensacji dwuchlorópochodnych alifatycznych z wielosiarczkami po- tasowców (tioplasty)   
IV. Produkty syntetyczne nie dające się wulkanizować (termoplasty)
C. Zastosowanie starej gumy   
I. Znaczenie gospodarcze   
II. Przebieg regeneracji kauczuku   
X. Metoda przez uplastycznianie   
2. Metoda kwasowa   
3. Metoda alkaliczna   
4. Metoda rozpuszczalnikowa   
5. Metoda gniotownikowa    
III. Dyspersje wodne regeneratu   
D. Dodatki do mieszanek kauczukowych   
1. Kauczuk   
2. Namiastki kauczuku   
3. Środki wulkanizujące   
a. Wulkanizacja za pomocą siarki   
b. Wulkanizacja bezsiarkowa   
c. Wulkanizacja selenem i tellurem   
d. Wulkanizacja za pomocą nitropochodnych   
e. Wulkanizacja nadtlenkiem benzoilu       
f. Wulkanizacja związkami dwuazowymi ....'...
g. Wulkanizacja za pomocą chinonów   
h. Wulkanizacja za pomocą fenoloplastów   
4. Przyśpieszacze wulkanizacji   
a. Aldehydoaminy   
b. Guanidyny   
c. Dwutiokarbaminiany    
d. Tiuramy    
e. Ksantogeniany        •
f. Tiazole   
g. Przyśpieszacze mieszane .       
5. Aktywatory przyśpieszaczy    •
6. Zwalniacze przyśpieszaczy    •    • •
7. Antyutleniacze czyli środki przeciwstarzeniowe .       
a. Woski       
b. Fenole            
c. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne ...••••
d. Aminofenole 1 sole aminofenoll        
e. Aldehydoaminy   
f. Drugorzędowe alkiloaryloaminy   
g. Pocho-ne dwufenyloamin   
h. Drugorzędowe naftyloaminy   
i. Dwuhydrochinoliny   
k. Benzimidazole   
8. Plastyfikatory i zmiękczacze       
a. Węglowodory       
b. Ftalany       
c. Pochodne kwasu fosforowego       
d. Pochodne gliceryny i glikolu       
e. Estry kwasów adypinowego 1 sebacynowego ..•••■
f. E;try kwasu abielynowego       
g. Estry i sole kwasów tłuszczowych ....••■•
h. Pochodne dwufenylu       
i. Różne plastyfikatory       
9. Środki peptyzujące       
10. Środki usztywniające    •    "
11. Napeiniacze aktywne       
a. Sadze       
b. Tlenek cynkowy       
c. Kaolin       
d. Węglan magnezowy        "
12. Napeiniacze obojętne   
a. Kreda   
b. Blanc-fixe   
c. Litopon   
d. Pył ebonitowy        '
e. Napeiniacze włókniste        . .
13. Barwniki i pigmenty    ! ! . !
14. Środki zapachowe    '.'..'.
15. Środki powodujące porowatość (gazujące)   
16. SroJki ścierne ...           
E. Materiały pomocnicze stosowane przy produkcji wyrobów gumowych
I. Rozpuszczalniki   
II. Lakiery i powłoki ochronne   
III. Materiały tekstylne
   
Rozdział III PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O SPORZĄDZANIU MIESZANEK

Rozdział IV WULKANIZACJA
I. Wulkanizacja na gorąco   
II. Wulkanizacja na zimno   
III. Wulkanizacja za pomocą siarkowodoru 1 dwutlenku siarki .

Rozdział V MASZYNY SŁUŻĄCE DO PRZEROBU KAUCZUKU
A Maszyny do wstępnego przerobu surowców   
1. Rozdzielanie bel kauczuku naturalnego   
2. Suszarnie       
Przesiewarki    t . .
3. wagi    ; ; ;
B. Maszyny do sporządzania mieszanek kauczukowych   
1. Walcarki   
a. Przebieg walcowania   
b. Budowa walcarek   
c. Duża walcarka 665 X 1300         .
d. Walcarka 635 X 2100    
e. Napęd           
1. Urządzenia pomocnicze   
2. Walcarki do mielenia odpadków wulkanizowanych   
3. Walcarki do wyrobu płyt azbestowo-kauczukowych   
4. Mieszarki zamknięte   
5. Maszyny do sporządzania mieszanek lateksowych   
a. Gniotownik obiegowy przeciwprądowy typu Eiricha   
b. Młyn stożkowy (dzwonowy)   
C. Maszyny do przerabiania mieszanek   
I. Kalander    
1. Kalander dwuwalcowy       
2. Kalander trójwalcowy   
3. Kalander czterowalcowy   
4. Kalander gięeiowalcowy           
5. Napęd   
6. Urządzenia pomocnicze w kalandrowni    ! ! !
a. Zasilanie kalandrów mieszanką   
b. Urządzenia nawijające   
c. Urządzenia odwijające   
d. Bębny chłodzące    . ! !
e. Kontrola temperatury walców    ...!!!
II. Wytłaczarki        * *
III. Maszyny do sporządzania roztworów gumy        
IV. Powlekarki i maszyny do impregnowania tkanin .        
1. Maszyny do nakładania roztworów gumy z poziomymi stołami do suszenia
2. Powlekarka bębnowa   
3. Bębnowa maszyna do powlekania gumą i zdwajania materiałów gumowych
4. Maszyna do impregnowania tkanin   
V. Aparaty do wyrobów maczanych   
VI. Mastykatory   
1. Urządzenie do rekuperacji rozpuszczalników   
1. Metoda skraplania       
2. Metoda absorpcji   
3. Metoda adsorpcji przy użyciu węgla aktywnego        
E. Maszyny do gumowania przewodów elektrycznych   
1. Wytłaczarka do gumowania przewodów    . ...
2. Powlekarka rolkowa    i ...... .
3. Oplatarka szybkobieżna    • .
4. Skręcarka   
5. Owijarka   
F. Maszyny pomocnicze        ...
1. Nóż tarczowy   
2. Maszyna do wycinania wykrojów i spajania krawędzi   
3. Klepaczka spoin stykowych       
4. Maszyna do lamowania   
5. Maszyna konfekcyjna rolkowa   
6. Maszyna do układania fałd i plis        ...
1. Maszyna do karbowania i łączenia taśm   
G. Maszyny do składania i kształtowania wyrobów   
1. Maszyna do składania opon sposobem płaskim   
2. Maszyna do składania opon rowerowych        
3. Składarki kielichowe typu Eccles do wyrobu piłek   
H. Maszyny do cięcia   
1. Krajalnica przekątna pionowa do cięcia tkanin   
2. Czterowrzecionowy automat do cięcia        
3. Automat o napędzie elektrycznym do cięcia krążków butelkowych .
4. Automatyczne maszyny do cięcia recepturek i pasków   
5. Prasa ekscentryczna z przesuwanym suportem   
6. Prasa ekscentryczna uderzeniowa       
J. Urządzenia wulkanizacyjne   
I. Aparaty do wulkanizacji na zimno   
1. Komory wulkanizacyjne           
2. Stoły wulkanizacyjne   
3. Maszyna do wulkanizowania tkanin   
II. Aparaty do wulkanizacji na gorąco   
1. Aparat do wulkanizacji wyrobów maczanych   
2. Kotły wulkanizacyjne   
III. Prasy wulkanizacyjne   
1. Prasa wielopiętrowa   
.2. Prasa do wulkanizacji pasów i przenośników    !
3. Autoklaw do wulkanizacji opon   
4. Prasy do wulkanizacji opon         . !
Maszyna do wulkanizacji ciągłej   
5. Automatyczny regulator temperatury   
K. Maszyny doświadczalne i laboratoryjne   
1. Walcarka laboratoryjna   
2. Doświadczalna mieszarka zamknięta   
3. Pięciowalcowy kalander doświadczalny   
4. Wytłaczarka doświadczalna   
5. Kocioł — prasa hydrauliczna   

Rozdział VI OTRZYMYWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH WYROBÓW GUMOWYCH
A. Ogumienie            .
I. Dętki    
1. Wytwarzanie    /   
2. Wulkanizacja   
II. Opony samochodowe ... i   
1. Bieżnik (protektor)   
2. Osnowa opony       
3. Obrzeża opony    i ■
4. Składanie opon   
5. Badanie   
6. Przykłady mieszanek oponowych (w częściach wagowych)
III. Opony rowerowe   
IV. Dętki rowerowe         •
V. Taśmy obręczowe   
VI. Ogumienie pełne — masywy   
B. Techniczne wyroby gumowe   
I. Uwagi ogólne   
II. Płyty uszczelniające i prasowane   
III. Artykuły formowe   
IV. Artykuły otrzymywane na wytłaczarkach   
V. Węże z przekładkami   
VI. Nici gumowe   
C. Obuwie gumowe   
1. Przebieg produkcji   
2. Przerób mieszanek   
3. Gumowanie tkanin   
4. Konfekcjonowanie    .       
5. Wulkanizacja obuwia   
6. Zdejmowanie obuwia z kopyt oraz jego sortowanie i wysyłka
7. Obuwie gimnastyczne i tenisowe   
D. Zabawki i inne wyroby gumowe puste   
I. Zabawki napełniane powietrzem   
II. Artykuły sanitarne wulkanizowane w powietrzu   
III. Artykuły puste wulkanizowane w formach   
IV. Typowe artykuły puste   
E. Guma gąbczasta   
F. Kable i przewody izolowane gumą   
I. Przewód metalowy   
II. Izolacja właściwa   
1. Mieszanki izolacyjne   
2. Przetwórstwo   
a. Gumowanie na wytłaczarce   
b. Przebieg powlekania   
c. Wulkanizacja        
III. Powłoka ochronna   
IV. Własności elektryczne mieszanek kauczukowych, drutów i kabli
1. Oporność izolacji   
2. Wytrzymałość dielektryczna   
G. Guma do wycierania        
H. Płyty podłogowe   
J. Pasy pędne i taśmy przenośnikowe   
K. Kauczuk dentystyczny   
L. Gumowe elementy konstrukcyjne   
I. Porównanie gumy ze stalą   
II. Amortyzatory    
III. Sprzęgła i tłumiki drgań   
IV. Amortyzatory gumowe pojazdów mechanicznych   
V. Koła amortyzowane gumą   
M. Ebonit   
I. Wiadomości ogólne   
1. Własności   
2. Przerób ebonitu   
1. Maszyny    '.   
2. Formy   
3. Skład mieszanek       
4. Wulkanizacja ebonitu   
5. Obróbka końcowa ebonitu   
6. Płyty ebonitowe   
7. Rury, pręty i artykuły formowe   
8. Grzebienie
9. Skrzynki akumulatorowe   
10. Ebonit porowaty   
11. Obkładanie metali ebonitem   
IV. Badania   
1. Badania chemiczne   
2. Badania własności mechanicznych i elektrycznych
N. Obkładanie metali ebonitem   
O. Guma patentowa   
P. Płyty azbestowo-kauczukowe   
Q. Tkaniny gumowane   
I. Dane ogólne   
II. Jakość tkanin   
III. Gumowanie   
IV. Prześcieradła gumowe   
V. Tkaniny na płaszcze nieprzemakalne   
VI. Tkaniny balonowe       
VII. Taśmy klejące   
R. Potniki   
S. Wyroby gumowe bez szwu   
I. Wyrób i przygotowywanie kauczuku   
II. Maczanie   
III. Zawijanie brzegów, wulkanizacja i zdejmowanie z form
IV. Stosowanie lateksu   
T. Drobne wyroby gumowe   

Rozdział VII BEZPOŚREDNI PRZERÓB LATEKSU
I. Uwagi ogólne   
II. Przerób lateksu   
III. Zestawianie mieszanek lateksowych   
IV. Wulkanizacja    
V. Przerób lateksu   
1. Proces maczania   
2. Powlekanie i impregnowanie tkanin lateksem
3. Kauczuk gąbczasty   
4. Nici gumowe   
5. Kleje   
6. Elektroforeza   
VI. Uwagi końcowe
   
Rozdział VIII TECHNOLOGIA GUMY OPARTEJ NA ELASTOMERACH SYNTETYCZNYCH
A. Odmiany właściwego kauczuku syntetycznego   
I. Polimery sodowe butadienu   
1. Buny liczbowe   
2. SKA, SKB i Ker   
II. Emulsyjne polimery mieszane butadienu    |
1. Kopolimery butadienu ze styrenem   
1. Własności ogólne   
2. Składniki mieszanek   
3. Przerób Buny S   
4. Fizyczne własności wulkanizatów Buny S         . . .
5. Zakres zastosowania   
2. Kopolimery butadienu z akrylonitrylem        .
1. Własności ogólne   
2. Składniki mieszanek   
3. Przerób Perbunanu   
4. Fizyczne własności wulkanizatów Perbunanu   
5. Zakres zastosowania   
III. Polimery 2>-chlorobutadienu   
1. Neopreny   
a. Własności ogólne   
b. Składniki mieszanek   
c. Przerób NeopTenu           
d. Własności fizyczne wulkanizatów Neoprenu .   
e. Zakres zastosowania   
f. Lateks neoprenowy       
g. Regeneracja Neoprenu .        
2. Sowpren   
B. Produkty kondensacji dwuchloropochodnych alifatycznych z wielosiarczkami potasowców
Tioplasty        
a. Własności ogólne   
b. Wpływ składników na własności mieszanki   
c. Przerób tioplastów   
d. Fizyczne własności wulkanizatów   
e. Zakres zastosowań   
Produkty syntetyczne nie dające się wulkanizować   
Tworzywa termoplastyczne   
1. Własności ogólne   
2. Tworzywa termoplastyczne bez dodatku plastyfikatorów zbliżone własnościami do kauczuku .           
a. Polimery estrów kwasu akrylowego   
b. Produkty polimeryzacji prowadzące do węglowodorów wielkocząsteczkowych
3. Tworzywa termoplastyczne nabierające własności podobnych do kauczuku do­piero w połączeniu ze zmiękczaczami   
a. Polichlorek winylu oraz polimery mieszane chlorku winylu z innymi estrami nienasyconymi   
b. Pochodne celulozy   
c. Polimery alkoholu winylowego i materiałów pokrewnych    .
D. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle gumowym
   
Rozdział IX
CHEMICZNE I MECHANICZNO-TECHNOLOGICZNE BADANIE KAUCZUKU
I. Badanie surowców   
1. Kauczuk surowy   
2. Lateks       
3. Gutaperka i balata   
4. Regenerat    ,   
5. Faktysa   
6. Sproszkowane napeiniacze mineralne   
a. Sadze   
b. Tlenek cynkowy   
7. Zmiękczacze i środki ułatwiające mieszanie   
a. Asfalty, bitumy, Minerał Rubber   
b. Parafina, cerezyna, wazelina   
c. Smoła surowa   
d. Oleje mineralne    
e. Kwas stearynowy   
8. Środki wulkanizujące   
a. Siarka   
b. Chlorek siarki   
c. Przyśpieszacze    
9. Antyutleniacze    
10. Rozpuszczalniki    
11. Materiały tekstylne           
II. Badanie mieszanek surowych               
III. Badania fizycznych własności wulkanizatów        
1. Badanie wytrzymałości na rozciąganie        
2. Oznaczanie elastyczności   
a. Próba rozciągania       
b. Odbojność   
i. Oznaczanie twardości przez wgniatanie kulki   
4. Oznaczanie odporności na zmęczenie   
5. Oznaczanie odporności na rozdzieranie        
6. Oznaczanie odporności na ścieranie   
7. Badanie odporności na tworzenie się rys   
8. Badanie odporności na starzenie       
a. Metoda Geera        
b. Metoda Blerera i Davisa . . . '   
c. Starzenie w świetle ultrafioletowym   
9. Oznaczanie wartości T-50   
IV. Chemiczne badanie wulkanizatów   
1. Pobieranie próbek. Sposób pobierania próbek   
2. Oznaczanie wilgotności        
3. Oznaczanie części rozpuszczalnych w wodzie   
4. Oznaczanie ekstraktu acetonowego         .
5. Oznaczanie ekstraktu chloroformowego   
6. Oznaczanie składników rozpuszczalnych w 0,5 n alkoholowym roztworze wodo­rotlenku potasowego   
7. Oznaczanie składników nierozpuszczalnych w oleju parafinowym ....
8. Oznaczanie popiołu   
9. Oznaczanie całkowitej zawartości siarki   
10. Oznaczanie celulozy   
11. Oznaczanie nieorganicznych związków siarki   
12. Oznaczanie chloru   
13. Oznaczanie kwasu węglowego   
14. Oznaczanie azotu   
15. Oznaczanie kleju   
16. Oznaczanie wolnego węgla   
Nomogram wulkanizacji       
Przeliczenie angielskich miar i wag na miary metryczne i odwrotnie   

 

 

strona o mnie | nasza oferta | komentarze | kontakt

Copyright © 2011 Profi-Libris Marcin Badocha
created by krzysztofschmidt

oferta nr 3529911028 | Zgłoś naruszenie zasad