szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot? zobacz więcej aktualnych ofert

ŚREDNIOWIECZNE ZAMKI POLSKI PÓŁNOCNEJ 800 EGZ.! (167153208)Licytacja: 172,50 zł

Sprzedane w licytacji

Zakończona o 17:40 dnia 25.02.2007 r.

Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
1983
Okładka
miękka

oferta nr 167153208


Opis

WSTĘP - SPIS TREŚCI - OPIS:

Zespól wydawniczy

Redaktor tomu: Antoni Pawtowski
Redaktor: Jan Przala
Sekretarz: Teresa Myszakowska-Krawczyk
Członkowie: Antoni Chodyński, Nina Marciniak, Alicja Michalska

PRZEDMOWA

Zorganizowana przez Komisję Badań nad Zamkami Polski Północnej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział w Toruniu, PP Pracownie Konserwacji Zabytków oraz Muzeum Zamkowe w Malborku sesja nauko¬wa poświęcona problematyce średniowiecznych zamków Polski Północnej odbyła się w Muzeum Zamkowym w Malborku w dniach 15—17 września 1977 roku.
Celem sesji było przedstawienie aktualnego stanu badań nad śred¬niowieczną architekturą obronną Polski Północnej oraz wytyczenie dal¬szych kierunków badawczych w zakresie niniejszej problematyki. W cza¬sie sesji wygłoszono kilkanaście referatów problemowych i komunikatów, zawierających wyniki badań prowadzonych na poszczególnych zamkach.
Niestety, nie wszystkie referaty znajdują się w oddawanej do rąk czytelników książce. Złożyło się na to szereg przyczyn, z których najważ¬niejsza to ograniczona objętość wynikająca z niedoboru papieru. Ponadto część referatów bądź już została opublikowana w innych wydawnictwach bądź też znajduje się w druku, jak chociażby praca J. Frazika „Sklepie¬nia gotyckie w Prusach i na Pomorzu", czy artykuł M. Kilarskiego „No¬we dane do budowlanej historii pierwszej kaplicy zamkowej w Malbor¬ku". W nielicznych przypadkach referenci zrezygnowali z druku prac.
Niniejszy tom zawiera siedem artykułów dotyczących w zasadzie pro¬blematyki zamków krzyżackich; zabrakło w nim natomiast omówień śred¬niowiecznej architektury obronnej z Pomorza Szczecińskiego i Koszaliń¬skiego.
Muzeum Zamkowe będące wydawcą tomu pragnie przeprosić wszy¬stkich autorów za zbyt długi cykl wydawniczy i podziękować Im jedno¬cześnie za wyrozumiałość i cierpliwość. Wydawca ma nadzieję, że książka ta przyczyni się do dalszego i wszechstronniejszego zapoznania się czy¬telników z problematyką średniowiecznych zamków Polski Północnej i bę¬dzie stanowić kolejne ogniwo w złożonej problematyce badawczej nad średniowieczną architekturą obronną Polski Północnej.
Redaktor tomu Antoni Pawłowski

WSTĘP

W dniu 27 października 1976 r. powstała przy Oddziale Toruńskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki Komisja do Badań nad Zamkami Pol¬ski Północnej. Do jej powstania bardzo przychylnie odniósł się i uczestni¬czył w zebraniu organizacyjnym znakomity znawca i inicjator wielu ba¬dań z dziedziny architektury militarnej, zawsze pełen zapału i życzliwoś¬ci, dziś niestety nieobecny już wśród nas, profesor Bohdan Guerąuin.
Celem komisji, w której pracach wzięli udział oprócz historyków sztuki także archeologowie i architekci, historycy i konserwatorzy zabyt¬ków — było stworzenie płaszczyzny spotkań i dyskusji przedstawicieli różnych dyscyplin, z różnych środowisk naukowych zajmujących się ba¬daniami średniowiecznej architektury militarnej północnej Polski.
Udział wojewódzkich konserwatorów zabytków i przedstawicieli Od¬działów PKZ z Gdańska, Olsztyna i Torunia stwarza możliwość odgrywa¬nia przed Komisją pomocnej roli w koordynacji robót i ich programowa¬niu. Potrzeba współpracy w tej dziedzinie spotkała się z ogólną aprobatą. Szczególnego poparcia tej inicjatywie udzielało Muzeum Zamkowe w Mal¬borku oraz od wielu lat patronujący badaniom nad zamkami, ich ochroną i właściwym zagospodarowaniem na terenie województwa olsztyńskiego wojewódzki konserwator mgr Lucjan Czubiel.
Wkrótce wyłonił się też w łonie komisji projekt, żeby oprócz spotkań odbywanych początkowo z dużą częstotliwością, organizować także co pa¬rę lat sesje naukowe poświęcone średniowiecznej architekturze obronnej. Książka oddawana obecnie do rąk czytelników zawiera referaty i komunikaty wygłoszone na pierwszej sesji zorganizowanej przez Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki, PP PKZ oraz Muzeum Zam¬kowe w Malborku w dniach 15—17 września 1977 r. Szczególnie słowa wdzięczności ze strony Komisji należą się Dyrektorowi Naczelnemu PKZ dr Tadeuszowi Polakowi za pomoc i życzliwe poparcie naszej inicjatywy oraz Dyrekcji Oddziału PKZ w Gdańsku za współpracę i urządzenie eks¬pozycji prac konserwatorskich prowadzonych przez PKZ przy zamkach na terenie północnej Polski. Słowa wdzięczności kierujemy także do wo¬jewódzkiego konserwatora zabytków w Elblągu mgr Marii Luibodzkiej za szerokie poparcie udzielone organizacji sesji i wydanie jej materiałów.
Gorąco pragnąłbym podziękować Dyrekcji i pracownikom Muzeum

Zamkowego w Malborku za podjęcie głównego trudu organizacyjnego i wydawniczego. Organizacją sesji z ramienia Muzeum Zamkowego zajmo¬wała się ofiarnie kustosz mgr Janina Grabowska. Zespól zamkowy w Mal¬borku stanowił wspaniale ramy dla sympozjum poświęconego architektu¬rze średniowiecznej. Muzeum Zamkowe posiada znakomite warunki dla organizowania tego rodzaju spotkań i w przyszłości pragnie dalej użyczać im swej gościnności.
Trudności wydawnicze i konieczność ograniczenia objętości tomu sprawiły, że nie wszystkie referaty wygłoszone na Sesji mogły być w 'nim zawarte. Dotyczy to przede wszystkim referatów, które zostały już opu¬blikowane lub przewidziane do publikacji w innych wydawnictwach. Wszystkim, którzy do prowadzenia Sesji się przyczynili, referentom i dy¬skutantom składamy wyrazy wdzięczności.
Na całość książki złożyły się referaty o charakterze syntetycznym i szczegółowe komunikaty. Oddając ją do rąk czytelników, organizatorzy Sesji wyrażają przekonanie, że jej zawartość posunie naprzód badania nad złożoną problematyką architektury zamkowej północnej Polski.
Jerzy Frycz
Przewodniczący Komisji Badań nad Zamkami Polski Północnej SHS w Toruniu

SPIS TREŚCI

Przedmowa ^
Jerzy Frycz: Wstęp 6
Bohdan Guerąuin: Problematyka zaników na pograniczu polsko-krzyżackim . 9 Jan Powierski: Struktura osadniczo-terytorialna ziemi chełmińskiej i Pome-
zanii a kształtowanie się administracji grodowej (do 1283 r.) 15
Maksymilian Grzegorz: Rola zamków w administracji Pomorza Gdańskiego
przez Krzyżaków 33
Witold Szczuczko: Funkcje zamku krzyżackiego w świetle statutów zakonnych 49 Zenon Nowak: Zamki krzyżackie jako ośrodki gospodarki w Prusach około
1.400 r 58
Jan M. Łobocki: Problematyka militarna budowy zamków na Pomorzu w
średniowieczu 72
Jerzy Domaslawski: Gotyckie malowidła ścienne na zamku biskupim w Lidz¬
barku Warmińskim 88

SPIS ILUSTRACJI:


1. Lidzbark Warmiński, zamek, Wielki Refektarz. Koronacja Ma¬rii i fragment dekoracji geome¬trycznej, około 1380. Fot, Zofia Krygierowa.
2. Lidzbark Warmiński, zamett. krużganek. Fragment malowidła z postacią biskupa, około 1400. Fot. Andrzej Florkowski.

3. Lidzbark Warmiński, zamek, Kapitularz. Fragment sceny z biskupem Anzelmem,
około 1440—1454. Fot. PKZ Gdańsk.
4. Lidzbark Warmiński, zamek, Kapitularz. Fragment pocztu biskupów warmińskich,
około. 1440—1454. Fot. PKZ Gdańsk.


6. Lidzbark Warmiński, zamek, oratorium, Sw. Jan Ewangelista na Patmos po
1497. Fot. Andrzej Florkowski. '
7. Lidzbark Warmiński, zamek, oratorium. Wędrówka na górę Moria, Ofiara-Abra¬
hama, Weraikon, po 1497. Fot. Andrzej Florkowski.

5. Lidzbark Warmiński, zamek, oratorium. Adoracja Boga, po 1497. Fot. Andrzej Florkowski.

8. Lidzbark Warmiński, zamek, oratorium. Herb diecezji warmińskiej, po 1497. Fot. Andrzej Florkowski.

9. Zamek w Raciążu (Racisburg, Ratzeburg), Schleswig-Holstein (pierwsza wzmian¬ka 1062 r.) wg Brauna i Hogenberga Civitstes orbis Terrarur (6 tomów), Coloniae Agr. 1572—1618, T. V, s. 43.

10. Zamek krzyżacki z Tolsburg, najdalej wysunięty na północ, założony w r. 1471, nad Zatoką Fińską pod nazwą „Vredeborch" (Zamek Pokoju). Stan około 1940 r.
Fotografia ze zbiorów autora.

12. Podbój Prus. Mapka z pracy H. Łowmiańskiego — Prusy pogańskie (Dzieje Prus Wschodnich), Toruń 1935 wyd. Inst. Balt.11. Ludsen (Ludra). Twierdza Zakonu z XIV w. na wschodnim pograniczu Liwonii.
Fotografia ze zbiorów autora.

13. Behran-Lubchin, NRD, „młodszy" gród — zamek książęcy (Burg) z XII w. ry¬sunek rekonstrukcji wg Kultur w Kunst der Slaven..., o.c, Abb. 60.

14. Zameczek krzyżacki w Kwidzynie (r. 1231) wg E. Werniche, oe..
16. Arrdsch, zamek typu ODOZU warownego z przełomu XIII i XIV w. między Rygą a Wolmarem odciążający zamek w Wandeu, wg A. Tuulse'a.

XIV w-nad DŻWInit

17. Laio, zamek zattonny z początku XV w.' z cylindrycznymi wieżami dla ciężkiej broni palnej w. narożach — wg A. Tuulse'a o.c.

zamków

19. Schematy usytuowania słowiańskich grodów książęcych na Pomorzu Zachodnim (NRD) 2 X—XII wieku (wg J. Hermanna).
a) Stara Lubeka
b) Uznam
c) Świecie Odrzańskie (Schwadt)
d) Fergitz

f) Behren — Lubchin
g) Dymin

90
2 — Nowogard
3 — Dobra
4 — Płoty
Legenda: A — gród — zamek; B — miasto oDr. autor wg Z. Radackiego

2ł. Schemat usytuowania grodów zamków w zespoi; osadniczym średniowiecznego Dymina (wg Z. Radackiego).
Legenda: A — gród ca 1127 r.; B — gród połowa XII—XIII w.; C — miasto; D *— gród późnośredniowieczny.
22. Holme. Misyjny kasztel refugialny z czasów Meinharda (przed r. 1212) na wyspie rzecznej Dźwiny — wg W. Neumanna. Wymiary w rzucie 40,15X34,25 m, mury gru¬bości 3,00—3,35 m.

23. Krzyżacki zamek w Rogoźnie, usytuowany wśród wzgórzy i parowów nad rzeką Gardeją (wg C. Steinbrechta i B. Ebharda).
24. Rewal (Tallin): a) Zamek z okresu Kawalerów Mieczowych {przed r. 1227); b) Zamek z okresu drugiego panowania duńskiego (po r. 1227). Rekonstrukcja A. Tuulse'go. Linią kreskowaną oznaczono rozbudowę późnośredniowieczną.

25. Zamek biskupi Freiden (Turaida w Liwonii. Zbudowany jako „castellum Fre-doland" przez biskupa Filipa z Raciąża Holsztyńskiego (Ratzenburga) w r. 1214. Pierwszym elementem była cylindryczna wieża mieszkalna — Plan wg B. Ebhardta.

28. Ludsen (Ludza). Główna wieża zamku krzyżackiego z XIV w., stanowiąca jego najstarszą część — wg A. Tuulse'go.

26. Zamek biskupi w Freiden w Liwonii. Wieża mieszkalna z począt¬ku XIII wieku — wg A. Tuulse'go.

27. Zamek biskupi w Freiden w Liwonii Przekrój przez wieżę miesz¬kalną z początku XIII wieku — wg
A. Tuulsego.

2s- Ryga — zamek zakonny z czasów Mistrza Eberhardta von Monheima (1328— 1340) wg rekonstrukcji A. Tuulse'go.

„494-1535).

Z • FeHin. Plan sprzężonego zespołu miejskiego na drodze wodnej między Pernawą a Warwą — Wg K. Lewisa of Menar.

32. Golub - fazy rozwoju zamku krzyżackiego - wg J. Stawińskiego.

34. Kokenhusen, plan wg K. Lewisa of Menar.33. Rzymski obóz — spichlerz z Validbury. Rys. J.M. Łobockiego wg rekonstrusc' A. Wodschitzky'ego.

35. Mapa zamków Liwonii (na ziemiach Łotwy i Estonii) — wg A. Tuulse'go.

36. Poglądowa mapka zamków i włości zakonu krzyżackiego w krajach bałtyckich w XIV wieku — wg.K.u.T. Gatz: Der Deutsche Orden, Wierbaden 1936.

37. Klasztor cystersów w Dunamunde z początku XII w. po późniejszej rozbudowie od XIV do XVI w. — plan wg K. Lowisa of Menar.
38. Obronna wieża klasztoru cystersek z is.uimetz (Kumitsa) z charakterystycznie nadwieszonymi wieżyczkami cylindrycznymi typu „echauguettes" — budowa ca 1400 r. wg akwareli C. Fachlmanna z XIX wieku.

autora.
39. Kwidzyn. Katedra i zamek biskupów pomezańskich — fotografia ze zbiorów

40. Kościół obronny (zamek kościelny) św. Jerzego w Kętrzynie — rys. B. Ebhardta.

Palacu wie!ki^ Mistrza od strony Nogatu - fotografia

42. Arensfcmrg (Kureesaare). Estonia. Zamek biskupi na wyspie Ozylii — fotografia ze zbiorów autora.


WIELKOŚĆ A4,LICZY 100 STRON+43 ILUSTRACJE.

STAN :OKŁADKA DB,2 KARTKI 97-98 I 99-100 SĄ LUŹNE /KSIĄŻKA W TYM MIEJSCU ULEGŁA LEKKIEMU ROZKLEJENIU/CZĘŚĆ ILUSTRACYJNA JEST LEKKO ZAPLAMIONA NA DLN.MARGINESIE,POZA TYM STAN W ŚRODKU DB/DB+.

KOSZT WYSYŁKI WYNOSI 5,5ZŁ - PŁATNE PRZELEWEM / PRZESYŁKA POLECONA PRIORYTETOWA + KOPERTA BĄBELKOWA / .

WYDAWNICTWO MUZEUM ZAMKOWE MALBORK 1983,NAKŁAD 800 EGZ.!!!.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI AUKCJI,NR KONTA BANKOWEGO ITP.ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE "O MNIE" ORAZ DOŁĄCZONE SĄ DO POWIADOMIENIA O WYGRANIU AUKCJI.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY KUPNA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZEDSTAWIONYMI NA STRONIE "O MNIE"

NIE ODWOŁUJĘ OFERT KUPNA!!!

ZOBACZ INNE MOJE AUKCJE

ZOBACZ STRONĘ O MNIEpodobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert