Odkamieniacz przemysłowy tani i skuteczny (6647206722)Nie było ofert kupna

Zakończona o 20:46 dnia 24.12.2016 r.

Kategoria: Pozostałe
Lokalizacja: Kraj


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Stan
Nowy
Waga (z opakowaniem)
600

oferta nr 6647206722


Opis

Inhibitor uniwersalny do kwasu solnego - odkamieniacz do wymienników ciepła . kotłów

 

PROMOCJA !!! PROMOCJA!!!  PROMOCJA!!!! PROMOCJA!!! PROMOCJA!!!
KUPUJESZ OD  PRODUCENTA - NAJTANIEJ 111

Opis


 

 

Przedmiotem aukcji jest 1 butelka zawierająca 500 ML stabilizatora MURIATICOL OK  ( inhibitor + defumer ) .

Dodatek w ilości od ok.1 do 2 % obj. Muriaticolu OK – skrót MuOK- do rozcieńczonego  kwasu solnego ( o stężeniu od 5 do 18% ) pozwala na otrzymanie bardzo wydajnego, silnego i bezpiecznego odkamieniacza do zastosowań przemysłowych.

Dlaczego odkamieniacz na bazie kwasu solnego i MuOK jest tak tani?: oto dowód na takim przykładzie;

Kupujemy w dowolnej hurtowni chemicznej pojemnik o poj .20 Litrów kwasu solnego o stęż, zazwyczaj 36% ( koszt ok. 20 PLN brutto)   i rozcieńczamy wodą wodociągową do objętości 100 Litrów , otrzymując kwas o stęż. ok.7%. Po dodaniu 2 butelek - tj, 1% - ( koszt brutto 36 PLN ) stabilizatora Mu OK otrzymujemy 100 litrów odkamieniacza w cenie ok. 50 groszy netto!!!! Za 1 litr , a więc znacznie taniej niż płacimy za wodę mineralną. Nawet jak doliczymy inne koszty dodatkowe, to koszt 1 litra naszego odkamieniacza nie powinien przekroczyć 1 PLN za 1 litr !!!. Bardzo tanio – trzeba przyznać!! Na dodatek przy użyciu naszego odkamieniacza z dodatkiem MuOK możemy usunąć ok. 5 razy więcej kamienia kotłowego niż w tradycyjnie stosowanych roztworach ( o zbliżonym stężeniu kwasu ) odkamieniaczy opartych na kwasie cytrynowym.


PRODUKT POLSKI - Kupujesz u producenta w cenie promocyjnej !!!

Uwaga:

- Wszystkie operacje z użyciem odkamieniaczy na bazie silnych kwasów należy prowadzić ze szczególną ostrożnością , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi , w tym uregulowaniami BHP.;

- Przed pracami z użyciem odkamieniaczy zapoznaj się dokładnie z Kartami Charakterystyki kwasu solnego i Muriaticolu OK;

 -Nie sprzedajemy kwasu solnego;

 - Odkamieniacz na bazie kwasu solnego i stabilizatora Muraticol OK można stosować jedynie w instalacjach przemysłowych , do oczyszczania z osadów kamienia kotłowego , kamienia krzemianowego , rdzy i innych zanieczyszczeń dla m.in. : wymiennikach ciepła wykonanych ze stali węglowych, stopowych ,miedzi, mosiądzów z wykluczeniem instalacji wykonanych z aluminium lub cynku i  stopów na bazie tych metali – w kotłach, obiegach chłodzenia lub grzania, wtryskarkach, i wielu instalacja tego typu.

- Nie stosować w urządzeniach sprzętu domowego jak czajniki , kawiarki i innych podobnych  urządzeniach mających kontakt z żywnością.

 

 

 

Stężenie kwasu solnego dla odkamieniania danego układu instalacji należy dobrać doświadczanie.  Niektóre rodzaje osadów kamienia kotłowego wymajają stosowania wysokich stężeń kwasu solnego , w granicach 15-18 %. Również w tak wysokich stężeniach kwasu solnego zachowane są parametry inhibicji , a możliwość wyeliminowania tzw. dymienia ( emisji toksycznych gryzących oparów par chlorowodoru ) jest szczególnie pożądana ze względu na zdecydowaną poprawę BHP oraz wyeliminowanie toksycznego i korozyjnego oddziaływania na środowisko.

Pytania: info@nivachem.com , tel;609212550

Na innych aukcjach można kupić stabilizator Muraiticol OK w większych opakowaniach : 5 , 20 lub 60 KG .

Niżej podano  więcej informacji na temat parametrów stabilizatora oraz dane podane na etykiecie.

Koszt wysyłki jednakowy bez względu na ilość zakupionych butelek.

Wystawiamy oczywiście Faktury Vat ( podane ceny to ceny brutto ) lub paragony.

 

 

 

Karta informacyjna produktu Muriaticol OK

Muriaticol OK to nowoczesny  dodatek do kąpieli do odkamieniania instalacji przemysłowych opartych na wodnych roztworach kwasu solnego - który umożliwia otrzymanie tanich i bardzo wydajnych układów do do oczyszczania wymienników ciepła z osadów kamienia kotłowego ..

Charakterystyka i zalety

1/ INHIBICJA -   Dodatek MuOK zmniejsza korozyjność stali w kwasie solnym  w granicach 92-99 % , przeciętnie o ponad 98 %.. W podobnym zakresie obserwuje się zahamowanie korozji miedzi , .mosiądzów i innych stopów miedzi stosowanych w przemysłowych wymiennikach ciepła . Dodatek MuOK chroni też przed tzw. korozyjnym odcynkowaniem mosiądzów CuZn charakteryzującym selektywnym „wypłukiwaniem „ atomów cynku Zn ze struktury stopu, Takie odcynkowanie objawia się powstaniem na powierzchni mosiądzu matowego czerwonego lub brązowego nalotu i jest często spotykane przy kontakcie mosiądzów z kwasem solnym, siarkowym , cytrynowym lub amidosulfonowym.

2. OGRANICZENIE DYMIENIA KWASU - ( defumer ) . Dodatek MuOK umożliwia znaczne ograniczenie dymienia tj.  parowania kwasu  ( emisji chlorowodoru ) z powierzchni kąpieli wytrawiających w granicach 60-96  %  w zależności od stężenia kwasu solnego w kąpieli ,temperatury procesu oraz kinetyki procesu odkamieniania.

3. WZROST SZYBKOŚCI ODKAMIENIANIA -. Czas oczyszczanie instalacji  z kamienia kotłowego zgorzeliny , rdzy i innych nalotów w czasie trawienia z udziałem MuOK  ulega przyśpieszeniu średnio o ok. 30 %.w porównaniu do działania kwasu  solnego ( bez dodatku ) o podobnym stężeniu.

4/ NAWODORNIRNIE w procesie odkamieniania stosowanie kwasu w kontakcie z ze stalą powoduje powstawanie pewnych ilości wodoru , który rozpuszczając się w metalu powoduje tzw. Kruchość wodorową.  MuOK  zmniejsza nawodornienie  stali w czasie trawienia ( w porównaniu do innych inhibitorów ) średnio o ok. 40 % .

5. STABILNOŚĆ -. MuOK można magazynować przez okres 1 roku. W kąpielach kwasu solnego produkt jest bardzo trwały i zachowuje swoje parametry przez okras minimum 1 roku.

6. PENETRACJA - Kąpiele do odkamieniania  z dodatkiem MuOK charakteryzują się dobrą zwilżalnością i umożliwiają łatwą penetrację roztworu kwasu do wnętrza warstwy kamienia kotłowego .Jest to ważny parametr, ponieważ często instalacje zawierają warstwy kamienia kotłowego zanieczyszczone olejami lub smarami.

7. JAKOŚĆ TRAWIENIA –W czasie procesu odkamieniania – po usunięciu warstwy kamienia kotłowego –powstaje efekt korozji ( rozpuszczania ) materiału stali w kwasie, tym bardziej, że materiał powierzchni stali jest niejednorodny. .  Kinetyka procesu trawienia umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości trawionej stali , przez brak lokalnych przetrawień , wżerów . Ilość i wielkość lokalnych wżerów na powierzchni metalu  ( pittingu ) ulega zdecydowanemu zmniejszeniu . Efekty te umożliwiają uzyskanie gładkiej i  równomiernej powierzchni stali.

Dozowanie- Mu OK można łatwo dozować do kąpieli kwasu . Produkt ma przyjemny zapach i nie jest trucizną jak szereg inhibitorów. MuOK  to mieszanina wodna różnych substancji która łatwo ulega wymieszaniu w kwasie solnym . MuOK dodaje się do kąpieli kwasu solnego ( najczęściej o stężeniu ok. 10-15 % wag. HCl . ) w ilości od 1 % objętościowych do 2 %.

-1 % - W celu uzyskania dobrej inhibicji przy umiarkowanej redukcji dymienia  ( emisji).stosujemy dawkę  500 ml ( 0,5 L ) Muriaticolu OK na 50 litrów kwasu do wytrawiania ( stężenie HCL w granicach 5-15% , przeciętnie 12% objętościowych.

-2% - W celu uzyskania wysokiej eliminacji parowania kwasu z kąpieli do odkamieniania stosuje się dodatek 2 % - butelka 500 ml na ok.25 litrów kwasu.

Wymagania prawne

MURIATICOL S1 t zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne i jest objęty obowiązkiem sporządzenia karty charakterystyki.

Karta charakterystyki dostępna na : www.odkamieniacz.com  lub www.korstop.com

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady  67/545/ECC [DSD}

 

Produkt  Xn [SZKODLIWY] ,Xi [ DRAŻNIĄCY], N [NIEBEZPIECZNY dla środowiska

 

Produkt  Xn [SZKODLIWY] ,Xi [ DRAŻNIĄCY], N [NIEBEZPIECZNY dla środowiska

   R43   ,  R22 , R 36/37/38  , R 51-53

Klasyfikacja  zgodnie z Rozporządzeniem  (WE) 1272/2008 [ CLP/GHS]

GHS07 – Uwaga     GHS09 – Środowisko

  H302 . Działa szkodliwie po połknięciu.

  H317 -Może powodować reakcję alergiczną skóry.

  H319- Działa drażniąco na oczy.       

  H411- Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

 

 

Transport i przechowywanie

Roztwory Muriaticolu OK  oferowane są głownie w pojemnikach polietylenowych bezzwrotnych o pojemności 500 ml...

Możliwa jest dostawa w innych pojemnikach ( 5 , 20,60 Litrów ) na zamówienie. Pojemniki te mogą być zwrotne .

Magazynować w chłodnych, suchych i wentylowanych pomieszczeniach. Pojemniki powinny być chronione przed nasłonecznieniem oraz zabezpieczeniem przed oziębieniem poniżej temperatury minus 5 st C. Zalecana temperatura magazynowania to ok .20 st. C. 

 

Etykieta

Etykieta zawiera następujące informacje:

 

ZWROTY S [bezpiecznego stosowania :S 1/2Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. S 20/21Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.  S7/47:Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej 40 st. C .  S24/25 : Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.  S29/35:Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.  S36/37 : Nosić odpowiednią odzież ochronna i odpowiednie rękawice  ochronne.                                                                                          ZWROTY R :  R22 : Działa szkodliwie po połknięciu  R36/3/38 : Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe I skórę , R43 : Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.   R51-53:Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zastosowanie: DO ODKAMIENIANIA INSTALACJI WYKONANYCH ZE STALI , MIEDZI LUB MOSIĄDZÓW.                                 

 Dodatek Muriaticolu OK do roztworu kwasu solnego pozwala na otrzymanie taniego i wydajnego preparatu do odkamieniania, charakteryzującego się wysoką inhibicję (ograniczenie korozji o ponad 95-99%)  stali oraz miedzi i jej stopów , w tym mosiądzów .Ponadto znacznie zostaje ograniczone parowanie   ( dymienie ) kwasu solnego. Dozowanie :Najczęściej do 10-12 % kwasu solnego dolać 1-2 % obj. Muiaticolu OK. Już przy 1% dodatku zapewnione są dobre własności inhibitujące.  Przy stężeniu 2% ustaje praktycznie „dymienie” , tj. emisja par chlorowodoru z powierzchni kwasu solnego.NIE STOSOWAĆ DO INSTALACJI Z ALUMINIUM ORAZ STOPÓW ALUMINIUM LUB  CYNKU. 

Zawiera:  UROTROPINĘ  [CAS:100-97-0] . może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

 

 


Koszty wysyłki

16 PLN KURIER


Kontakt


Adres Email:

info@nivachem.com

niwa@niwa.com.pl

Tel: 609 21 25 50

Tel2: 0048 12 272094994


W tytule przelewu proszę podać swój nick z allegro

Do każdego przedmiotu wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę.

 


 

 

 

Zobacz nasze pozostałe aukcje: PaneleAllegro.pl

Komentarze

Strona "o mnie"Wszystkie aukcje

PaneleAllegro.pl galeria aukcji

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.