Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne (6343505132)Nie było ofert kupna

Zakończona o 11:21 dnia 20.07.2018 r.

Kategoria: Książki naukowe i popularnonaukowe
Lokalizacja: Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 6343505132


Opis

PWN Księgarnia internetowa
telefon (22) 695 45 86
(od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00)
Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych

Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych

Mariusz Popławski

Format: PDF
Zabezpieczenie: Watermark
Wydano: 2014
Wydawca: Kluwer SA Wolters

Opis Ebooka
Pełny tytuł Ebooka: "Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych"

Opracowanie stanowi kompleksową analizę wspólnych regulacji dotyczących instytucji nadpłaty i zwrotu podatku, występujących w polskim i zagranicznym systemie prawnym. W monografii szczegółowo omówiono m.in.: zwrot nadpłaty lub podatku dochodzony przez podatnika w trybie egzekucji administracyjnej, przedawnienie okresu dochodzenia przez organy podatkowe nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów oraz sankcji dotyczących nadpłat i zwrotów, zasady odzyskiwania przez państwo nienależnie przekazanej nadpłaty, zwrotu podatku lub innych nienależnie przekazanych uprawnień podatkowych, zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet długów podatnika, zwrot nadpłaty przez płatnika, kontrolę nadzorczą wobec organów dokonujących zwrotów nadpłat i przekazujących zwroty podatku. Adresaci: Książka jest skierowana przede wszystkim do praktyków: doradców podatkowych, sędziów, radców prawnych i pracowników organów podatkowych. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa i ekonomii. "Mamy do czynienia z dojrzałą i stojącą na wysokim merytorycznie poziomie pracą. Wypełnia ona istniejącą w polskiej nauce prawa podatkowego lukę dotyczącą zagadnienia uprawnień podatkowych. (...) Na szczególną uwagę zasługują części, w których przedstawiono funkcjonowanie nadpłat i zwrotów podatku z perspektywy organów sprawujących nadzór nad organami zajmującymi się realizacją tych instytucji prawa podatkowego". Prof. zw. dr hab. Leonard Etel

Spis treści

Wykaz skrótów 15Wstęp 19Rozdział I Stymulowany zwrot nadpłaty lub zwrot podatku 231. Uwagi ogólne 232. Skarga na bezczynność w przypadku niezwrócenia nadpłaty wynikającej z decyzji stwierdzającej nadpłatę 243. Dopuszczalność skargi na bezczynność w przypadku nadpłat i zwrotów, których obowiązek wynika z mocy prawa 304. Skarga na bezczynność w przypadku niewypłacenia nadpłaty powstałej na skutek wyeliminowania z obrotu decyzji wymiarowej 325. Wnioski 35Rozdział II Zwrot nadpłaty lub podatku dochodzony przez podatnika w trybie egzekucji administracyjnej 371. Ograniczona możliwość podjęcia przez podatnika egzekucji administracyjnej w zakresie nadpłat i zwrotów 372. Uzasadnienie rozszerzenia zakresu egzekucji administracyjnej w odniesieniu do nadpłat i zwrotów 403. Rozszerzenie zakresu egzekucji administracyjnej w odniesieniu do nadpłat i zwrotów przez modyfikacje o.p. 414. Przesłanki zastosowania egzekucji administracyjnej jako procedury dochodzenia uprawnień podatkowych 435. Wnioski 46Rozdział III Sądowe stwierdzenie istnienia nadpłaty lub zwrotu podatku i orzeczenie zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku 481. Uwagi ogólne 482. Ograniczenie sądowego stwierdzenia nadpłat i zwrotów w świetle polskich regulacji 493. Szeroki zakres sądowego stwierdzenia nadpłat i zwrotów 514. Zwrot nadpłaty poprzez wypłatę odszkodowania 565. Wnioski 60Rozdział IV Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku 631. Uwagi ogólne 632. Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty a prawo organu do zakwestionowania nadpłaty po upływie tego terminu 643. Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty powiązane z zapłatą podatku 674. Przedawnienie terminu dochodzenia nadpłaty związanej z podatkami wynikającymi z wadliwej decyzji lub innego aktu 745. Zawieszenie biegu okresu przedawnienia prawa do stwierdzenia nadpłaty 776. Ograniczenie dotyczące okresu, za który nadpłata może zostać zwrócona 797. Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty w VAT 808. Przedawnienie prawa do samoobliczenia zwrotu podatku oraz do złożenia wniosku o wymiar kwoty zwrotu podatku 839. Wnioski 85Rozdział V Przedawnienie terminu do zwrotu nadpłaty i zwrotu podatku 881. Uwagi ogólne 882. Przedawnienie terminu do zwrotu nadpłaty a odroczenie terminu złożenia deklaracji 893. Przerwanie przedawnienia terminu do zwrotu nadpłaty lub podatku w związku z zaliczeniem nadpłaty na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego 904. Zawieszenie okresu przedawnienia terminu do zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku 945. Wnioski 96Rozdział VI Przedawnienie okresu dochodzenia przez organy podatkowe nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów 981. Przedawnienie okresu dochodzenia nienależnie przekazanych nadpłat dochodzonych poprzez określenie wysokości zobowiązania podatkowego 982. Przedawnienie okresu dochodzenia nienależnie przekazanych zwrotów podatku stanowiących element konstrukcyjny podatku 1003. Brak przedawnienia okresu dochodzenia niektórych nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów podatku 1024. Okres przedawnienia dochodzenia niektórych nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów podatku 1045. Wnioski 106Rozdział VII Sankcje dotyczące nadpłat i zwrotów 1081. Sankcje karne i karne skarbowe za nadużycia związane z uzyskaniem należności wynikających z uprawnień podatkowych 1082. Sankcje podatkowe związane z nadpłatami i zwrotami 1172.1. Rola i definicja sankcji podatkowych 1172.2. Sankcje podatkowe a utrata uprawnień podatkowych będąca podatkową konsekwencją prawną dotyczącą podatnika 1192.3. Rodzaje sankcji podatkowych związanych z naruszeniem przepisów dotyczących funkcjonowania nadpłat i zwrotów 1212.4. Sankcje podatkowe za próbę wyłudzenia nadpłaty lub zwrotu 1253. Wnioski 131Rozdział VIII Zasady odzyskiwania przez państwo nienależnie przekazanej nadpłaty, zwrotu podatku lub innych nienależnie przekazanych uprawnień podatkowych 1341. Administracyjnoprawny tryb dochodzenia nienależnie przekazanych nadpłat 1342. Cywilnoprawny tryb dochodzenia nienależnie przekazanych nadpłat 1363. Zasady odzyskiwania przez państwo nienależnie przekazanych zwrotów podatku 1414. Ograniczenia dotyczące wyeliminowania wadliwego aktu administracyjnego przyznającego lub potwierdzającego uprawnienia podatkowe 1435. Ograniczenia dotyczące zmiany lub wyeliminowania zgodnego z prawem aktu administracyjnego przyznającego lub potwierdzającego uprawnienia podatkowe 1466. Odsetki w przypadku odzyskiwania nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów 1507. Ulgi w spłacie w przypadku nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów i innych należności podatkowych 1538. Wnioski 156Rozdział IX Kontrola podatkowa i skarbowa w zakresie nadpłat i zwrotów 1611. Pojęcie kontroli prewencyjnej, uprzedniej i następczej w zakresie nadpłat i zwrotów 1612. Kontrola uprzednia dotycząca przekazania lub zaliczenia znacznych zwrotów lub nadpłat 1623. Kontrola podatkowa dotycząca nadpłat i zwrotów 1704. Kontrola skarbowa w zakresie nadpłat i zwrotów 1735. Rola kontroli prewencyjnej i następczej prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej w zakresie nadpłat i zwrotów 1766. Wnioski 180Rozdział X Kontrola nadzorcza wobec organów dokonujących zwrotów nadpłat i przekazujących zwroty podatku 1841. Uwagi ogólne 1842. Możliwość wykorzystania informacji z kontroli następczej 1853. Kontrola nadzorcza Ministerstwa Finansów 1864. Kontrola nadzorcza NIK 1895. Kontrola nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych 1985.1. Uwagi ogólne 1985.2. Wadliwe postępowanie organu podatkowego dotyczące nadpłat 2005.2.1. Wadliwe postępowanie organu podatkowego dotyczące nadpłat na gruncie przepisów regulujących księgowość podatkową 2005.2.2. Wadliwe postępowanie organu podatkowego dotyczące nadpłat na gruncie przepisów prawa podatkowego 2055.3. Zachowania organu podatkowego powodujące lub mogące powodować powstanie nadpłaty u podatnika 2095.4. Zachowania podatnika lub innych podmiotów powodujących powstanie nadpłaty 2156. Wnioski 217Rozdział XI Wytyczne dotyczące kształtu trybu stwierdzania nadpłat i zwrotów wynikające z EKDA i KPPUE 2261. Uwagi ogólne 2262. Zasada działania zgodnie z wcześniej przyjętą praktyką lub uzasadnionymi oczekiwaniami podatników 2293. Zasada współmierności, zakazu nadużywania uprawnień, zasada obiektywności, zasada stosownego terminu podjęcia decyzji 2334. Wnioski 237Rozdział XII Mechanizmy szczególne dotyczące nadpłat i zwrotów 2401. Wielość podmiotów, którym przysługuje uprawnienie podatkowe 2401.1. Uwagi ogólne 2401.2. Zwrot pośredni nadpłaty a wielość podmiotów, którym przysługuje nadpłata lub na których ciąży zaległość podatkowa 2432. Ograniczony zakres uprawnień podatkowych przysługujący osobom trzecim 2453. Cesja lub zastaw na roszczeniu o zwrot nadpłaty i zwrot podatku przysługujący podmiotom wskazanym przez podatnika 2464. Ochrona podatnika, który zastosował się do wadliwych wzorów deklaracji i wniosków dotyczących nadpłaty i zwrotu podatku 2535. Przesłanki negatywne złożenia wniosku lub deklaracji o stwierdzenie nadpłaty 2546. Szczególne elementy dotyczące czynności sprawdzających związanych z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku 2577. Mechanizmy postępowania z wadliwymi wnioskami 2598. Ograniczenia czasowe dotyczące możliwości przeprowadzenia czynności sprawdzających i dokonania autokorekty wniosku 2629. Mechanizmy towarzyszące uprawnieniu organu podatkowego wzywania podatnika do określonego zachowania w ramach czynności sprawdzających 26610. Powiadomienie o zakończeniu czynności sprawdzających dotyczących wniosków zawierających roszczenie podatkowe 26711. Zakwestionowanie w drodze decyzji samoobliczenia podatnika dotyczącego nadpłat i innych należności przysługujących podatnikowi 26912. Kwestionowanie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy a termin zwrotu tego świadczenia 27013. Dopuszczalne działania podejmowane przez państwo w celu odmowy zwrotu podatku i rola systemu sądowej kontroli 27214. Zawieszenie zaspokojenia roszczenia dotyczącego nadpłaty, zwrotu lub innego uprawnienia 27415. Podmioty reprezentujące podatnika ubiegającego się o zwrot nadpłat i innych należności w przypadku utraty zdolności prawnej lub ubezwłasnowolnienia 27716. Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet długów podatnika niewynikających z zobowiązań podatkowych istniejących wobec podmiotów publicznych 27716.1. Uwagi ogólne 27716.2. Zasady przekazywania informacji przez podmioty publiczne o wierzytelnościach podlegających realizacji z nadpłat i zwrotów 28116.3. Ograniczenia związane z zastosowaniem przedmiotowego trybu 28416.4. Środki prawne zakwestionowania zaliczenia nadpłaty na rzecz długu podmiotu publicznego 28616.5. Zwrot kosztów organowi dokonującemu zaliczenia nadpłaty na poczet wierzytelności innych podmiotów 28816.6. Inicjowane zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na rzecz podmiotu publicznego 29316.7. Zaliczenie nadpłaty na poczet długu a oprocentowanie należne podatnikowi z tytułu nadpłaty 29517. Nadpłata zwracana podatnikowi przez płatnika 29618. Szczególne bezpośrednie formy zwrotu nadpłaty i zwrotu podatku 29919. Odpowiedzialność za nienależnie przekazane uprawnienia podatnika 30120. Gwarancja zabezpieczeniem przekazania zwrotu podatku podatnikowi 30221. Należności dodatkowe, które podlegają zwrotowi wraz z nadpłatami 30422. Minimalny poziom nadpłat, zwrotów, odsetek, które podlegają zwrotowi 30523. Wnioski 307Podsumowanie 323Bibliografia 361

Jak kupić Ebook:
ebook
 1. Sprawdź w opisie aukcji format pliku i rodzaj zabezpieczenia.
 2. Dodaj Ebook do koszyka i zapłać.
 3. Potwierdzenie transakcji otrzymasz mailem.
 4. Pobierz eBook z zakładki "Moje Allegro" → "Moja półka".
Kontakt:
dostawa

Biuro Obsługi Klienta

telefon infolinia:
22 695-45-86

mail Adres e-mail:
ebooki@ravelo.pl

(czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach:
09:00-17:00)

Uwaga:
dostawa

Przed zakupem sprawdź, czy plik z tej aukcji otworzysz na posiadanym urządzeniu oraz czy posiadasz stosowną aplikację wymaganą do otwarcia pliku:

dostawadostawa

Jesteśmy w Grupie
telefon

Ważne informacje:
dostawa
 • Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
 • Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych kontaswój kraj określają jako Polska.
 • Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
 • Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce Opis.
 • Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce Opis.
 • Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
 • Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
 • Aby mieć możliwość pobrania ebooka, należy posiadać aktywne konto na Allegro. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości pobrania produktu.
 • Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

Dane sprzedawcy:

Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.