POLSKA POLITYKA KOLONIALNA Załęcki kolonializm (7669546915)Sprzedano za: 49,00 zł

Zakończona o 13:40 dnia 23.11.2018 r.

Kategoria: Historia Polski
Lokalizacja: Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Język
polski
Data wydania
1925

oferta nr 7669546915


Opis

dr Gustaw Załęcki

POLSKA POLITYKA KOLONJALNA I KOLONIZACYJNA

ZARYS TEORETYCZNY, OPRACOWANY W ŚWIETLE PROBLEMU ZAMORSKIEJ EKSPANZJI NARODOWEJ

Warszawa 1925, Spółka Wydawnicza "Odrodzenie", format 18x26 cm, stron 158, miękka okładka.

Stan dobry (małe otarcia okładki, anulowane pieczątki).

Na stronie tytułowej dedykacja autorska. (skan poniżej)

Spis treści:

Rozdział I. Przegląd teoretycznych podstaw politycznego ujmywania problemów emigracyjno-kolonjalnych w Polsce ostatniego półwiecza i Polsce dzisiejszej. Słów kilka o powodach, dla których unikano w Polsce kwestii teorii emigracji. O polskiej polityce ludnościowej jako nauce w zawiązku. O istocie polityki ludnościowej. O „właściwej" cyfrze ludności. O związku „właściwej' cyfry ludności z problemem terytorium. Terytorium jako ojczyzna. O Ojczyźnie polskiej etnograficznej i historycznej. Ojczyzna a terytorjum państwowe. Pojęcie etnograficznej Polski jako Ojczyzny polskiej. O celowych granicach polskiej Ojczyzny. Uwagi na temat dopuszczalności socjologicznego i celowego (teleologicznego) traktowania problemu Ojczyzny. Przegląd ważniejszych, polityką dyktowanych poglądów na granice Polski jako ojczyzny (Szujski, Bobrzyński, Konopczyński, Koźmian i warszawscy pozytywiści, ,aktywiści• i idea federacji, Popławski jako reprezentant romantycznego kierunku). Teoria Nałkowskiego i Romera o jedności geograficznej ziem polskich. O stosunku Polski europejskiej jako terenu Ojczyzny do nowej Rzeczypospolitej polskiej. O idei ,lądowości' Polski. O losach ideologii „Nowej Polski" (t. z. parańszczyzny:w Polsce niewolnej). O procesie rozszerzania się Ojczyzny polskiej na Paranę. Różnica warunków narodowości polskiej w Ameryce anglo-saskiej I w Paranie' Uwagi ogólne o macierzy i emigracji oraz o obowiązku obrony tej ostatniej przez macierz. Państwo polskie a emigracja. Socjologiczna geneza młodego etatyzmu polskiego. O „racji stanu' i racji narodowej, Dowodzenie tezy, że dla współczesnego Polaka ,racja stanu' i ,racja narodowa' muszą biedz po jednej linii i są w praktyce „synonimiczne'. Polemika z Bukowieckim jako ideologicznym reprezentantem etatyzmu polskiego. Etatyzm polski kontynentalno-europejski, a problem emigracyjny w związku z dogmatem politycznej jedności państwa polskiego. O potrzebie racjonalizacji hasła jedności politycznej Polski w związku z ekspanzją zamorską narodu polskiego. O impeiializmie naro-dowym Anglosasów. O bankructwie imperializmu państwowego na gruncie kolonizacji ludnościowo•narodowościowej. Obrona tezy o idei narodowej jako naczelnem kryterium polityki społecznej.

Rozdział II. U kierunkach emigracji polskiej 19. w. I o polskim rezerwuarze emigracyjnym. Konieczność analizy teorii zbędności emigracji polskiej. Emigracja zamorska ze Śląska i innych dzielnic b. zaboru pruskiego. O rozbieżności kierunków emigracyjnych dzielnicy pruskiej i rosyjskiej oraz ich niezdolności do wzajemnego uzupełniania się. Kilka słów o dynamice ludnościowej b. Kongresówki. Uwagi na temat starego wschodniego szlaku ukraińskiego. Emigracja sezonowa do Niemiec oraz emigracja zamorska b. Kongresówki. Emigracja w głąb Rosyi. Emigracja z b. Galicji. Ogólna charakterystyka dynamiki ziem polskich. Uwagi na temat wielkości przedwojennego i obecnego, polskiego rezerwuaru emigracyjnego, na tle problemu polskiej wsi oraz polskich ośrodków miejskich.

Rozdział III. Przedwojenna emigracja polska w świetle polityki narodowej polskiej i obcej. Nasza przedwojenna bierność polityczna w dziedzinie emigracyjnej. Emigracja do Niemiec jako dowód słabości, a nie siły społeczeństwa polskiego. Kilka słów o fałszywości teorii prof. Brentana na tle kalkulacji robocizny kulisa azjatyckiego i kulisa polskiego. Jeszcze słów kilka o pozornych przeszkodach zastąpienia w Europie Środkowej sezonowego robotnika polskiego kulisem azjatyckim. Konkluzje na temat imigracji ku lisa do Europy środkowej. Kilka uwag o naszem wychodźctwie w związku z ideologią „Mittel - Europy . Konkluzje na temat polskiego wychodźctwa do Niemiec. O emigracji do Francji i teoryi konieczności parobkowania nowemu panu, względnie dwom ze sobą konkurującym panom. Uwagi na temat przedwojennej francuskiej polityki imigracyjno-narodowościowej. 0 dwóch atutach, które przez skierowanie emigracji do Francji wygrać chciała polska zagraniczna polityka emigracyjna. O zasadniczym błędzie przedwojennej polityki kontynentalno-emigracyjnej polskiej. Polska przedwojenna emigracja do Stanów 1 tereny jej pracy. Uwagi na temat genezy nacjonalizmu anglosaskiego w wydaniu amerykańska-stanowem. O stanowisku polskiej opinji wobec przedwojennej emigracji do Stanów Zjednoczonych. O różnicy położenia politycznego wychodźctwa polskiego do Niemiec i St. Zjednoczonych.

Rozdział IV. Emigracja polska w dobie II. Rzeczypospolitej jako problem polityki polskiej i obcej. Polska państwowość I. konsekwencje jej w dziedzinie polityki emigracyjnej. O gospodarstwie narodowem. Powojenny niemiecki rynek pracy a emigracja zagraniczna. Francuski rynek pracy, a emigracja polska. Granice chłonności francuskiego rynku pracy a wychodźctwo polskie. Polacy jako materjał biernej asymilacji we Francji. Konkluzje .na temat polskiej emigracji do Francji, Likwidacja gros przedwojennej emigracji polskiej do centrum Rosji Sytuacja polityczna naszego wychodźctwa za morzem, w pierwszej linji w Stanach Zjednoczonych. O wewnętrzno politycznem tle emigracji polskiej t jej związku z problemem mniejszości narodowych oraz kolonizacji wewnętrznej.

rozdział V. Wytyczne programu polskiej zamorskiej polityki kelonjalnej. 0 teoretycznych przesłankach polskiej polityki zamorsko-kolonjalnej. Teorja terenu kolonizacyjnego polskiego.'l Emigracja rolna jako podścielisko całej ludnościowej akcji kolonizacyjnej. Jakie tereny należy objąć polską akcją kolonizacyjną?. O pojemności ludnościowej Parany jako polskiej zasadniczej bazy operacyjnej przy kolonizacji Nowej Polski. .0 konieczności finansowego przygotowania akcji osadniczej w Paranie. O źródłach naszego materjału kolonizacyjnego. Kilka uwag w kwestii kosztu założenia gospodarstwa włościańskiego w Nowej Polsce. Uwagi na temat brazylijskiej kolonizacji rządowej i jej stosunku do naszych metod kolonizacyjnych. Kilka uwag na temat polskiego materjalu kolonizacyjnego. Uwagi o pionierstwie kolonizacyjnem. O niewłaściwości przenoszenia na teren polskiej kolonizacji anglo-saskich metod komunikacyjnych. Portugalo-Brazyljanie i Polacy jako sojusznicy, wzajemnie się w swej walce o własne ideały narodowe wspierający. Przyszłość Nowej Polski. — Zakończenie.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.