Internet Download Manager 6 KOD KLUCZ 1 ROK (8574490053)Kup teraz: 14,99 zł

Sprzedane przez "Kup teraz"

Zakończona o 18:19 dnia 30.11.2019 r.

Kategoria: Zarządzanie firmą
Lokalizacja: PL


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Stan
Nowy
Platforma
Windows
Rodzaj
subskrypcja
Liczba stanowisk
1
Okres licencji
12 miesięcy

oferta nr 8574490053


Opis

Kod , klucz aktywacyjny program na 12 miesięcy

Pe­ł­na we­r­sja re­­no­­mo­­wa­­ne­­go ak­ce­­le­­ra­­to­­ra po­­bie­­ra­­nia pli­­ków z in­­te­r­ne­­tu, z li­­ce­n­cją na rok o wa­r­to­­­ści 47 zł. In­te­r­net Dow­n­lo­­ad Ma­­na­­ger in­­te­­gru­­je się z prze­­glą­­da­r­ka­­mi in­­te­r­ne­­to­­wy­­mi, dzię­­ki cze­­mu gdy kli­k­nie­­my na link do pli­­ku, zo­­sta­­nie on au­­to­­ma­­ty­cz­nie po­­bra­­ny za po­­mo­­cą IDM. Pro­­gram po­­zwa­­la ró­w­nież po­­bie­­rać ma­­te­­ria­­ły fi­l­mo­­we z Yo­­u­Tu­­be i in­­nych se­r­wi­­sów wi­­deo. Ofe­­ru­­je ta­k­że do­­da­t­ko­­we fun­k­cje, ta­­kie jak ogra­­ni­­cza­­nie prę­d­ko­­­ści ścią­­ga­­nia, ko­­le­j­ko­­wa­­nie pli­­ków czy two­­rze­­nie pro­­fi­­li po­­bie­­ra­­nia. Przy­­da­t­ną fun­k­cją jest mo­ż­li­­wość spra­w­dze­­nia zawa­r­to­­­ści po­­bie­­ra­­nych spa­­ko­­wa­­nych pli­­ków, co po­­zwa­­la uni­k­nąć ścią­­ga­­nia nie­­po­­trze­b­nych da­­nych.

Klucz trzeba aktywować do 30 li­­sto­­pa­­da 2019.

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert