Opodatkowanie przekształceń spółek Ebook. (6343533486)Nie było ofert kupna

Zakończona o 11:20 dnia 20.07.2018 r.

Kategoria: Książki naukowe i popularnonaukowe
Lokalizacja: Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 6343533486


Opis

PWN Księgarnia internetowa
telefon (22) 695 45 86
(od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00)
Opodatkowanie przekształceń spółek

Opodatkowanie przekształceń spółek

Łukasz Karczyński

Format: PDF
Zabezpieczenie: Watermark
Wydano: 2011
Wydawca: Kluwer SA Wolters

Opis Ebooka
Pełny tytuł Ebooka: "Opodatkowanie przekształceń spółek"

Publikacja ujmuje w sposób kompleksowy i szczegółowy problematykę konsekwencji podatkowych przekształcania spółek w świetle wpływu, jaki wywiera na nie charakter prawny przekształcenia podmiotowego. W książce przedstawiono szereg podatkowych problemów interpretacyjnych, które mogą pojawić się w przypadku przekształcenia, wraz z proponowanymi rozwiązaniami. Praca prezentuje aktualne linie i tendencje w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych oraz poglądy doktryny prawa podatkowego. Książka będzie przydatna praktykom - doradcom podatkowym, radcom prawnym, adwokatom, urzędnikom organów podatkowych, sędziom sądów administracyjnych i księgowym - a także teoretykom prawa, studentom i legislatorom. "Poruszana w pracy problematyka jest niezwykle istotna i aktualna ze względu zwłaszcza na to, że o ile w literaturze prawa spółek charakter prawny przekształcenia spółki zbadano dokładnie, o tyle na gruncie prawa podatkowego istota i konsekwencje tej instytucji nie zostały do tej pory należycie wyjaśnione. (...) Na szczególne podkreślenie zasługuje zwłaszcza swoboda oraz szeroki zakres źródeł, którymi posługuje się Autor w swojej dysertacji. (...) Recenzowana praca pod względem merytorycznym zasługuje na szczególnie wysoką ocenę, a z zawartymi w niej cennymi uwagami i wnioskami Autora należy się w pełni zgodzić". Dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. UŚ

Spis treści

Wykaz skrótów 13Wstęp 19Rozdział I Charakter prawny przekształcenia spółki 251. Uwagi ogólne 252. Spółka jako podmiot prawa i przedmiot przekształcenia 292.1. Wprowadzenie 292.2. Podmiotowość jako kategoria teoretycznoprawna 312.3. Byty niematerialne jako kategoria ontologiczna 342.4. Sposoby istnienia w filozofii Romana Ingardena 372.5. Intencjonalny charakter podmiotowości spółki 422.6. Podsumowanie 493. Przekształcenie spółki jako rodzaj przekształcenia podmiotowego 513.1. Wprowadzenie 513.2. Przekształcenie w języku powszechnym 513.3. Tożsamość jako kluczowy element pojęcia przekształcenia 533.4. Tożsamość podmiotowości a tożsamość podmiotu prawa 573.5. Pojęcie przekształcenia podmiotowego 633.6. Podsumowanie 664. Przekształcenie spółki a stosunek prawny 674.1. Wprowadzenie 674.2. Prawo (uprawnienie) i obowiązek jako elementy stosunku prawnego 694.3. Pojęcie sukcesji uprawnień i obowiązków 724.4. Pojęcie kontynuacji uprawnień i obowiązków 734.5. Przekształcenie spółki a stosunek członkostwa 744.6. Podsumowanie 765. Konstrukcja prywatnoprawna przekształcenia spółki 775.1. Wprowadzenie 775.2. Przekształcenia spółek posiadających podmiotowość cywilnoprawną 795.3. Przekształcenie spółki nieposiadającej podmiotowości cywilnoprawnej w podmiot prawa cywilnego 835.4. Transgraniczne przekształcenie spółki 855.4.1. Wprowadzenie 855.4.2. Transgraniczne przekształcanie spółek a wewnętrzne prawo spółek i prawo kolizyjne 865.4.3. Transgraniczne przekształcanie spółek a acquis communautaire 875.4.4. Transgraniczne przekształcanie spółek a prawo polskie 905.5. Podsumowanie 946. Uwagi końcowe 95Rozdział II Przekształcenie spółki w świetle prawa podatkowego - ujęcie ogólnosystemowe 981. Uwagi ogólne 982. Przekształcenie spółki a jej podmiotowość podatkowoprawna 1002.1. Wprowadzenie 1002.2. Podmiotowość spółki w prawie prywatnym i w prawie podatkowym 1022.3. Charakter prawny przekształcenia spółki w świetle prawa podatkowego 1072.4. Przekształcenie spółki a stosunek podatkowoprawny 1102.5. Podsumowanie 1133. Przekształcenie spółki jako przedmiot regulacji podatkowoprawnej 1143.1. Wprowadzenie 1143.2. Przekształcenie spółki a postulat neutralności opodatkowania 1173.3. Regulacja konsekwencji podatkowoprawnych przekształcenia spółki w świetle zasad prawidłowej legislacji 1193.4. Uprawnienia i obowiązki jako przedmiot kontynuacji i sukcesji podatkowoprawnej w polskim systemie prawa podatkowego 1273.5. Podsumowanie 1314. Konsekwencje przekształcenia spółki w zakresie formalnych uprawnień i obowiązków podatkowoprawnych 1324.1. Wprowadzenie 1324.2. Zdolność procesowa spółki przekształconej 1324.3. Przekształcenie spółki a jej identyfikacja 1344.4. Błędna identyfikacja spółki a postępowania podatkowe i administracyjnosądowe 1364.5. Podsumowanie 1395. Konsekwencje przekształcenia spółki w zakresie rachunkowości 1405.1. Wprowadzenie 1405.2. Przekształcenie spółki a obowiązek zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych 1425.3. Przekształcenie spółki a obowiązek przechowywania zbiorów 1465.4. Przekształcenie spółki a obowiązki sprawozdawcze 1475.5. Przekształcenie spółki a obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 1485.6. Podsumowanie 1496. Uwagi końcowe 150Rozdział III Spółka podlegająca przekształceniu a szczególne konsekwencje podatkowoprawne homogeniczności przekształcenia 1531. Wprowadzenie 1532. Homogeniczność przekształcenia spółki a opodatkowanie dochodu i przychodu 1542.1. Spółka i jej wspólnicy jako podmioty opodatkowania dochodu lub przychodu 1542.2. Zakres kontynuacji podatkowoprawnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych w warunkach homogeniczności przekształcenia spółki 1592.3. Homogeniczność przekształcenia spółki a ciche rezerwy zysku 1642.4. Kwalifikacja podatkowoprawna wydatków poniesionych w związku z przekształceniem jako koszty uzyskania przychodu 1662.5. Homogeniczność przekształcenia spółki a kontynuacja uprawnienia do uwzględnienia straty powstałej przed przekształceniem 1702.6. Homogeniczność przekształcenia spółki a formalne aspekty rozliczenia podatków dochodowo-przychodowych 1722.7. Skutki podatkowe zmiany wysokości kapitału zakładowego w momencie przekształcenia spółki 1772.8. Przekształcenie spółki a szczególne formy opodatkowania dochodu lub przychodu 1792.9. Szczególne skutki transgranicznego przeniesienia siedziby spółki europejskiej 1812.10. Podsumowanie 1823. Homogeniczność przekształcenia spółki a opodatkowanie podatkami pośrednimi i majątkowymi 1844. Przekształcenie spółki a opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych 1895. Podsumowanie 198Rozdział IV Spółka podlegająca przekształceniu a szczególne konsekwencje podatkowoprawne heterogeniczności przekształcenia 2001. Uwagi ogólne 2002. Szczególne problemy zakresu kontynuacji podatkowoprawnej w warunkach heterogeniczności przekształcenia spółki 2012.1. Wprowadzenie 2012.2. Sukcesja podatkowoprawna jako instrument osiągnięcia neutralności podatkowej przekształcenia heterogenicznego 2022.3. Quasi-sukcesja podatkowoprawna jako instrument osiągnięcia neutralności podatkowoprawnej przekształcenia heterogenicznego 2082.4. Analogia jako instrument osiągnięcia neutralności podatkowoprawnej przekształcenia heterogenicznego 2122.5. Podsumowanie 2153. Heterogeniczność przekształcenia a sposób ustalenia dochodu spółki przekształconej (względnie jej wspólników) 2163.1. Wprowadzenie 2163.2. Przychody i koszty ich uzyskania a przekształcenie heterogeniczne 2173.3. Przekształcenie heterogeniczne a związek przychodów z kosztami ich uzyskania 2193.4. Heterogeniczność przekształcenia spółki a amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2223.5. Kwalifikacja podatkowoprawna wydatków poniesionych w związku z przekształceniem 2253.6. Podsumowanie 2254. Heterogeniczność przekształcenia spółki a kontynuacja uprawnienia do uwzględnienia straty powstałej przed przekształceniem 2265. Heterogeniczność przekształcenia spółki a formalne aspekty rozliczenia podatku dochodowego 2286. Heterogeniczność przekształcenia spółki a opodatkowanie podatkiem tonażowym 2307. Heterogeniczność przekształcenia spółki a opodatkowanie podatkami majątkowymi i podatkiem od czynności cywilnoprawnych 2358. Podsumowanie 238Rozdział V Stosunek członkostwa w spółce podlegającej przekształceniu w świetle prawa podatkowego 2411. Uwagi ogólne 2412. Charakter prawny przekształcenia stosunku członkostwa a opodatkowanie dochodu wspólnika 2432.1. Wprowadzenie 2432.2. Przekształcenie stosunku członkostwa w przekształcanej spółce osobowej 2442.3. Przekształcenie stosunku członkostwa w przekształcanej spółce kapitałowej 2472.4. Podsumowanie 2493. Konsekwencje podatkowoprawne wystąpienia wspólnika ze spółki w momencie przekształcenia 2503.1. Wprowadzenie 2503.2. Konsekwencje podatkowe wystąpienia wspólnika z przekształcanej spółki osobowej 2513.3. Konsekwencje podatkowe wystąpienia wspólnika z przekształcanej spółki kapitałowej 2574. Konsekwencje podatkowoprawne utraty udziału w spółce przekształconej 2594.1. Wprowadzenie 2594.2. Konsekwencje podatkowoprawne utraty udziału w spółce osobowej przekształconej z innej spółki osobowej 2604.3. Konsekwencje podatkowoprawne utraty członkostwa w spółce kapitałowej przekształconej z innej spółki kapitałowej 2624.4. Konsekwencje podatkowoprawne utraty udziału w spółce osobowej przekształconej ze spółki kapitałowej 2644.5. Konsekwencje podatkowoprawne utraty udziału w spółce kapitałowej przekształconej ze spółki osobowej 2684.6. Podsumowanie 2705. Problem podatkowoprawnej kwalifikacji niepodzielonych zysków spółki podlegającej przekształceniu jako szczególna konsekwencja heterogeniczności przekształcenia 2715.1. Wprowadzenie 2715.2. Kwalifikacja podatkowoprawna niepodzielonych zysków spółki przekształcanej w momencie jej przekształcenia 2725.3. Kwalifikacja podatkowoprawna niepodzielonych zysków spółki podlegającej przekształceniu w momencie ich wypłaty 2885.4. Podsumowanie 2916. Przekształcenie stosunku członkostwa a ciche rezerwy zysku 2927. Przekształcenie stosunku członkostwa a odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółki 2958. Przekształcenie spółki a opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn 2979. Regulacja sytuacji akcjonariuszy spółki europejskiej przenoszącej siedzibę za granicę 29810. Podsumowanie 299 Rozdział VI Wnioski końcowe 302Bibliografia 313Wykaz wykorzystanych aktów prawnych 329Wykaz wykorzystanych orzeczeń i pism urzędowych 335

Jak kupić Ebook:
ebook
 1. Sprawdź w opisie aukcji format pliku i rodzaj zabezpieczenia.
 2. Dodaj Ebook do koszyka i zapłać.
 3. Potwierdzenie transakcji otrzymasz mailem.
 4. Pobierz eBook z zakładki "Moje Allegro" → "Moja półka".
Kontakt:
dostawa

Biuro Obsługi Klienta

telefon infolinia:
22 695-45-86

mail Adres e-mail:
ebooki@ravelo.pl

(czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach:
09:00-17:00)

Uwaga:
dostawa

Przed zakupem sprawdź, czy plik z tej aukcji otworzysz na posiadanym urządzeniu oraz czy posiadasz stosowną aplikację wymaganą do otwarcia pliku:

dostawadostawa

Jesteśmy w Grupie
telefon

Ważne informacje:
dostawa
 • Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
 • Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych kontaswój kraj określają jako Polska.
 • Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
 • Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce Opis.
 • Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce Opis.
 • Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
 • Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
 • Aby mieć możliwość pobrania ebooka, należy posiadać aktywne konto na Allegro. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości pobrania produktu.
 • Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

Dane sprzedawcy:

Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.