Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

TANIEC WIDOWISKOWY W POLSCE W LATACH 1918-1939 (993363287)49,99 zł

Zakończona o 20:20 dnia 18.04.2010 r.

Kategoria: Sztuka, kultura i etnologia
Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 993363287


Opis

TYTUŁ AUKCJI JEST PODTYTUŁEJ TEJ KSIĄŻKI,AUTORKĄ JEST BOŻENA MAMONTOWICZ-ŁOJEK.

WSTĘP - SPIS TREŚCI - OPIS:Czytelnicy po pięćdziesiątce mogli widzieć spektakle, o których w tej ksiqżce jest mowa, oklaskiwać Par-nella i Zizi Halamę, a co starsi być no prapremierze Pana Twardowskie-go. Inni Czytelnicy znają tancerzy i spektakle taneczne dwudziestole¬cia z opowiadań, wokół niektórych postaci i wydarzeń urosła legenda. Wszyscy znajdą tu obszerny zbiór faktów z historii tańca na polskich scenach, scenkach i estradach w la¬tach 1918-39 i będą mogli zoba¬czyć na 251 dokumentalnych zdję¬ciach, jak to wyglądało. Niektóre zdjęcia budzą dziś rozbawienie: sty¬le i gusty stanowczo się zmieniły. Ale z pewnością wszystkie zdjęcia obejrzą Czytelnicy z zaciekawię-PRZEDMOWAZadaniem niniejszej publikacji jest przedstawienie faktów i dokumentów ikonograficznych dotyczących rozwoju pol¬skiego tańca widowiskowego w okresie międzywojennym 1918-39. Pojęcie tańca widowiskowego odnosi się tutaj do wszelkich form utanecznionego ruchu scenicznego, od bale¬tu na scenach operowych poczynając, poprzez tańce estrado¬we, operetkowe itp., na lekkich formach tańca rewiowego kończąc. Pisząc o tancerkach, tancerzach i choreografach sprzed kilkudziesięciu lat, o ich pracy i osiągnięciach, nie sposób używać innych kryteriów oceny i wartościowania niż przyjęte i upowszechnione w tamtej właśnie epoce. Dlatego też wszędzie tam, gdzie było to możliwe, oddaję głos recen¬zentom, krytykom i teoretykom baletu polskiego, działają¬cym w okresie międzywojennym, aby ich słowami przedsta¬wiać najbardziej typowe i charakterystyczne wydarzenia z dzie¬dziny tańca widowiskowego tamtych lat. Jest to tym bardziej celowe i uzasadnione, że relacje i opinie naocznych świad¬ków są w tym wypadku dokumentami źródłowymi o nieprze¬mijającej wartości, podczas gdy jakiekolwiek dzisiejsze sądy o wydarzeniach artystycznych okresu międzywojennego by¬łyby, siłą rzeczy, obciążone pojęciami nam współczesnymi, a więc w sferze wartościowań estetycznych z natury rze¬czy okazałyby się anachroniczne.
Podstawą źródłową części narracyjnej niniejszej pracy jest przede wszystkim prasa międzywojenna — muzyczna, te¬atralna, filmowa oraz ogólnoinformacyjna i ilustrowana. W miarę możliwości korzystałam jak najobszerniej z relacji ludzi, którzy przed laty uczestniczyli aktywnie w życiu arty¬stycznym baletu polskiego. Część narracyjna i ikonograficzna nawzajem się uzupełniają. Opublikowane fotografie dokumen¬talne tancerzy i scen tanecznych z lat 1,918—39 nie są ilu¬stracją tekstu, ale samodzielną częścią publikacji, mającą przekazać w miarę możliwości najpełniejszy obraz polskiego tańca widowiskowego w okresie międzywojennym.
Chciałabym podziękować jak najserdeczniej tym wszystkim, którzy swoją wiedaą lub posiadanymi materiałami dopomogli

mi w pracy nad tą książką. Szczególnie jestem wdzięczna do¬skonałemu tancerzowi z lat międzywojennych (i zarazem pierwszemu mojemu pedagogowi w warszawskiej szkole ba¬letowej w latach pięćdziesiątych), p. Marianowi Winterowi, którego fenomenalna pamięć i talent gawędziarski, a także gromadzone od przeszło czterdziestu lat materiały do dziejów polskiego baletu bardzo mi przybliżyły atmosferę artystyczną, ludzi i wydarzenia tamtej epoki. Za udostępnienie bogatych materiałów ze swoich zbiorów dziękuję również p. Halinie Mancewicz, a także p. Halinie Hulanickiej, p. Janinie Mie-czyńskiej, p. Irenie Jedyńskiej, p. Jadwidze Hryniewieckiej, p. Irenie Soboltównie-Wojnarowskiej, p. Liii Watras-Borkow-skiej i pp. Mile i Eugeniuszowi Paplińskim, p. Jerzemu Gogó-łowi. Wdzięczna jestem wybitnym tancerzom i baletmistrzom: p. Maksymilianowi Statkiewiczowi, który z wielką życzliwo¬ścią nadesłał mi obszerne relacje na temat historii baletu w operze poznańskiej i lwowskiej, oraz p. Zygmuntowi Dą¬browskiemu i p. Wacławowi Wierzbickiemu, którzy chętnie dzielili się ze mną swoimi wspomnieniami. Jak najmilej wspo¬minam również rozmowy z p. Zizi Halamą, która tak pięknie ożywiła mi w swoich wspomnieniach czasy świetności pol¬skich teatrów rewiowych lat dwudziestych i trzydziestych. Dziękują wreszcie p. Ziucie Buczyńskiej i p. Józefowi Mar-ciniakowi, z którymi rozmowy dostarczyły mi wielu cennych informacji.
Wartościowe i bardzo potrzebne materiały przesłali mi prze¬bywający stale za granicą wybitni tancerze i choreografowie polscy: p. Stanisław Idzikowski z Londynu oraz p. Antoni Z. Nelle i p. Jan Ciepliński ze Stanów Zjednoczonych. Dzię¬kując im za tę uprzejmość chcę także wyrazić swoją wdzięcz¬ność tym wszystkim artystom polskim, którzy zechcieli odpo¬wiedzieć na rozesłaną przeze mnie ankietę, a których z bra¬ku miejsca wymienić tutaj nie mogę. W trakcie pisania ko¬rzystałam również z informacji zebranych przez dr Janinę Pudełek, której pięknie za tę pomoc dziękuję.
W książce niniejszej opublikowano 251 fotografie doku-

mentalne, wykonane w latach 1915-39. Zebranie tej liczby autentycznych zdjęć, które by w sposób możliwie najpełniejszy i reprezentatywny przedstawiły wszystkie najważniejsze po¬stacie i wydarzenia w dziejach tańca widowiskowego Polski międzywojennej, okazało się nadzwyczaj trudne. Nie zacho¬wały się niestety dokumenty fotograficzne dotyczące wielu ważnych wydarzeń z tego zakresu. Niektóre zagadnienia trze¬ba było dokumentować fotografiami mniej typowymi, nie¬rzadko wreszcie trzeba było użyć fotografii zachowanych tylko w jednym egzemplarzu i w nie zadowalającym stanie tech¬nicznym. Ponad połowa opublikowanych zdjęć pochodzi z bo¬gatych i doskonale opracowanych zbiorów Archiwum Doku¬mentacji Mechanicznej w Warszawie, którego Dyrekcji i pra¬cownikom, a przede wszystkim p. Ewie Góreckiej, jak naj¬serdeczniej dziękuję za życzliwą pomoc. Bez niej przygoto¬wanie niniejszej publikacji byłoby niemożliwe. Pewnej liczby fotografii dostarczyły zbiory Instytutu Sztuki PAN. Stara-

łam się wydobyć wszystkie interesujące i wartościowe doku¬menty fotograficzne ze zbiorów Muzeum Teatralnego przy Teatrze Wielkim w Warszawie, jednak stan inwentaryzacji i sposób udostępniania tych zbiorów nie pozwalają na uzyska¬nie pewności, iż kwerendzie tej nie uszły jakieś cenne mate¬riały. Dokumenty fotograficzne do dziejów baletu poznań¬skiego udostępnił mi życzliwie ze swoich zbiorów p. Tadeusz Świtała, a p. prof. Ludwik Sempoliński chętnie przekazał rai ze swojej kolekcji kilka cennych fotografii, dotyczących lżej¬szych form tańca scenicznego. Wiele osób prywatnych także udostępniło rai posiadane przez siebie fotografie. Mam nadzie¬ję, że przeglądając tę książkę stwierdzą, iż życzliwa ich po¬moc przyczyniła się do lepszego udokumentowania dziejów tańca widowiskowego w czasach Drugiej Rzeczypospolitej.
B.M.Ł.
Warszawa, w grudniu 1969.


SPIS TREŚCI


Przedmowa 5
Balet na polskich scenach operowych ... 7
Taniec w widowiskach rozrywkowych ... 25
Taniec w przedstawieniach operetkowych . . . 26
Teatry rewiowe 35
Taniec estradowy 47
Polskie zespoły tańca 56
Międzynarodowe sukcesy tancerzy i tańca
polskiego 67
Tancerze polscy w zespołach międzynarodowych . Q"]
Choreografowie polscy za granicą .... 7^
Sukcesy tancerek i zespołów polskich w między¬
narodowych konkursach tańca .... 73
Balety polskie na scenach zagranicznych ... 79
Inne drogi upowszechniania polskiej kultury
tanecznej za granicą 81
Taniec w filmie polskim 82
Szkoły tańca i zespoły szkolne ..... 86
Krytycy, recenzenci i teoretycy baletu 94
Summary 97
Indeks nazwisk 103
Indeks baletów 109INDEKS NAZWISKAbraham Paul 32, 35, 42 Adler Wacław 37, 86 Albeniz Isaac 48, 75, 90 Aleksandrowkzówna Walentyna 23 Alesso Bożena 40, 43, 65, 85, XLVII Andersen Hans Christian 13, 15, 50 Antoszówna Ela (Elżbieta) 43, XLVII Apoznański Julian 7 Arco Rolf 75
Armsheimer Iwan 8, 21, 23 Auber Daniel Francois Esprit 15 Auric Georges 69
Baliszewska Julia 32, 68, VII Baliszewski Sylwin 11, 12, 13, 15, 19,
32, 34, 68, 81, 83, VI, VIII, XIII Baianczyn (Balanchine George) 38, 69,
71
Baranović KreSimir 13 Baranowski H. 64, 65 Bargielska 40 Baronowa Irina LXVII Bartok Bela 92 Bartoszewicz N. 23 Basil Wasyl de 59, 60, 67, 69, 70, 71,
LXVIII, LXIX Bayer Josef 10, 16, 21, 24 Beaumont Cyril W. 68, 69 Beer J. 85
Beethoven Ludwig van 23 Benatzky Ralph 28 Benda 79 Benita 46 Berg Judyta 80 Berger Augustyn 7 Berlinerówna 42 Beymówna Zofia 22 Biczówna Halina 65 Biczówna Serafina 23, 28, 29, 35,
XXI
Bielska Hanna 75, LXXII Biernacka Hanna 32, 33, 60 Bittnerówna Barbara 52-53, 55, LVIII,
LIX Bizet Georges 15, 23

Blancard Adam 8, 9, 37, 87, II
Blech Leo 28
Blum Renę 67, 69
Bodo Eugeniusz 39, 45, 84, XXXIX,
XL
Boecklin Arnold 28 Bolko Bolesław XVI Bolm Adolf 69 Bończa Wanda 22, 31, 52, 54, XXXIII,
LIX
Borenstein Edzia LXXII Borkowski 46
Borodin Aleksander 11, 23, 69 Borowański Edward 70 Borowski Mieczysław 71 Borri Pasquale 7 Boruńska 89 Boy-Żeleński Tadeusz 37, 38, 40, 42,
43, 44
Brahms Johanncs 55 Brattówna Felicja 77, 84, 89, 92 Brauman 11 Braziewicz 60, 65 Brodszky Nicolaus 30 Bruczówna Halina 82 Brun Alicja 57, 65 Brydzińska Maria 93 Btrzeska 29
Brzeziński Franciszek 95 Brzozówna Kazimiera 29 Buczkowski Leonard 83 Buczyńska Ziuta (z Woloszów Buczyń-
ska Józefa) 5, 49-50, 55, 58, 75, 77,
78, 81, 85, 90, LV, LXII, LXXI,
LXXII, LXXIII, LXXIV Bukojemska Jadwiga 37 Burkacka Czesława 23, 28, 29, 88 Burzyński Roman 95 Buynówna (Buyno) Hanna vel Halina
76, 90, LXXII
Callori Wirgiliusz 7 Cecchetti Enrico 1 Cesarska Cecylia 27, 60

Cesarski Jan 23, 27, 28, 29, 33, 68, XVII
Cękalski Eugeniusz 84, 85
Chahipiec Apolonia zob. Negri Pola
Chądzyńska Nina 75
Chladek Rozalia 73, 74, 75
Chopin (Szopen) Fryderyk 42, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 75, 76, 77, 78, 79, 90
Chróścińska Anielcia 27
Chrzanowski Lucjan 22, XVII, XXXI
Ciepliński Jan 5, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 30, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 84, XXIV, LXII, LXXX
Ciesielski Józef 22, 23, 27, 28, 29, 30,
31, 38, XIX, XXI, XXIX, XXXI,
XXXV
Cieślak Janina 20, XVII
Cieślakówna Irmina 15, 34, 81, LXIV,
LXXVI
Corelli Arcangelo 77 Cybowska N. 23 Cywiński Stanisław 15, 16, 18, 19, 20,
32, 33, 60, XIII, XIV, XLVI
Czajkowski Piotr 8, 12, 16, 21, 23, 70
Czaplicki Jerzy 55
Czarnecka Danuta VII Czempiński Jan 10 Czeriepnin Mikołaj 70 Czerkas Konstanty LXVI Czerniewski Wiktoc 89 Czerska Jadwiga 40
Damse Józef 18
Dangel Feliks 30
Darsonval Lycette 76
Dauberval (Jean Bercher) 16
Dąbrowska Lena LXIV
Dąbrowska Maria XXIX
Dąbrowski Zygmunt 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 32, 34, 54, 59, 68, 89, 93, III, VI, VII, VIII, XVI, XVII, LXII
Deakin Irvig 68, 69, 71

Debussy Claude Achiile 21, 48, 49,
50, 58
Degas Edgar 52, 79 Delibcs Lec 12, 16, 21, 2$, 24, 29, 52,
79 Diagilew Sergiusz 8, 16, 21, 38, 39, 67,
68, 69, 70, 71, 73, 88, LXV, LXVI,
LXVII
Didur Adam 20 Disney Walt 57 Dobiecka Eleonora 23, 35, 71, XXII,
XXIII DoWecki Paweł 9, 19, 20, 34, 53, XVI,
XXII, XXIII Dobrowolska Teresa 52, 55, 92,
LXXXIV
Dohnanyi Ernst von 23 Dolega-Mostowicz Tadeusz 85 Dołżycki Adam 20, 35 Domański Ryszard 67, 70, 80 Domysławski Michał 68 Donaldson Margaret 45, LXIX Drabik Wincenty 9, 14, 19 Dracówna Jadwiga 90, LXXII Drigo Riccardo 8, 18, 21, 22, 53, 69 Dubrawska A. 23, 67 Duncan Isadora 41, 47, 48 Dworzak Antonin 90 Dymiszkiewiczówna Danuta 56, 58 Dymsza Adolf 38, 85 Dzierżanowski Feliks 79 Dzikowski Stanisław 95
Eduard Eugenia 17 Ekier Jan 52, 58 Elżbieta II 68 Eysler Edmund 29
Fabian Jan 27, 31, XXXIV
Fabisiak Maria 56
Faliszewski Stanisław 23, 28, 29, 88,
XXII, XXIII
Falkowski Ryszard 20, XVI Fali Leo 27, 30
Falla Manuel de 64, 68, 69, 70 Fedro-Stadnicka Maria 75, 77 Ferszko 79 Fijewska Cesia 76 Filonówna (Filipiak-Korczakowa) Irena
43
Ford Aleksander 83 Fortunato Aleksander 35, 45, 46 Fraggi Hector 74 Franek Cćsar 79 Frenkiel Zygmunt 80 Friedman Ignacy 50 Friml Rudolf 29, 32 Froebel Friedrich Wilhelm August 90
Galewski J. 38 Galwani 38
Gaszewska Czesława VII Gaszewska-Chojnaćka Anna 8, 9, 10, 11, 67, IV

Gąsiorowski Wacław 83
Geibinger Robert 27
Gejsówna Jadwiga 22
Gilbert Jcan 26, 29
Gillert Aleksander 8, 86
Gisted Elna XXV
Glinka Michał 8
Gltnkówka Olga (Aleksandra) 14, 18, 3% 33, 56, 60, 61, 64, 79, XII, LXII
Gliński Mateusz 13, 74, 95
Gluck Christoph Willibald 23
Głazunow Aleksander 10, 69
Głowacki Stanisław 16, 17, 18, 48, 74, 76, 77, 90, 95-96
Gnatowska Walerla 8, 9, 10
Gobi Pola (Szenkerówna-Gobińska Pau¬lina) 52, 54, 75, 77, 79, 90, LVII, LXXII, LXXVI
Gogól Jerzy 5
Goldberger Erwin 21
Gołubiewska 40
Gounod Charles 15, 23, 48
Górecka Ewa 6
Górecka Ryszarda 29, 30
Górska Irena 34, 38, VII
Górska Stefcia (Stefania) 83, 93, LXXXIV
Grabowska-Statkiewicz Zofia 21, 22, 23, 31, 37, 88, XVIII, XIX, XX, XXX, XXXIII
Grajewski 30
Grassi Rafaelo 7, 8
Greloff Leokadia XVII, XVIII
Grieg Edvard 21
Grochowska Halina 34, 60, 65
Grodzicka Irena 54, 55
Grodzieńska Stefania 52, 92, 93, LXXXIV
Groke Georg 52, 75, 84, 90, LXXIX
Grossman Ludwik 69
Grossówna Helena 22, 31, 84, 85, XXXII
Grottówna Zofia 54, 60, 64, XXXV
Grubiński Wacław 10, 11
Gruszczyóski Stanisław XVI
Grzegorzewska Nina 22
Grzybek Feliks zob. Parnell Fe¬liks
Gulczyńska Wanda LXIV
Gwoździkowska 23
Halama Alicja (Puflia) 38, 39, 41, 42,
45, 56, 64, 83, XLVI, Li
Halama Helena (Ena) 38, 41, 42, 43,
56, XLVI
Halama Józef Stanisław 38 Halama Józefa (Zizi) 5, 38-39, 41-42,
46, 56, 57, 58, 83, XLI, XLV, LXI,
LXXIV
Halama Leokadia (Loda) 14, 15-16, 32, 53, 35, 38-39, 41, 42, 43, 51,

81, 82, 83, 85, XIII, XL, XLI,
XLIV, XLV, XLVII, LVII, LXXIX
Halama Marta 38
Hanusz Karol 37, XXXVI
Heinrkh Stanisław 39, 40, 81, 83
Hetrmanowska Wanda 60, 92
Hertel Peter Ludwig 8
Herzer Ludwig 35
Heuberger Richard 28
Hildebrandt Marceila 75
Hilsenrad Florentyna 89
Hirsch Hugo 30
Hołowiecka Danuta 29
Horwathówna Lidia XXIV
Hryniewiczówna Rena LIII
Hryniewiecka Jadwiga 5, 15, 16-17,
32, 48-49, 51, 53, 54, 58, 59, 15,
77, 84, 88, 89, 92, XXXIV, LIV,
LXII LXX Hulanicka Halina 5, 47-48, 53, 54, 75,
83, 88, 80, LIII, LIV, LXXVII Hiie Georges Adolphe 12 Hyor Sem 92
Idzikowski Stanisław 5, 68, 71, LXV,
LXVI
Ignatowska Nelly XLII Iljina Zofia 27, 28 Isaczenko-Sokołowa Klaudia 48 Iwaszkiewicz Jarosław 48, 95
Jablońska 28
Jacobi Victor 26
Jakszówna Halina 11, 37
Jałmiiiyński Jan 71
Jałowiecka Kazimiera 9, 11, 84, XXII
Janiakówna Krystyna XLVIII
Janowski Jarosław 58
Jaques-Dalcroze Emile 44, 73, 88, 89
Jarno Georg 26
Jasiewicz Halina 89
Jasiński Roman 71, 73, LXIX
Jedyńska Irena 5, 19, 21, 22, 31, 54,
82, 83, XIX, XXX, XXXI, XXXIV
Jefimow Kola LXVI
Jegorowa Lubow 60 Jewsiewicki Władysław 82 Jezierska Jadwiga 9, 10, 37 Jędrzejakówna Wanda XXXII, LXIV Jędrzejewski Marian 28 Jooss Kurt 73, 74, 92 Juszkiewicz Nina (Janina) 60, 61, 63, 64, 70, LXII, LXIII
Kacperska Leokadia 20, XVII Kagan J. 41
Kalman Imre 28, 31, 35, 43 Kamińska Mila 11, 23, 29, 37, 71, XXI,
XLVI Kamińska-Baum Henryka 18, 33, 60,
64, XIV Kaniowska Janina 13, 14, 15, 17, 32,
33, 35, 82, XIIKaplińsH Jerzy 22, 56, XIX, XX Kapuściński Adam 50, 55, 59, 77 Kar Alma 83
Karczmarewicz Barbara 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 85, 53, 36, VII, XIII, XV, XVI, XXXV, LXXXI
Karlak-Kuleszyna Władysława 20, XVII Karlewska Jadwiga 67, VII Karłowicz Mieczysław 21, 23 Karnecki Władysław 73, 78, LXX Karwowska Hanka 84 Karwowska Maryla 13, XVI Kassówna Małgorzata 22 Kedzierska Janina 44, 55, 65, 76, LXXI Kiliński Zbigniew 56, 60, 63, 64, 65,
LXIII, LXIV KipUng Ryszard 50 Kjakszt Jerzy 27, 28 Klechniowska Anna Maria 54 Kleszc2ówna Freda (Alfreda) 46, 56,
57, XLIX, L Klimecka 67 Klingsland Z. S. 73, 74 Kluczniok Alojzy 79 Kiosińska Maria VII Kłosówna Kazimiera 60, 65 Kniaziew Borys 73, 74 Kociubińska Stanisława VII, XXIV Kolio Walter 40 Kolakowska M. LXXXI Kologórska Ewa 76, 77 Kolpikówna Mila (Kołpikow Neoniła) 29, 30, 34, 56, 57, XXVIII, XXIX, LXXXI Konarski Czesław 42, 45, 56, 57, 60,
61, 63, 64, LI, LXI, LXII, LXin Kondracki Michał 17, 20, 60, 61, 62,
79, 95
Konopka Alina XLIV Konstantinow 70 Kopczyńska Aniela XXIX Kopfówna 15, 46 Kopióski Mikołaj 60, 63, 64, 65 Korab Jerzy zob. Młodziejowski-Korab
Jerzy
Korabianka Maria 29 Korczyńska Iga (Wielgusówna Jadwiga)
39, 40, 82, XLII, XLIII Korolewicz-Waydowa Janina 8, 14, 33,
34
Korzeniowska B. 23 Korzeniowska S. 23 Kosek Jan 54 Kossakówna 15 Kostecki Stanisław 12 Kosytarz Apolonia XXIV Koszutska Paulina 27, 28, XXVII Koszutski Eugeniusz 20, 27, 28, 34, 37,
38, 39, 46, 82, 84 Kowalczykówna Halina 42, LXIV Kowalikówna Zosia 27

Kowalska 11
Koziarski Eugeniusz 34, 60, 71, XLIX
Kozłowska Janina 26
Krajewska 8
Kraszewski Józef Ignacy 82
Kreutzberg Harald 78
Krukowska Halina 76, 79
Krukowski Kazimierz 37
Krumłowski Konstanty 28
Krystówna Liii (Liliana) 81, LXIV,
LXXVI
Krywoszejew Maciej 13 Krzekotowska-Pinińska Maria 15, 33,
34, VII, LXXXI Krzemiński Walentin 91 Krzesińska Matylda 11, 82 Kudła Józef 64, 65 Kulesza Michał 7, 8, 11, 20, 21, 86,
88, XVII
Kuleszyna Władysława zob,
Karlak-Kuleszyna Władysława Kułakowska K. VII, XXIX Kułakowska L. 35 Kułakowska Maria XXIX Kurpiński Karol 7, 18, 21, 59, 64, 69,
71, 79 Kuryło Edward 7, 12, 26, 72, 86, 87,
89, 95, IX, XXV
Kurzawióska S. 37, XXXVir, XXXVIII Kiihn Maria VII
Kuhn-Skwarowa Stanisława 10, 87, S8 Kwapiszewska Danuta 52, 55, 79,
LXXV
Kwalniewska Bożena XXXII Kwaśniewska Helena XXXII
Lapczyńska 26
Latoszewski Zygmunt 22
Lebedowicz Hanna 44, 52, 55, 65, 76, 84
Lebedowicz Zofia 65
Lechoń Jan 59, 80
Lecuona Ernesto 55
Lehar Franz 28, 29, 30, 32
Leitzkówna Janina 12, 13, 14, 15, 17, 18, 51, 53, 56, 57, 58, 77, 83, 85, VII, XI, XIII, XIV, LVII, LXI, LXII, LXXI, LXXVIII, LXXXI
Leontiew Sasza 18-19
Lerska Nata (Natalia) 52, 55, 79, LX, LXXV
Leszczyńska 8
Lewicki B. W. 29
Lex Mai 7.4
Lifar Sergiusz 16, 17, 69, 71, 78, 80, LXXVI
Liński Henryk 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 93, 94, 95

Lipiński S. 85
Lipkowska Eugenia 12, 13, 16, 17, 67,
VI, VIII, XIII Liszt Ferenc 12, 45, 58, 79 Lohner-Beda Fritz 35 Lubicz Zygmunt 80 Lubiczówna Milena 52 Lubieńska 28 Lukasówna (Lucas-Odorowska) Maria
8, 10, 87, I Luziński Antoni 26, 27, 30, 31
Łabuński Feliks Roderyk 48
Łapicki 67
Łarionow Michał 70
Łazowski Jerzy 70, 71, LXIX
Łobojko Kazimierz 7, 87
Łopokowa Lidia LXVI
Łukasik Zygmunt (pseud. Rossiliano)
39,40, 77, 81
Łukaszewicz Janina 40, 44, 54, 65 Łukomska Hanna 21, 23, 35, XXIV Łukowska Jadwiga LXIV Łyszczakówna Hela XXIV
Maciaszczyk Kazimierz 56, 58 Maculewicz Halina 65, LXXV,
LXXXII
Macura Władysław 13 Madejski E. 64, 65 Magine-Mayerl 48 Majcherska 67 Makarowa Natalia 30 Maklakiewicz Jan 12, 51, 57, 77 Makowska Stanisława 76, LXXII Maleko Teodor 66 Maliszewski Witold 13, 22 Mancewicz Halina 5, 79, LXXV Mannówna (Manheimer) Franciszka 52,
54, 55, 79, 85, 92, LX, LXXV,
LXXXIV Marciniak Józef 5, 15, 56, 60, 61, 63,
64, 65
Marczewski Lucjan 77 Marę Rolf de 73, 74, 75, 76 Markowski Mieczysław 8, 14, 68, 87, 88 Martówna Maria 23, 27, 28, 30, 37,
XXI, XXIX
Marynowska Krystyna 60, LXIV Mascagni Piętro 17
Maślankiewicz S. XVII, XVIII, XXXII Matuszewska Sabina 20, 23, 24, XVII,
XXIV
Matuszewski Józef 39, 64, 65, 67 Mazaraki Jerzy 19, XVI Mączkówna Wanda 60 Mendelssohn Bartholdy Fclix 44, 48 Mendez Józef 7
Merlińska Maryla 27, 28, 37, 38 Messal Lucyna 26, 93 Meunier Hipolit 7 Meyerbeer Giacomo 8 Miasin Leonid 68, 69

Michalska Malina (Maria-AIeksandra)
18, 20, 32-, 33, 85, XXXIV Michaut Pięcie 69 Mieczyńska-Lewakowska Janina 5, 47,
48, 49, 51, 52, 75, 76, 77, 79,
80-90, 91, 92, LXXII, LXXXII,
LXXXIII
Mierzejewska Ewelina 15 Migowa Jadwiga 34, 49, 57, 62, 95 Mikołajczak Bronisław 22, XXXI Mikołajczyk Władysław (pseud. Val
Rasett) 72 Milecka 15, 34 Milhaud Darius 52 Miller Antoni 23 Mirecka Helena 29 Mirska 38 Mistinguett (Bourgeois Jeanne Marie)
73
Miszczak Wł. 51
Miszczyk Stanisław 15, 60, 64, 65, 70 Młodziejowski-Korab Jerzy 22 Mocca Walter 21, 88 Mompoti Federico 48 Moniuszko Stanisław 8, 12, 20, 21, 23,
59, 64, 83
Moran Władysław 40 Morawska Zofia 53 Morawski Eugeniusz 12 Morawski Roman 2-1, 23, 73, XVII Morawski Władysław 23, 28, 29 Mordkin Michał 10 Morecka W. 23 Morstin Ludwik Hieronim 60 Morys zob. Pion Maurice Moszkowski Maurycy 92 Mozart Wolfgang Amadeus 11, 64 Mroziński M. 64, 65 Musorgski Modest 8
Nadiezdina 28
Namysłowski Stanisław 59
Nedbal Oskar 23
Negri Pola (Chałupiec Apolonia) 93,
XXV Nelle Antoni Zdzisław 5, 45, 68, 72,
LXIX
Neuber Gustaw 27 Ney Ina (Ostoja-Starzewska Jamna) 40,
XLIV Ney-Karkowski Jerzy 40, 46, 56, 83,
XLIV
Nielidowa Lidia 29 Niemirzanka Loda 85, 93 Niewęgłowski Władysław 40, 81 Niewiadomski Stanisław 16, 90 Niewiarowska Kazimiera 26, XXVI Nireńska Pola (Paulina) 52, 53, 75, 77,
90, LVIII, LXX, LXXII Niśyńska Bronisława 17, 19, 59-60, 61,
62, 63, 64, 70, 71, LXII Niżyński Wacław 67, 68, 69, 70 Nobisówna Maria 93, VU

Noskowski Zygmunt 12, 21
Nowak Z. 68
Nowakówna Janina 60, 64, 65
Nowicka Tosia 14, 15, 16, 32, 33,
XIII, XIV, XXXIV Nowicki W. 68 Nowowiejski Feliks 21, 22, 23, 24
Ocimkówna Irena 79, LXXV
Olilsen 90
Olechnowicz Zofia 30
Oleniecka J. 35
Oleszkiewkzówna 34
Olsza Tadeusz 41, XL, XLV
Olszewska 42
Ordon S. zob. Róźycka Stefania
Ordonówna Hanka (Pietrusińska Maria)
53, 86, 93, XXXVI Ordyńska Zofia 43, 95 Osmański Wojciech 54 Ostoja-Kuryło Edward zob. Kuryło
Edward
Ostoja-Starzewska Janina zob. Ney Ina Ostrowski Konrad 39, 65, LXIV Ostrowski-Naumoff Jan 10, 15, 16, 18,
19, 33, 35, 41, 44, 45, 48, 49, 51,
52, 54, 55, 59, 61, 62, 88, 90, 91,
92, 94-95
Owerłło Paweł 10,11 Ożarowska Ina LXXII
Paderewski Ignacy Jan 10, 58, 59, 90,
92
Paetz Irena 22 Paetz Lidia 22 Palester Roman 60 Palucca Greta 78 Paplińska Mila 5 Papliński Eugeniusz 5, 14, 29, 30, 34,
5&, XI, XIII, XXVIII, XXIX, LXI Parnell (Grzybek) Feliks 8, 12-13, 17,
18, 26, 34, 38, 41, 42, 56, 57, 58,
62, 63, 65, 78, 80, 82, 83, IX, XXV,
XL, XLI, XLV, LXI, LXXIV Parnell Nina zob. Pawliszczewa-Parnell
Nina
Paszkówna Stefania 76 Patkowski Zygmunt 23, 29, XVII, XXII Pawińska Maria 9, 10, V Pawliszczewa-Parnell Nina 13, 26, 38,
82, XXV Pawłowa Anna 8, 10, 11, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73 . Penzi Guliana 78 ' Petccki Kazimierz XVI Peters 92 Petrakiewicz Wera 11, 27, 63, 65, 67,
81, XXVI, Uli, LXIV Pfeferówna 89 Pflancówna (Pflanc-Dróbecka) Zofia
67, 68, 70, 89, LXV PianowskI Mieczysław 8, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 32, 33, 34, 62, 67, 6S,
69,71, 86, XXXIV Pick-Mangiagalli Riccardo 13 Piechotówna Gertruda 31 Piechotówna Łucja 31 Piekutowska Irena VII Pieńkowska Irena XLIX Pietrusińska Mada zob. Ordonówna
Hanka
Pion Maurice (Morys) 7, 14 Piotrowska A. 55, 79 Piotrowski A. 85 Piotrowski F. 12, 15, 18 Plucińska Helena XXXI, XXXII Płachecki 52
Podeśwlcki Ryszard 15, 64, 65, 75 Pogorzelska Zula 42, XXXVII, XXXIX,
XL Pokrzywińska Stefania 20, 52, 54, 60,
76, 78, LIX, LXXIV, LXXXI Poot Marcel 78 Popielewska Eugenia 31 Popławski Adolf XVI Potasznik Eugenia VII Poulenc Francis 52 Prędski 52
Prieobrażeńska Olga 60 Prokofiew Sergiusz 70 Prokopiakówna Janina 37, 40, 41, 83.
XXXVIII
Prorubnikow Olga zob. Sławska Olga Prusicka, Irena 47, 51-52, 74, 75, 76, 77,
79, 83, 89, 91, 92, LVII, LXXXIV Prusicka Nina 92 Przewlocka Stanisława XVIII, XXXI,
XXXII
Przymusińska Halina LXIV Puchalska Bożena 65 Puchołówna L. XVIII Puchówna Florentyna 60, 65 Pudełek Janina 5 Purzycka J. 23 Pyzalski B. 23
Rachmaninow Sergiusz 48, 50 Radlińska Halina 15, 34, 77, LXXII Radtke Klaudia 22, XVIII, XXXI,
XXXII
Rajewska Nina 63, 64, LXVIII Rakowiecki Zbigniew 84 Rathaus Karol 13 Ravel Maurice 12, 52, 90 Redo Józef 26, XXVI Redzisz Kazimierz 15 Regamey Constantin 80 Reinhardt Heinrich 26 Reminowa Helena XXIX Renówna 40
Respighi Ottorino 64, 68 Reymont Władysław 82 Rimski-Korsakow Mikołaj 8, 11, 21,
22, 23 Rocca Lodovico 17

Rogowski Ludomir Michał 12, 13, 16 Roliczówna J. 23 Romankiewicz Anna LXXII Romanowski Antoni 21, 23, 29, 35, 36,
62, 71-72, XXII, XXIII Rossignol Klementyna 8,10 Rossiliano zob. Łukasik Zygmunt Rossini Gioacchino 7, 68 Rosenówna (Rosenzweig) Irena 79, 92 Rożnowska R. XVIII Różewicz 59
Różycka Stefania (pseud. S. Ordon) 9 Różycki Ludomir 9, 11, 14, 15, 19, 22,
55, 60, 61, 74, 79, 80 Rubinstein Ida 67, 70, 7il Runowiecka Hanka 93 Ruszkowski 46 Rutkowska Halina 60, 65 Rutkowska Jadwiga 10 Rytel Piotr 12, 13, 95 Rządcówna Jadwiga 10, 15, 81, VII
Sadowski Feliks 15, 60, 64
Saint-Saens Camille 10, 58
Satie Erik 69
Saumier 49
Sawicki Mieczysław 21, 22, 67, XXXI, XXXII
Scadatti Domenico 50, 68, 77
Scharwenka Xaver 77, 78
Schiller Leon 59, 60, 80
Schlemmer 74
Schneitzhoffer Jean 7
Schoop Trudi 74
Schubert Franz 18, 33, 48
Schumann Robert 21, 44, 48, 74, 76
Schwarzówna Hanna 90
Scott Cyril 48, 55
Selmówna Stanisława 64, 65, LXXXII
SempolińskI Ludwik 6, 28
Sendecki Józef XXXII
Sibelius Jean 34
Sibilska Maryla XXXI, XXXII
Siedlecki Franciszek 13, 87, 95
Siemiradzka Bronisława 14, 20, 33, LXXXI
Sienkiewkzówna H. XVII, XVIII
Singajewski 59
Singer Zygmunt 11
Sipowicz W. VII, LXXXI
Sitowski Z. 22
Skopkówna Róża XXIX
Skriabin Aleksander 92
Skrzypkowski Kazimierz 9, 38
Skwierczyńska 46
Slayenska Mia 78
Slawińska Helena 20, 67, XVII, XXIV
Slawiński Tadeusz 67, 69, 70, 73
Sławska (Prorubnikow) Olga 14, 15, 16, 17, 32, 33, 42, 50-51, 60, 61, 63, 64, 75, 76, 77, 78, 79, 85, XII, LVI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXXI

Słupczyński Kazimierz 21, 24, 38, 42,
XLV, XLVII Smolińska Janina 81 Smoszewska Janina 44, 84, XLIX Soberówna Zofia 22, XIX Sobiszewski Aleksander 8, 9, 11, 12,
26, 54, 81, 86, 88, VI, LXXXII Sobiszewski Edward 70, 75 Soboltówna-Wojnarowska Irena 5, 31,
35, 36, 39-40, 83, XXIV, XXXV,
XLIII, LI
Socha Edmund 8, 87 Sochacka Stefania 60, 65 Sochówna Honorata 30 Sokofowska Janina 26, 93 Sonnenfeld Adolf 10 Sorel-Abramowitsch Ruth 52, 54, 55,
75, 76, 79, 89 Sowiński 29
Spałkowska Zuzanna 10, 16, 86, 87 Stan Wiktor 61 Stanisławska Stenia (Stanisława) 14,
17^18, 32, 33, 54, 60, 79, 85, XIV,
L, LXIII
Starkman Adolf 10 Staszewska-Wagner I. VII Sfcatkiewicz Maksymilian 5, 21-22, 23,
29, Sil, 70, 8'8, XVIII, XIX, XXX Statkowski Roman 75 Stefani Jan 8, 18 Stern Anatol 83 Stolz Robert 27, 29, 34 Straus Oskar 29, 33 Strauss Johann 33, 54, 57, 70 Strauss Richard 18, 48, 64, 75 Strawiński Igor, 12, 13, 16, 22, 52, 68,
69, 70, 90 Stryjeńska Zofia 57 Sullivan Arthur Seymour 29 Suppe Franz 23 Swaine Alexander von 75 Swedkund Helga 80 Swen Sara 79 Sybilska L. XVIII Sygietyński Antoni 7, 8 Sygietyńsld Tadeusz 49, 54 Szabelewski Jerzy 24, 70-71, LXVIII Szajewski Walerian 15, 56, 57, 60, 70,
71, XXXI, XXXII, LXI Szapirówna Luba 76 Szaro Henryk 83 Szatkowska Sabina 11, 12, 13, 14, 18,
19, 32, 34, 53, 54, XV, XVI Szczawiński Władysław XXV Szczepański 1S
Szczucka-Baliszewska Halina 34, VII Szelburg-Zarembina Ewa 54 Szenkerówna Paulina zob. Gobi Pola Szer Jan 12 Szmar R. 23 Szmarówna Pola 56

Szmolcówna Halina 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 32, 53, 54, 58, 67, 81, I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, LXII
Szmyrewska 15
Sznarowska Maria 8, 10, 87, I
Szor 89
Szubakiewicz Z. 9, 23
Szwarcówna Hanna 52, LVIII
Szyfman Arnold 59, 60
Szymanowski Karol 12, 20, 22, 55, 64, 65, 77, 79, 80
Szymańska Irena 9, 10, 11, 12, 14, 32, 37, 53, 54, 75, 81, 89, 93, IV, V, VI, LX
Szymańska-Mierzej ewska E. VII
Szymbortówna Janina 30, 37, 38
Szymczykowska Kamila 15, 34, LXIV
Śliwiński Bonifacy 8, 87
Sniezyński Andrzej 15, 39, 54, 60, 65,
75, XII, XVII, XLIII Swierczyńska E. 37 Świtała Tadeusz 6
Taglioni Filip 7
Taniejew Sergiusz 8
Tansman Aleksander 79
Tatrzański Michał 28, 29, LII
Terne 38
Tillers Lawrence 37
Tokarski J. 13
Tokarski Zygmunt 9
Tomaszewska 26
Tomicka Bronisława 22
Topolnicka Irena 14, 18, 33, 38, 56,
60, 63, 65, 71, 75, LXIII Trojanowski Jan 73 Truszkowska Lucyna 9, 10/11 Trzcianka Kazimierz 23, 24 Turczynowicz Roman 7 Tuszyńska VII Tuwim Julian 52 Tylewska Janina XXXII
Uhtendorff Gustaw 79 Ukniewska Maria 84
Verdi Giuseppe 15, 51
Wachsmanówna Aniuta Wera 77
Walczak Jan 7, 8, 86
Waldorff Jerzy 22, 35, 95
Walicka J. 28
Walter 46
Walterówna Maria 29
Warchałowska Irasema 79
Warzyński Franciszek 68, 70
Wasilewska Aleksandra 68, 70
Waszyński Arnold 85
Waszyński Michał 85
Watrasówna Halina 40, XXXV, XLIV
Watrasówna Irena 40, XXXV, XLIV

Watrasówna Liii (Watras-Borkowska
LUiana) 5, 40, XXXV, XLIV Wcber Karl Maria 8, 12, 14, 23, 68,
69, 74, 77, 78
Welska Stanisława 40, 75, XLIV WetterÓwna Władysława 18, 19, 33,
56, 57, 75, VII, XII, LXI Węgrzyn Józef 84 Wiechowicz Stanisław 22 Wiehler Zygmunt 57, 58 Wielgusówna Jadwiga zob. Korczyń-
ska Iga
Wieniawski Adam 12, 17, 95 Wieniawski Henryk 54, 55, 59, 78/79 Wierzbicki Wacław 5, 15, 17, 20, 23,
24, 31, 37, 52, 54, 59, 79, XVII,
XXIV, LXII Wierzyński 44 Wicchówna Halina 41 Wigman Mary 41, 49, 51, 52, 90, 92 Wilkens 75 Willówna Antonina 68 Winter Marian 5, 12, 20, 56, 57, 60,
67, 70, XVII, XXIII, LXVIII Wiska S. XVIII Wiśniewski August XVI Witwicki Władysław 95

Włodacczyk Wacława XVIII
Włoskówna 34, 46
Wojciechowska M. 29
Wojdeszko Jan 27, 43, 45, 72-73, XLVII
Wojłocznik L. 35
Wojnar-Wojnarowski Eugeniusz 27, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 83, XXIV, XXVII, XXXV, XXXVI, XLIII, LI
Wolinin Aleksander 10
Woliński Tadeusz 56, 58
Woytowicz Bolesław 60, 61
Wójdkowska Zofia 63, 64, LXIII
Wójcikowski Leon 20, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 86, LXVI, LXVII, LXVHI
Wysocka Tacjanna 42, 43, 44-45, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 65, 73, 74, 16, 83, 84, 89, 90-91, 92, XLVTTT, XLIX, LXXI, LXXX, LXXXIII
Wysocki Stefan 44, 48, 89, 90, 91
Yvain Maurice 34
Zachacewicz Witold XLVIII Zaczkiewicz Ryszard 9, 21, 23

Zachorska Stefania 85
ZajHch Piotr 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 32, 34, 35, 62, 64, 65, 68, 71, 74, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, I, II, V, XI, XVI, LXXXI
Zalewska 67 .
Zalewski J. 68
Zarubin Anatol 79
Zbierzchowski Henryk 46, LI
Zdrojewska Stanisława 86, LXXXII
Zeller Karl 34
Zembianka J. 35, 37
Zembrzuska I. 58
Ziajówna Irena XXIX
Ziegfield Florenz 37
Zietiński Karol XIII, XVII
Zmarzlik 67
Zwoliński Tadeusz 22, 31, XXXIII
Żadejko Zdzisław 15, 54, XXXV Żadejkówna Halina 14, 85 Zakłyńska Halina 79 Żeleński Władysław 24 Żelichowska Lena 34, 40, 85, 93, VII,
LXXXIV Żeliska Alina 85 Zukowski F. 23INDEKS BALETÓWAntiche danze e arie (O. Respighi) 64 Apollo i dziewczyna (L. Różycki) 60, 61
Bajka (S. Moniuszko) 21, 23, 64 Bajka (L. M. Rogowski) 12, 16 Bajka leśna (R. Drigo) 18 Baśń krakowska (M. Kondracki) 60, 61,
62, 63, 64, LXII Beau Danube, Le (J. Strauss) 70, 71,
LXVIII
Błazen (Szut; S. Prokofiew) 70 Bomta (W. Maliszewski) 13
Cbopiniana (Szopeniana, Sylfidy;
F. Chopin) 11, 12, 14, 1.8, 21, 23,
50, 65, 68, 70, 71, 74 Cboreatorium (J. Brahms) 71 Coppelia (L. Delibes) 10, 12, 16, 17,
18, 21, 23, XI
Córa Neptuna (Z. Singer) 11 Czarodziejska miłość {El amor brujo; M.
de Falla) 64, 70, LXVIII Czarodziejski flet (R. Drigo) 8, 69,
LXXXI Czarodziejski kurant (R. Pick-Mangia-
galli) 1S
Daftiis i Chloe (M. Ravel) 12 Danses macabres (C- Saint-Saens) 24 Dmertissement (różni komp.) 12, 16,
17, 21, 22, 23, 53, XIV Don Juan (Ch. W. Gluck) 23 Duch róży {Geniusz r^Ży, K. M. We¬ber) 12, 68, 70
Dziadek do orzechów (P. Czajkowski) 16, 70, 71
Eine kleine Nacbtmusik {Serenada;
W. A. Mozart) 21, 64 El amor brujo zob. Czarodziejska miłość
(M. de Falla)
Fantastyczny sklep (G. Rossini-O. Ras-
pighi) 68
Fantazja wschodnia (M. Musorgski) 8, 71 Faun i Psyche (P. Rytel) 12, VIII

Geniusz *°zy zob. Duch róży (K. M.
Weber)
Ciselle (A. Adam) II, VII, VIII Gry dziecięce (G. Bizet) LXVII
Barnasie (K. Szymanowski) 20, 21, 22, 64, 65, 79, 80, XVII, XX, LXIII, LXXVI
Ikar (G. Szyfet) 71
Jezioro łabędzie (P. Czajkowski) 8, 10,
11, 23, 68, 71, LXV ]uria (A. M. Klechniowska) 54, 91
Karczma (J- Stefani) 8
Karnawał (R. Schumann) 21, 68, LXIV
Kaprys hiszpański (M. Rimski-Korsa-
kow) II
Kaprys wioski (P. Czajkowski) 12, 21 Katarzyna, córka bandyty (C. Pugni) 10,
IV, V Kleopatra (A. Arieńsld, M. BJmski-
-Korsakow, M, Glinka, A. Glazu-
now i S. Taniejew) 8, 10, 11 Kleks czyli Co-Co (W. Macura) 13 Koncert e-moll (F. Chopin) 60, 61, 62,
63, 64, LXII, LXIII Konkurencja (G. Auric) 69 Kotylion (E. Chabrier) 69, 71 Kupała (L. M. Rogowski) 12
Lalita (A. Wieniawski) 12 Legenda o Józefie (R. Strauss) 18, XV Lis (I. Strawiński) 69 Lizetta, córka źle strzeżona (P. Hertel) 8, 11, 16; I, II
Łany polskie 21
Mandragora (K. Szymanowski) 79 Matelots, Les (G. Auric) 69, 70 Miliony Arlekina (R. Drigo) 21, 22, XIX
Nair 23

Ma kwaterze (S. Moniuszko) 12, 16 Narcyz (N. Czeriepnin) 70 Noc księżycowa 21
Noc Walpurgi (Ch. Gounod) 15, 16, 17, 18, 20, 23, XIII, XVI
Obrazek sprzed stu lat (K. M. Weber)
14, 74, X, XI Ognisty ptak (I. Strawiński) 12, 21, 22,
52, 69, 90, LXXXIII Ostatni pierrot (K. Rathaus) 13, IX
Pan Twardowski (L. Różydd) 9, II, 12,
14, 18, W, 21, 22, 74, 79, 80, II, III,
IV, XI, XVI, XIX Pan Twardowski (A. Sonnenfeld) 10 Papillons (R. Schumann) 21, XVIII Parady (E. Satie) 69 Pas d'ader (S. Prokofiew) LXVI Peer Gynt (E. Grieg) 2.1 Perskie tańce (J. Stefani) 8 Petits riens, Les (W. A. Mozart) 11 Pieśni miłosne Hafiza (K. Szymanowski)
12
Pieśń życia (P. Czajkowski) 21 Pieśń o ziemi naszej (R. Palester) 60,
62, 63, 64, LXIII Pietruszka (I, Strawiński) 12, 68, 69,
70
Popołudnie fauna (C. Debussy) 21, 71 Port Said (Konstantinow) 70 Postój kawalerii (J. Armsheimer) 8, 21,
23, I, XXII
Powrót zob. Wezwanie (B. Woytowicz) Preludia (F. Liszt) 12 Presages, Les (P. Czafkowski) 69, 71 Prometeusz (L. Beethoven) 23 Przekorna Lizetta (Dftuberval) 16 Pulcinella (I. Strawiński) 13, 16, 70
Rapsodia litewska (M. Kacłowicz) 21,
23, 24 Rouge et noir (D. Szostakowicz) 71
Rozbawione panie (D. Scarlatti) 68, 69, 70

Scbubertiana (F. Śchubert) 18-19, XVI Scuola di balio (L. Bocdierini) 69 Serduszko (K. Baranowić) 13, X Serenada zob. Eine kleine Nachtmusik
(W. A. Mozart) Siang-Sin (G. Hiie) 12 Sprzedaż niewolnic (L. Delibes) 24 Step (Z. Noskowski) 21 Sylfida (J. Schneitzhoffer) 7 Sylfidy zob. Cbopiniana (F. Chopin) 5>fo/tf (L. Delibes) 12 Symfonia fantastyczna (H. Berlioz) 71 Syn marnotrawny (S. Prokofiew) 71 Syrena (W. Maliszewski) 13, 22 Szecberezada (M.Rimski-Korsakow) S,
10, ,11, 21, 22, 23, 69, XVII, XXIII,
LXVIII
Szopeniana zob. Chopiniana (F. Chopin) Szut zob. Błazen (S. Prokofiew)

Śpiąca królewna (P. Czajkowski) 70 Święto ognia (Z. Noskowski) 12, 16,
23, VIII Switezianka (E. Morawski) 12
Tańce polskie (S. Moniuszko) 23 Tańce polowieckie (A. Borodin) 11, 21,
23, 69, 70, 71, LXVII Tańce śląskie (oryg. lud. mel. śląskie)
24
Tańce ukraińskie 21 Tatry (F. Nowowiejski) 22, XVIII Trójkątny kapelusz (M. de Falla) 68, 69
Uczta u króla Heroda (A. Wieniawski) Umierający łabędź (C. Saint-Saens) 10 Welon Pierrotki (E. Dohnanyi) 23

na wsi Wesele na Kujawach;
F. Nowowiejski) 21, 22, 24 Wesele w Ojcowie (Wesefo na wsi;
K. Kurpiński, J. Damse, J. Stefani)
10, 18, 21, 23, 24, 59, 64, 65, 69,
7,1, 79, XVII, LXIV Wezwanie {Powrót; B. Woytowicż) 60,
61 Wieszczka lalek (J. Bayer) 10, 16, 17,
18, 21, 24, XIII, XIX, XXXIV W krainie baini {O. Nedbal) 23 W Tatrach (W. Żeleński) 24
Zabawa tancerska (K. Kurpiński) 7 Zaproszenie do tańca (Zaproszenie do
walca; K. M. Weber) 8, 23, 69, 71,
XXII
Zefir i Flora (S. Moniuszko) 21, 23 Z wiosną (E. Goldberg) 21


WIELKOŚĆ 24X19,5CM,MIĘKKA OKŁADKA,LICZY 110 STRON+84 STRONY ILUSTRACJI.

STAN :OBWOLUTA I OKŁADKA DB,ŚRODEK BDB/BDB-.

KOSZT WYSYŁKI WYNOSI 8 ZŁ - PŁATNE PRZELEWEM / KOSZT ZRYCZAŁTOWANY NA TERENIE POLSKI,BEZ WZGLĘDU NA WAGĘ,ROZMIAR I ILOŚĆ KSIĄŻEK - PRZESYŁKA POLECONA PRIORYTETOWA + KOPERTA BĄBELKOWA / / W PRZYPADKU PRZESYŁKI ZAGRANICZNEJ PROSZĘ O KONTAKT W CELU USTALENIA JEJ KOSZTÓW / .

WYDAWNICTWO PWM KRAKÓW 1972.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI AUKCJI,NR KONTA BANKOWEGO ITP.ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE "O MNIE" ORAZ DOŁĄCZONE SĄ DO POWIADOMIENIA O WYGRANIU AUKCJI.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY KUPNA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZEDSTAWIONYMI NA STRONIE "O MNIE"

NIE ODWOŁUJĘ OFERT KUPNA!!!

ZOBACZ INNE MOJE AUKCJE

ZOBACZ STRONĘ O MNIEKorzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.