GDAŃSK : DZIEJE GDAŃSKA - 570 str (122772887)Licytacja: 33,00 zł

Sprzedane w licytacji

Zakończona o 19:25 dnia 29.08.2006 r.

Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 122772887


Opis

Fragment:

1. SŁOWIAŃSKI I PIASTOWSKI GRÓD (WIEK X — ROK 1308)
Kraina, gdzie powstał Gdańsk
Północna część Pomorza Gdańskiego odznacza się urozmaiconym kraj­obrazem. Obejmuje ona od wschodu nizinne Żuławy, w części zachod­niej — wysoczyzną Pojezierza Kaszubskiego, od południa otaczają ją Bory Tucholskie, a od północy Bałtyk. Na krajobrazie tego terenu wy­cisnęła .potężne piętno epoka lodowcowa. Skandynawski lodowiec ukształ­tował mocno pofalowany i urozmaicony wzniesieniami morenowymi teren Pojezierza Kaszubskiego, a równocześnie swoją niszczącą siłą najpierw pogłębił rozległe obniżenie u ujścia Wisły, a następnie cofając się częścio­wo je zasypał. Dzieła dokończyła sama rzeka, nanosząc przez tysiące lat do płytkiej w tym miejscu Zatoki Gdańskiej miliony metrów sze­ściennych piasków, mułków rzecznych, namułów i torfu. Dzięki temu na większości terenu Żuław wytworzyły się niezwykle wartościowe, żyz­ne gleby, tzw. mady próchnicze. Wiele obniżeń wypełnionych wodą ule­gło procesowi zatorfienia.
Żuławy współtworzyła zatem obok lodowca sama Wisła. Są tam obsza­ry nizinne, częściowo znajdujące się poniżej poziomu morza (depresje). Na północy oddziela je od Bałtyku wał wydmowy Mierzei Wiślanej, którego wysokość wyraźnie wzrasta ku wschodowi. W okresie powsta­wania Gdańska w drugiej połowie X w. Żuławy stanowiły teren w więk­szości bagnisty, jedynie w 'miejscach nieco wyżej położonych pokryty liściastym lasem. Obszar ten na ogół nie był zamieszkały, co najwyżej tylko czasowo i w niewielkim stopniu, i tylko tam, gdzie było suszej i występowało zadrzewienie. Stanowił on pograniczne pustkowie oddzie­lające Słowian od Bałtów. Dopiero w okresie średniowiecza i w wiekach późniejszych człowiek z wielkim nakładem pracy i trudu stopniowo za­gospodarowywał tę żyzną krainęl Stworzono tutaj rozległy i stale w cią­gu wieków rozbudowywany system kanałów odwadniających. Do pracy nad osuszaniem Żuław człowiek wykorzystywał stopniowo osiągnięcia techniczne — od wiatraków w dawnych wiekach począwszy do pomp elektrycznych pracujących w dzisiejszych czasach.
cd

              Tytuł książki:DZIEJE GDAŃSKA
              Autor:Cieślak, Biernat
              Stan:okladka : db (minus za przybrudzenia okladki i z boku, oraz na dole po wierzchu)

zawartosc: -bdb
              Oprawa:twarda
              Wydawnictwo i rok wydania:Wyd. Morskie 1969 wyd I
              Ilość stron i format:570 str
17x24,5 cm
              Ilustracje:posiada
              Spis treści:


I. SŁOWIAŃSKI I PIASTOWSKI GRÓD (WIEK X — ROK 1308) . . 5
Kraina, gdzie powstał Gdańsk 5
Najstarsze wzmianki 9
Drogi handlowe 12
Port 12
Zabudowa grodu i podgrodzia 14
Życie codzienne. . • 16
Rękodzieło i rzemiosło 20
Ludność 29
Związki kościelne z Polską 31
Osłabienie związków politycznych z Polską 32
II. POD KRZYŻACKIM UCISKIEM (1308—1454) 39
Umacnianie panowania 39
Nadanie praw miejskich 41
Rzemiosło 44
Gdańsk członkiem Hanzy 49
Na .szerokich szlakach handlowych 52
Nadmotlawski port 59
Wewnętrzne walki polityczne 60
Pierwsze spory z Krzyżakami . 65
Konflikt z Krzyżakami po Grunwaldzie 66
Udział w opozycji anty krzyżackiej stanów pruskich 69
III. ZMAGANIA Z KRZYŻAKAMI O POWRÓT POD PANOWANIE POL­
SKI (1454—1466) 73
Udział Gdańska w wojnie trzynastoletniej 73
Wybuch zbrojnego powstania 73
Po klęsce pod Chojnicami 75
Działania na morzu 76
Walka o wolny szlak wiślany 77
Pokój toruński 80
Wybuch niezadowolenia w 1456 r. . . 82
Przyczyny powstania opozycji ' 82
Przewrót 83
Radykalna grupa Koggego 84
Przywileje kazimierzowskie 86
IV. WIEKI ROZKWITU W CZASACH RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHEC­
KIEJ (1466—1655) 93
Rozwój przestrzenny i demograficzny 93
Okres świetności handlu 94
Zmiany w handlu i żegludze bałtyckiej 94
Spław wiślany 96
Wielki port zbożowy 99
Wywóz surowców .' 102
Przywóz towarów z zachodu . 103
Ruch statków 104
Pierwszy port Bałtyku 106
Rozkwit rzemiosła 111
Korzystne warunki rozwoju 111
Wzrost wytwórczości cechowej 113
Zmiany w systemie cechowym 117
Pogorszenie sytuacji czeladników i uczniów 119
Reformacja i związane z nią ruchy społeczno-polityczne 121
Przyczyny niezadowolenia 121
Pierwszy etap walk religijnych i społeczno-politycznych .... 124
Obalenie Rady 126
Interwencja króla 129
Constitutiones Sigismundi 131
Dalsze wystąpienia pospólstwa 132
Obawy wobec polityki morskiej Zygmunta Augusta 134
Organizowanie królewskiej floty kaperskiej 134
Komisje Karnkowskiego . . . 136
Walka o zachowanie przywilejów 139
Konflikt z Batorym 139
Przekreślenie planów ukrócenia przywilejów Gdańska .... 143
Polityka bałtycka Wazów a Gdańsk 146
Spór o koronę szwedzką 146
W centrum działań wojennych ' . 148
Starania o pokój 153
Gdańsk wobec planów morskich Władysława IV . 154
Spór o cła 157
Tradycje światłego mieszczaństwa . . .. . . 161
Troska o oświatę 161
Zaczątki prasy — oficyny drukarskie ......... 162
Rozwój nauki 165
Rozkwit sztuki . 166
Rzemieślnicy artyści 168
Niektóre sprawy życia codziennego .171
Praca i zabawa . 171
Nierówność praw 173
Każdy według swego stanu 175
Publiczne widowiska . . 1^6
Obawa przed zarazą 1?7
V. WSPÓLNE DOLE I NIEDOLE Z RZECZĄPOSPOLITĄ (1655—1793) . 180
Spadek liczby mieszkańców . .... 180
S68
Zmienne koniunktury w handlu \q\
Zmiany w ogólnych warunkach handlu 181
Zboże głównym artykułem wywozowym ' 184
Wywóz drewna i innych towarów 188
Przywóz towarów 189
Ruch statków 190
Port — administracja i inwestycje 194
Kłopoty rzemieślników gdańskich 200
Zmienione warunki 200
Budownictwo okrętowe . . . . . 200
Inne rzemiosła 203
Partacze główną troską 205
Rozruchy czeladnicze 209
W wirze „potopu" szwedzkiego _ 212
Odparte pierwsze zakusy szwedzkie 212
Szwedzi pod Gdańskiem 215
Pochwała wierności 216
Udział w zwycięstwie nad Szwedami 217
Walki społeczno-polityczne w drugiej połowie XVII w 220
Tło sporu 220
Odwołanie się rzemieślników o pomoe do króla 222
Reforma administracji 1658/1659 223
Początkowo religijny charakter sporów 225
Zainteresowanie króla wydarzeniami gdańskimi ...... 228
Program opozycji cechowej 229
Przyjazd króla do Gdańska 230
Chwiejna polityka Sobieskiego . 232
Wyniki interwencji królewskiej 234
Antykatolickie rozruchy 237
Rozbicie opozycji cechowej 240
W zamęcie wojny północnej 242
Zatarg Gdańska z Francją 242
Wojna północna 245
W obronie króla Stanisława Leszczyńskiego 250
Po stronie prawowitego króla 250
Oblężenie '. 251
Kapitulacja 254
Pospólstwo gdańskie w walce o władzę (1748—1752) 256
Powody niezadowolenia Kupców i rzemieślników 257
Komisarze królewscy w Gdańsku 258
Ordynacja Augusta III 261
Walka o uznanie ordynacji królewskiej przez Radę ..... 264
Sprawa przed Sądem Asesorskim 268
Zabiegi Rady o powrót do łaski królewskiej 270
Rezultaty sporów ^71
Wspólny los z Rzecząpospolitą wobec zagrożenia przez zaborców . . 273
Pruskie bezprawia i zaborcze zakusy 273
Gospodarcze dławienie miasta przez Fryderyka II 274
Próba Prus wytargowania Gdańska od Rzeczypospolitej .... 279
Pruskie przygotowania do zaboru miasta 281
Spontaniczny opór zbrojny 282
Zagarnięcie miasta przez Prusy 283
569
Ośrodek nauki, kultury i sztuki 283
Docenianie wykształcenia 283
Prasa i czasopisma 287
Promieniujący ośrodek naukowy 290
Sztuka i rzemiosło artystyczne 294
Obrazy i realia życia codziennego gdańszczan 299
Pretensje do administracji i urzędników 299
Przejawy nietolerancji 300
Problem żebraków 303
Walka z luksusem 305
Ciężki los czeladzi najemnej 305
Rozrywki mieszczan . 307
Niektóre urządzenia komunalne 308
VI. ANEKSJA PRUSKA I ZNIESIENIE AUTONOMII MIASTA (1793—1807) 310
Uzasadnienie zaboru 310
Terytorium i ludność 311
Ograniczenie samorządu 313
Rozwój handlu, jarmarki 317
Żegluga, budownictwo portowe 321
Wytwórczość rzemieślnicza 323
Oświata 325
Kultura 327
VII. PIERWSZE WOLNE MIASTO (1807—1813) 330
Zajęcie Gdańska przez Francuzów . 330
Zwiększenie obszaru miejskiego, powrót do dawnego ustroju . . . 335
Handel i przemysł podporządkowany prawom wojny . . . . . . 336
Udział miasta w finansowaniu przedsięwzięć wojennych (kontrybu­
cje i podatki) 341
Życie codzienne 342
Oblężenie Gdańska przez wojska rosyjskie : . . 343
Włączenie w obręb monarchii pruskiej 343
VIII. POD PANOWANIEM PRUSKIM (1814—1918) 351
Lata upadku (1814—1850) 351
Obszar i ludność . . . . . . 351
Wprowadzenie administracji pruskiej 355
Upadek handlu 357
Stagnacja żeglugi i floty, 'zaniedbanie portu 364
Wegetacja przemysłu i rzemiosła 373
Pomyślny rozwój szkolnictwa 378
Strajki czeladników i robotników 380
Życie codzienne 384
Wiosna Ludów 388
Rozwój nowoczesnego miasta (1851—1918) 390
Rozrost przestrzenny i ludnościowy 390
Zmiany kierunków i struktury handlu 396
Rozwój żeglugi 402
Zmierzch znaczenia floty gdańskiej 404
Inwestycje portowe, rozbudowa sieci kolei żelaznych 407
Powstanie i ro.zwój przemysłu wielkokapitalistycznego .... 414
Nowoczesne urządzenia komunalne 422
Warunki mieszkaniowe i zdrowotne 427
Reforma szkolnictwa i wzrost oświaity 431
Organizacje robotnicze, walka klasowa 435
Umacnianie i rozkwit polskości 438
I wojna światowa 443
IX. WOLNE MIASTO GDAŃSK (1920—1939) 446
Powstanie Wolnego Miasta 4'46
Rada Portu i Dróg Wodnych 451
Prawa Polski 454
Uprawnienia Ligi Narodów 460
Życie polityczne w Wolnym Mieście Gdańsku 462
Życie gospodarcze 468
Polonia gdańska ,. . 472
X. POWRÓT DO ŻYCIA I ROZKWIT GDAŃSKA W POLSCE LUDOWEJ 492
Wyzwolenie 492
Zniszczenia wojenne i przywracanie miasta i portu do życia .... 495
Odbudowa i rozbudowa miasta 504
Port gdański . 516
Gdańsk jako ośrodek przemysłowy 525
Oświata i nauka 532
Kultura 537
KRÓTKIE OMÓWIENIE LITERATURY 545
SKOROWIDZ NAZW GEOGRAFICZNYCH 549
SKOROWIDZ OSÓB 556
"Moja strona" w Allegro
Zobacz inne moje aukcjepodobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert