szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot? zobacz więcej aktualnych ofert

OXY Rekuperator AirPack 400h LUBLIN THESSLA GREEN (6531406732)Kup teraz: 8 819,20 zł

Nie było ofert kupna

Zakończona o 14:54 dnia 29.05.2020 r.

Kategoria: Rekuperatory
Lokalizacja: Lublin


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Stan
Nowy
Uszkodzony
Nie

oferta nr 6531406732


Opis

KOD PRODUKTU: airpack 400h

Rekuperator airpack 400h

Przedmiotem aukcji jest rekuperator AirPack 400h z podłączeniem bocznym firmy Thessla Green.

Centrala wentylacyjna AirPack 400h przeznaczona jest do realizacji zrównoważonej wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych. Urządzenie umożliwia odzysk ciepła z powietrza usuwanego z budynku ze sprawnością przekraczającą 90% oraz jest wyposażone w energooszczędne wentylatory z płynną regulacją wydajności zapewniające niskie zużycie energii elektrycznej oraz cichą pracę.

Podzespoły wchodzące w skład urządzenia:

 • przeciwprądowy wymiennik ciepła,
 • wentylator nawiewny,
 • wentylator wywiewny,
 • filtr powietrza zewnętrznego,
 • filtr powietrza wewnętrznego,
 • presostat (nie dotyczy wersji BASE),
 • przepustnica obejścia wymiennika z siłownikiem,
 • system zapobiegający zamrożeniu kondensatu w wymienniku ciepła,
 • układ sterowania,
 • nagrzewnica elektryczna systemu przeciwzamrożeniowego.

Urządzenia AirPack 400h umożliwiają:

 • stałą wymianę powietrza w budynku,
 • minimalną wymianę powietrza wymaganą ze względów higienicznych,
 • uzyskanie oszczędności energii dzięki wysokiej sprawności odzysku ciepła,
 • osiągnięcie wysokiego standardu higienicznego dzięki dostarczaniu do pomieszczeń świeżego
 • powietrza oraz usuwaniu zanieczyszczeń w tym wilgoci i tym samym zapobieganiu rozwojowi pleśni i grzybów w budynku.

Dane techniczne:

 • Strumień powietrza:
 • 415 [m3/h] (100 [Pa])
 • 390 [m3/h] (150 [Pa])
 • 365 [m3/h] (200 [Pa])
 • Sprawność odzysku ciepła: do 92%
 • Maksymalne ciśnienie akustyczne w odległości 1m: 47 [dB(A)]
 • Wymiennik ciepła: przeciwprądowy, tworzywo sztuczne (RecAir)
 • Wentylatory: odśrodkowe z silnikami prądu stałego EC (EBM Papst)
 • Bypass: automatyczny, programowalny
 • System przeciwzamrożeniowy: FPX – sterowany elektronicznie, aktywacja przy temperaturze < 1oC
 • Filtry: G4 (opcjonalnie filtr o wydłużonej żywotności z wymiennym prefiltrem)
 • Zasilanie: 230 [V] (AC), 50 [Hz]
 • Średnica króćców przyłączeniowych: 200 [mm]
 • Króciec kondensatu: 32 [mm]
 • Masa: 68 [kg]
 • Temperatura pracy: +5 [oC] ÷ +45 [oC]

Warunki użytkowania:

 • przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi centrali wentylacyjnej AirPack oraz instrukcją obsługi panelu sterowania,
 • urządzenie podczas pracy powinno znajdować się w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest temperatura powietrza w zakresie od +5°C do +45°C,
 • wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest urządzenie AirPack nie powinna przekraczać poziomu, powyżej którego występuje kondensacja pary wodnej powierzchni obudowy; w przeciwnym wypadku na powierzchni obudowy może pojawić się warstwa kondensatu,
 • dopuszczalna maksymalna temperatura powietrza w króćcu wywiewnym: poniżej +50°C,
 • dopuszczalna maksymalna temperatura powietrza w króćcu nawiewnym: poniżej +50°C,
 • w trakcie prowadzenia prac remontowych w budynku, w którym zainstalowane jest urządzenie należy je zabezpieczyć zgodnie z poniższą instrukcją: 1. wyłączyć urządzenie z eksploatacji, 2. szczelnie zaślepić kanały wentylacyjne w przypadku, kiedy istnieje zagrożenie przedostania się pyłu do wnętrza urządzenia,
 • urządzenie AirPack nie jest przeznaczone do transportu pneumatycznego oraz usuwania zanieczyszczeń w postaci gazów, cieczy i cząstek stałych mogących powodować uszkodzenie materiałów lub podzespołów wchodzących w skład urządzenia,
 • urządzenie nie jest przeznaczone do wentylacji basenów.

Uwaga:

Użytkowanie urządzenia w warunkach niezgodnych z warunkami określonymi powyżej może spowodować: nieprawidłowe działanie instalacji wentylacyjnej, nieprawidłowe działanie urządzenia AirPack, uszkodzenie urządzenia lub instalacji wentylacyjnej, zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Funkcjonalność systemu sterowania:

Centrala wentylacyjna AirPack wyposażona jest w zintegrowany system automatyki Green-T. Modułowa konstrukcja sterownika pozwala na poszerzenie funkcjonalności układu automatyki poprzez rozbudowę sterownika o moduł rozszerzający. Sterownik jest zintegrowany z urządzeniem. Komunikacja użytkownika ze sterownikiem realizowana jest poprzez zastosowanie jednego z czterech dostępnych w ofercie paneli sterowania.

1. Funkcjonalność modułu głównego Green-T BASIC: standardowo w każdym urządzeniu AirPack zainstalowany jest moduł główny Green-T BASIC zapewniający obsługę wszystkich urządzeń i podzespołów wchodzących w skład centrali wentylacyjnej oraz następujących urządzeń peryferyjnych:

 • kabel grzejny do przewodu kondensatu,
 • komunikacja Modbus RTU (poprzez RS 485),
 • higrostat,
 • czujnik jakości powietrza,
 • presostat filtru,
 • złącza komunikacyjne wszystkich stosowanych w systemie Green-T paneli sterowania.

2. Funkcjonalność modułu rozszerzającego Green-T UPGRADE: zastosowanie modułu rozszerzającego rozbudowuje funkcjonalność sterownika o obsługę szeregu urządzeń peryferyjnych, które mogą być obsługiwane równocześnie:

 • sterowanie nagrzewnicy kanałowej,
 • sterowanie chłodnicy kanałowej,
 • siłownik przepustnicy GWC,
 • siłownik przepustnicy odcinającej kanału czerpni,
 • siłownik przepustnicy odcinającej kanału wyrzutni,
 • moduł oczyszczania powietrza,
 • pompa nagrzewnicy wodnej,
 • czujnik temperatury powietrza po nagrzewnicy kanałowej,
 • presostat filtra wtórnego,
 • sygnał z okapu,
 • sygnał z centralki p.poż.,
 • sygnał awarii nagrzewnicy elektrycznej,
 • włącznik funkcji rozpalania kominka.
 • sygnał z alarmu/włącznik funkcji “pusty dom”,
 • sygnał awarii nagrzewnicy elektrycznej,
 • potwierdzenie pracy nagrzewnicy elektrycznej.

3. Tryby pracy:

 • Tryb Manualny: działa w sposób ciągły z zadaną intensywnością wentylacji; w ramach TRYBU MANUALNEGO można zdefiniować godziny uruchamiania WIETRZENIA oraz jego intensywność,
 • Tryb Automatyczny: działa według zdefiniowanego harmonogramu tygodniowego określającego intensywność wentylacji w poszczególnych przedziałach czasu; nastawy harmonogramu mogą być dowolnie modyfikowane przez użytkownika; przewidziano możliwość zdefiniowania dwóch harmonogramów (LATO oraz ZIMA); w każdym dniu można zdefiniować maksymalnie cztery przedziały czasowe oraz chwilę rozpoczęcia WIETRZENIA.
 • Tryb Chwilowy: centrala pracuje przez określony czas z dowolnie zadaną intensywnością wentylacji oraz/lub temperaturą powietrza nawiewanego; użytkownik korzystając z panelu, w każdej chwili może zadać intensywność wentylacji lub temperaturę powietrza nawiewanego; po wykonaniu nastawy centrala będzie realizować TRYB CHILOWY pracując z zadanymi wartościami; jeżeli zmiana wprowadzana jest w momencie aktywnego TRYBU AUTOMATYCZNEGO, obowiązuje ona do zakończenia odcinka czasu, w którym została wprowadzona lub do momentu wybrania innego trybu (AUTOMATYCZNEGO lub MANUALNEGO); jeżeli zmiana wprowadzana jest w czasie TRYBU MANUALNEGO, obowiązuje ona do chwili dokonania wyboru innego trybu (AUTOMATYCZNEGO lub MANUALNEGO); w każdej chwili nastawy TRYBU CHWILOWEGO mogą zostać zmienione.

4. Funkcja EKO/KOMFORT: jeżeli instalacja jest wyposażona w kanałowe wymienniki ciepła sterowane ze sterownika centrali wentylacyjnej AirPack urządzenie działa w funkcji KOMFORT lub EKO; uaktywnienie funkcji KOMORT włącza działanie wymienników ciepła; centrala dąży do utrzymania zadanej temperatury powietrza nawiewanego; uaktywnienie funkcji EKO wyłącza działanie kanałowych wymienników ciepła; centrala nie dąży do utrzymania zadanej temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń; zapewnia wentylację z najwyższą możliwą efektywnością odzysku ciepła,

5. System przeciwzamrożeniowy FPX: urządzenie AirPack wyposażone jest w zaawansowany system chroniący wymiennik ciepła przed zagrożeniem zamrożenia kondensatu powstającego na skutek skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu wywiewanym z budynku; system zapewnia zbilansowaną wentylację nawet przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego; działanie systemu opiera się na płynnej regulacji mocy nagrzewnicy przeciwzamrożeniowej zainstalowanej przed wymiennikiem ciepła oraz płynnej regulacji wydajności wentylatorów; regulacja realizowana jest w funkcji temperatury powietrza w wymienniku ciepła; wbudowany w sterownik układ oraz specjalnie opracowane oprogramowanie zapewniają zużycie jedynie minimalnej ilości energii niezbędnej do utrzymania zbilansowanej wentylacji w budynku w czasie występowania temperatur powietrza zewnętrznego poniżej -1°C; tryb systemu FPX aktywowany jest automatycznie, gdy temperatura powietrza zewnętrznego spadnie poniżej progowej wartości, wyższej od temperatury, poniżej której uruchamiana jest nagrzewnica; system ten działa w dwóch trybach (FPX1 lub FPX2); w trybie FPX1 dominującą role w ochronie wymiennika odgrywa płynna regulacja mocy nagrzewnicy, a podczas występowania bardzo niskich temperatur, kiedy regulacja mocy nagrzewnicy elektrycznej nie jest wystarczająca do zapewnienia bezpiecznej pracy wymiennika układ wchodzi w tryb FPX2;; w trybie FPX2 dominująca rolę odgrywa płynna, równoległa regulacja wydajności obu wentylatorów; zarówno tryb FPX1 jak i tryb FPX2 zapewniają zbilansowana wentylację nawiewno wywiewną; zmiana intensywności wentylacji podczas aktywnego trybu FPX (niezależnie czy jest to tryb FPX1 czy FPX2) zawsze powoduje przejście w tryb FPX1, a następnie, jeżeli po określonym czasie działania systemu osiągnięte zostaną warunki zapewniające bezpieczna pracę wymiennika, system pozostanie w trybie FPX1, w przeciwnym wypadku przejdzie w tryb FPX2.

6. Funkcje specjalne:

 • Przewietrzanie pomieszczeń: funkcja chwilowo zwiększa intensywności wentylacji; funkcję można włączyć ręcznie lub może działać włączana automatycznie w zależności od zadanych nastaw czasowych; celem działania funkcji jest szybkie usunięcie zanieczyszczeń z pomieszczeń wentylowanych; nastawy - intensywności wentylacji w czasie przewietrzania, czas działania przewietrzania; sposób aktywacji funkcji - ręcznie z panelu sterowania, automatycznie w TRYBIE AUTOMATYCZNYM według nastawy czasowej w kalendarzu, automatycznie w TRYBIE RĘCZNYM według nastawy czasowej,
 • Przewietrzanie łazienki: funkcja chwilowo zwiększa intensywności wentylacji; celem jest szybkie usunięcie zanieczyszczeń z pomieszczenia łazienk; nastawy - intensywności wentylacji w czasie wietrzenia łazienki i czas działania przewietrzania; sposób aktywacji funkcj - włącznik naścienny w pomieszczeniu łazienki, sygnał z włącznika światła w łazience, włączenie automatyczne poprzez sygnał otrzymany z higrostatu zainstalowanego w łazience po przekroczeniu zadanego poziomu wilgotności względnej powietrza,
 • Pusty dom: funkcja minimalizująca intensywność wentylacji podczas nieobecności mieszkańców; sposób aktywacji funkcji - z panelu sterowania lub automatycznie podczas aktywacji alarmu w budynku,
 • Usuwanie zanieczyszczeń: funkcja zwiększa intensywności wentylacji po przekroczeniu stężenia danego zanieczyszczenia w powietrzu; funkcja może być sterowana z dowolnego progowego czujnika jakości powietrza (np. CO2) umieszczonego w pomieszczeniu; celem działania funkcji jest szybka poprawa jakości powietrza; nastawy - intensywności wentylacji w czasie usuwania zanieczyszczeń; sposób aktywacji funkcji - automatycznie z czujnika jakości powietrza,
 • Kominek: funkcja umożliwia wywołanie chwilowego nadciśnienia w pomieszczeniu w celu ułatwienia rozpalenia ognia w kominku; nastawy - różnicowanie strumieni [%] i czas działania funkcji,
 • By-pass: funkcja umożliwia przepływ strumienia powietrza przez obejście wymiennika ciepła; celem jest wyłączenie działania odzysku ciepła i bezpośrednie dostarczanie świeżego powietrza do budynku; nastawy - temperatura powietrza zewnętrznego, powyżej której by-pass może się otworzyć i temperatura powietrza w pomieszczeniu, powyżej której ma zadziałać by-pass,
 • Otwarte okna: funkcja wyłącza wentylator nawiewny w czasie, kiedy otwarte są okna w pomieszczeniu; powietrze świeże dostaje się do pomieszczeń przez otwarte okna; wentylator wyciągowy działa zgodnie z aktualną nastawą; sposób aktywacji funkcji - z panelu sterowania,
 • Gruntowy Wymiennik Ciepła: funkcja steruje pracą Gruntowego Wymiennika Ciepła (GWC); w przypadku powietrznego wymiennika gruntowego funkcja steruje pracą przepustnicy GWC; powietrze świeże jest pobierane przez centralę wentylacyjną AirPack bezpośrednio z zewnątrz lub poprzez Gruntowy Powietrzny Wymiennik Ciepła; w przypadku wymiennika z czynnikiem pośredniczącym funkcja włącza lub wyłącza pompę czynnika; nastawy - temperatura powietrza zewnętrznego, powyżej której wykorzystywany jest wymiennik gruntowy w okresie lata i temperatura powietrza zewnętrznego, poniżej której wykorzystywany jest wymiennik gruntowy w okresie zimy.

Włączanie i wyłączanie urządzenia:

 • włączanie: włożyć wtyczkę do gniazda zasilania, ustawić włącznik w pozycji ON (I), uruchomić urządzenie korzystając z panelu sterowania,
 • wyłączanie: wyłączyć urządzenie korzystając z panelu sterowania.

Uwaga: Po wyłączeniu urządzenia odczekać do chwili, gdy wentylatory przestaną działać. Jeżeli urządzenie działało w trybie przeciwzamrożeniowym lub z załączoną nagrzewnicą kanałową, po wyłączeniu centrali wentylacyjnej AirPack wentylatory zostaną wyłączone ze zwłoką czasową 30 do 180 sekund w celu schładzania elementu grzejnego nagrzewnic elektrycznych.

 • ustawić włącznik w pozycji OFF (O)

Zagrożenie: Po otwarciu panelu, element grzejny systemu przeciwzamrożeniowego może mieć wysoką temperaturę.

Interfejs:

Sterownik central AirPack współpracuje z rodziną paneli sterowania Air. Panele sterowania są wyłącznie interfejsami służącymi do komunikacji użytkownika ze sterownikiem w celu dokonania zmiany nastaw i konfiguracji systemu. Sterownik zawsze zabudowany jest w skrzynce automatyki umieszczonej na obudowie centrali wentylacyjnej. Sterownik nie przechowuje żadnych danych związanych z pracą urządzenia, dlatego też każda centrala wentylacyjna AirPack kontynuuje pracę po odłączeniu panelu sterowania. Ponowne wpięcie panelu sterowania umożliwia automatycznie (bez konieczności restartu) sterowanie urządzeniem.

W ramach systemu sterowania Green-T oferowane są dwa panele lokalne (Air+ oraz AirL+) oraz dwa panele zdalne (AirS oraz Air++). System umożliwia równoczesne podłączenie dwóch lub trzech paneli sterujących do sterownika jednej centrali wentylacyjnej AirPack. Możliwe są dowolne kombinacje dwóch paneli z wyjątkiem równoczesnego podłączenia dwóch paneli lokalnych (Air+ oraz AirL+).

Każdy z paneli sterowania, z wyjątkiem panelu AirS daje dostęp do pełnej funkcjonalności systemu sterowania. W przypadku stosowania panelu AirS jako jedynego panelu sterowania nie ma możliwości zmiany konfiguracji urządzenia oraz ograniczony jest dostęp do niektórych nastaw i funkcji.

 • Panel AirS: panel z przełącznikiem 6-położeniowym, przeznaczony do montażu naściennego w pomieszczeniu; standardowo panel dostarczany jest z kablem UTP8P8C o długości 10m; może być stosowany wraz z pozostałymi panelami lub działać jako podstawowy panel sterowania centrali wentylacyjnej AirPack;FUNKCJONALNOŚĆ:

  - posiada trzy nastawy intensywności wentylacji - przekręcenie pokrętła na pozycję odpowiednio jeden, dwa lub trzy;

  - realizacja trybu automatycznego zdefiniowanego w sterowniku - przekręcenie pokrętła w pozycję AUTO;

  - realizacja trybu przewietrzania - przekręcenie pokrętła w pozycje przewietrzanie;

  - sygnalizacja zabrudzenia filtra;

  - sygnalizacja awarii;

  - sygnalizacja włączenia by-pass;

  - sygnalizacja uruchomienia trybu przeciwzamrożeniowego.

W przypadku, gdy panel AirS jest jedynym panelem sterowania podłączonym do sterownika centrali wentylacyjnej AirPack urządzenie może pracować w trybie manualnym z jedną z trzech intensywności wentylacji lub w trybie automatycznym realizując program wentylacji w cyklu tygodniowym. Ze względu na brak możliwości wprowadzanie zmian w konfiguracji sterownika oraz programie tygodniowym z poziomu panelu AirS, program tygodniowy realizowany jest według domyślnych nastaw fabrycznych lub nastaw zdefiniowanych przez instalatora podczas uruchamiania urządzenia. Nastawy harmonogramów tygodniowych mogą zostać w każdej chwili zmienione po podpięciu dowolnego panelu sterowania. W przypadku kiedy panel AirS jest jedynym panelem sterowania urządzenia funkcje sterownika tj. tryb chwilowy, funkcja komfort, otwarte okna, kominek nie są dostępne.

 • Panel Air+: lokalny panel sterowania LCD instalowany na obudowie sterownika; panel ten umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania Green-T.
 • Panel AirL+: lokalny panel LCD połączony ze sterownikiem kablem o długości 1.5 m poprzez równoległe złącze komunikacyjne umieszczone na obudowie sterownika; dzięki zastosowaniu magnesów neodymowych możliwe jest wygodne umieszczenie panelu w dowolnie wybranym miejscu na obudowie urządzenia; panel umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania Green-T.
 • Panel Air++: kolorowy, zdalny panel dotykowy o przekątnej 4.3” przeznaczony do montażu naściennego; umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania Green-T.

Wymiana filtrów:

W układzie sterowania urządzenia AirPack przewidziano dwa sposoby sygnalizacji zabrudzenia filtrów. Są one zależne od wyposażenia centrali:

 • w przypadku centrali wentylacyjnej AirPack wyposażonej w presostat, system automatyki informuje użytkownika o konieczności wymiany filtrów w chwili, kiedy na skutek zabrudzenia materiału filtrującego opór przepływu powietrza wzrośnie powyżej wartości granicznej; sygnalizacja jest niezależna od zastosowanego typu filtrów; komunikat o konieczności wymiany filtrów zostanie automatycznie skasowany po włożeniu nowych wkładów filtracyjnych,
 • w przypadku centrali wentylacyjnej AirPack niewyposażonej w presostat, po włożeniu kasety filtracyjnej, należy ustawić typ zastosowanych filtrów korzystając z panelu sterowania oraz zatwierdzić wymianę zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi panelu sterowania; system automatyki poinformuje o konieczności wymiany filtrów po upłynięciu czasu zależnego od zastosowanego rodzaju filtrów; pierwsze włożenie kasety filtracyjnej następuje podczas instalacji urządzenia i jest wykonywane przez instalatora (filtr plisowany : komunikat po 20 do 30 tygodniach od ostatniej wymiany, filtr płaski: komunikat po 8 do 16 tygodniach od ostatniej wymiany).

Uwaga: Niedopuszczalna jest praca urządzenia bez bez filtrów lub z filtrami zużytymi.

Demontaż panelu: odkręcenie śrub mocujących panel (klucz imbusowy HEX5 lub HEX6), zdjęcie panelu.

Zagrożenie: Przed demontażem paneli zamykających obudowę należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Wymiana wkładów filtracyjnych: wysunięcie filtrów wraz z izolowaną przegrodą, wsunięcie nowych wkładów filtracyjnych wraz z izolowaną przegrodą.

Montaż panelu zamykającego obudowę urządzenia: założenie panelu, dokręcenie śrub mocujących panel (klucz imbusowy HEX5 lub HEX6).

Ustawienie typu filtrów: ustawienie typu zastosowanego filtra przy pomocy dowolnego panelu (Air+/AirL+, Air++ lub AirS) według instrukcji panelu; ustawienie typu filtra powoduje: ustawienie aktualnej daty wymiany filtrów na datę bieżącą, skasowanie komunikatu sygnalizacji zabrudzenia filtrów.

Nasza oferta:

 • Na naszych aukcjach posiadamy wszystkie materiały montażowe, instalacyjne i urządzenia 
 • Potrzebujesz produktu o innych wariantach i właściwościach? Prawdopodobnie mamy go na innych aukcjach
 • Obsługujemy kompleksowo całe inwestycje, dostarczamy materiały dla instalatorów i wykonawców
 • Oprócz sprzedaży zapewniamy również montaż systemów wentylacji, rekuperacji, klimatyzacji, pomp ciepła, odkurzaczy centralnych, DGP i kominków

Dlaczego OXYWENT_pl?

 • Znamy się na produktach które sprzedajemy, doradzamy
 • Dbamy o dobry kontakt na każdym etapie realizacji zamówienia
 • Oferujemy produkty najwyższej jakości po przystępnych cenach
 • Nasza firma istnieje na rynku od 2008 roku
 • Na naszych kontach Allegro znajdują się opinie wielu tysięcy zadowolonych klientów

Montaż urządzeń i instalacji

OXYWENT oprócz działalności handlowej zajmuje się również projektowaniem i instalacją wentylacji, rekuperacji oraz klimatyzacji. Prowadzimy realizacje w domach jednorodzinnych oraz obiektach usługowych i przemysłowych. Istnieje zatem możliwość sprzedaży naszych produktów wraz z montażem.

Dla osób fizycznych spełniających wymogi określone w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT proponujemy montaż na preferencyjnej stawce VAT 8%

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert