Nieruchomości Gminnej Spółdzielni w Żółkiewce (7710372586)Nie było ofert kupna

Zakończona o 16:39 dnia 15.12.2018 r.

Kategoria: Pow. krasnostawski
Lokalizacja: Żółkiewka


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Powierzchnia
3364000
Typ działki
rolno-budowlana

oferta nr 7710372586


Opis

Syndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żółkiewce w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żółkiewce ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości :

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o nr ewidencyjnym 563/3 i 563/4 o łącznej powierzchni 0,3364 ha, położonej w Kolonii Żółkiew i prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem ZA1Z/ 815 - pokaż numer telefonu - 8/8 – cena wywoławcza nieruchomości: 138 263,00 zł,

2. nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 1325 o powierzchni 0,07 ha, położonej w Wierzchowinie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta – cena wywoławcza nieruchomości: 21 906,00 zł,

3. nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 536 o powierzchni 0,07 ha, położonej w Ganach, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta – cena wywoławcza nieruchomości: 14 450,00 zł,

Podane ceny stanowią ceny transakcyjne. Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wadia dla nieruchomości opisanych w punktach 1-3 wynoszą:

1. - 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych),

2. - 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

3. - 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),

Wadia muszą wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr 731 - pokaż numer telefonu - 311 - pokaż numer telefonu - 107 - pokaż numer telefonu - 6 w terminie do dnia 15.12.2018r. do godziny 17:00 Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi.

Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 115/17’

Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2018r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018r. o godzinie 10:45 w Kancelarii Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 - pokaż numer telefonu - 9 Lublin.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlana 50 lok 205 Lublin. Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 695 - pokaż numer telefonu - , w godzinach 10-16.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.