ARTYŚCI PLASTYCY - OKRĘG WARSZAWA ZPAP 1945-1970 (477871587)Sprzedano za: 179,99 zł

Zakończona o 21:01 dnia 17.11.2008 r.

Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 477871587


Opis

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
ARTYŚCI PLASTYCY OKRĘGU WARSZAWSKIEGO ZPAP 1945-1970

SŁOWNIK BIOGRAFICZNYAUTOR -
PRACA ZBIOROWA

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - OKRĘG WARSZAWSKI ZPAP, WARSZAWA 1972
WYDANIE - 1
NAKŁAD - 5000 + 260 EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
DOBRY JAK NA WIEK (STAN ZGODNY ZE ZDJĘCIAMI, NIEWAŻNE PIECZĄTKI) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
ORYGINALNA, TWARDA, PŁÓCIENNA + OBWOLUTA

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - 714
WYMIARY - 32,5 x 17 x 3,5 CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - 1,818 KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
ZAWIERA BARDZO DUŻĄ ILOŚĆ ILUSTRACJI


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - WYSYŁKA PRIORYTETOWA W KOPERCIE BĄBELKOWEJ (JEDYNĄ OPCJĄ JEST PRIORYTET, NIE WYSYŁAM ZA POBRANIEM, KOSZT NIEZALEŻNY OD WAGI I ILOŚCI PRZEDMIOTÓW, UPRASZCZAJĄC ZAWSZE PŁACISZ 8 ZŁ NIEZALEŹNIE CZY KUPISZ 1 KSIĄŻKĘ CZY 20)

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT EGZEMPLARZA (JAK NP. AUTOGRAFY) -
-----

SPIS TREŚCI LUB/I OPIS - KLIKAJĄC TUTAJ MOŻESZ ŚCIĄGNĄĆ LUB OTWORZYĆ PLIK ZE SPISEM KOMPLETNYM

Ewidencja działalności artystycznej jest problemem istotnym dla środowiska plastycznego i towarzyszy mu zrozumiałe zainteresowanie. Poza najwybitniejszymi, których dorobek jest zewidencjonowany, a działalność scharakteryzowana w monografiach, twórczość większości artystów, składająca się na pełny obraz rozwoju kultury narodowej, pozostaje bez widocznego zapisu; najczęściej śmierć artysty zamyka na zawsze historię jego życia i pracy. Dotychczas Związek Plastyków nie posiadał archiwum dokumentacji prac poszczególnych artystów, a próby poprawy tej sytuacji ograniczał brak środków i możliwości organizacyjnych. Zarząd Okręgu Warszawskiego postanowił kolejny raz odwołać się do głębokiego zrozumienia potrzeb społecznych i dużej ofiarności, cechujących warszawskie środowisko plastyków. Ogromna większość członków Okręgu poparła ideę Słownika Artystów Plastyków OW ZPAP i postanowiła utrzymać dodatkową dobrowolną składkę dotychczas pobieraną na realizację warszawskiego Domu Artysty Plastyka, aby z tych środków rozpocząć prace wydawnicze. Warszawskie władze polityczne i miejskie doceniły wagę i społeczne znaczenie inicjatywy artystów i objęły ją swoją opieką, kwalifikując wydawnictwo jako varsavianum, a Stołeczna Rada Narodowa podjęła decyzję o wspólnym poniesieniu kosztów realizacji.
Niniejsza książka, zawierająca indeks wszystkich członków Okręgu Warszawskiego oraz^noty biograficzne około 2600 artystów, jest rezultatem przeszło trzyletniej pracy. Recenzje powierzono zespołowi wybitnych historyków sztuki pod kierunkiem prof. Juliusza Starzyńskiego, dyrektora Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Otrzymane opinie pozwoliły na usunięcie szeregu błędów oraz uzupełnienie braków, a także, pomimo wielu uwag krytycznych, na uzyskanie ogólnie pozytywnej oceny wydawnictwa. Celem jego jest przekazanie społeczeństwu informacji o artystach zrzeszonych w Okręgu Warszawskim ZPAP w latach 1945—1970, charakterystyki ich zainteresowań i pracy twórczej, której różnorodny charakter i efekty stanowią znaczny wkład w życie kulturalne naszego kraju. Kryterium ustalenia haseł Słownika była ewidencyjnie wykazana przynależność do OW ZPAP na przestrzeni 25 lat powojennych. Objęci Słownikiem są więc zarówno wieloletni i aktualni członkowie ZPAP, jak i ci, których przynależność została ograniczona datą przeniesienia do innych okręgów lub datą śmierci. Ze względu na specyfikę wydawnictwa i tok prac redakcyjnych członkowie przyjęci do ZPAP później niż w połowie 1969 roku nie mogli znaleźć się w Słowniku. Istnieje też grupa artystów, których not biograficznych nie opracowano na skutek braku możliwości nawiązania kontaktu z twórcą lub z powodu odmowy współpracy.
Podstawowym źródłem informacji służących do opracowania biogramów był wypełniony przez artystę kwestionariusz. Zawierał on 34 pytania, szeroko i wielostronnie analizujące sylwetkę twórczą i działalność zawodową artysty. Zadaniem zespołu redakcyjnego było wybranie podporządkowanych schematowi noty wiadomości oraz sprawdzenie i uściślenie podanych w ankiecie faktów. Kwestionariusze biograficzne zawierały rubryki stałe, ale ich wypełnienie nie było obligatoryjne, artysta miał prawo doboru informacji, dlatego wśród not zdarzają się niejednolitości. Brak niektórych rubryk w ogólnie przyjętym schemacie może być wynikiem wyboru dokonanego przez artystę. Aprobata treści noty była warunkiem umieszczenia jej w wydawnictwie. Szczególna troska towarzyszyła gromadzeniu materiałów o artystach nieżyjących. Korzystano z dostępnych dokumentów archiwalnych, encyklopedii, katalogów i innych wydawnictw uzupełniając te źródła o kontakt z rodziną i dane dostarczone przez żyjących kolegów. Notę rozpoczyna określenie specjalizacji zawodowej artysty, którą zidentyfikował twórca przyjmując jako kryterium podstawowe dziedziny sztuki. Dalej następuje data i miejsce urodzenia ewentualnie zgonu.
Omawiając studia uwzględniono powojenne wyższe uczelnie, a ponadto Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem ze względu na tradycje i rolę tej szkoły w powojennym ćwierćwieczu. Intencją obszerniejszego zapisu studiów przedwojennych, czy nawet z przełomu wieku, była chęć odnotowania zacierających się już informacji o szkolnictwie artystycznym i drogach zdobywania zawodu.
Wprowadzenie rubryki „podróże" miało na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy o źródłach inspiracji twórczej. Mając świadomość relatywności tych wpływów, założono jednak, że celowe jest każde rozszerzenie wiadomości o artyście.
Szczegółowe wyliczenie dziedzin twórczości, którymi zajmuje się artysta, ewentualnie uzupełnione o podanie techniki, materiału i tematyki oraz chronologicznie ujętą działalność zawodową, pedagogiczną czy społeczną obejmuje kolejny śródtytuł „twórczość i działalność". Rozwinięciem tej rubryki są przykłady prac — przekaz informacji o wybranych przez artystę dokonaniach. Wylicza się tu, o ile to możliwe umieszczając w czasie, tytuły lub nazwę efektu działalności twórczej, których wymienianie przyszeregowane jest określonym dyscyplinom. Obie te ściśle ze sobą powiązane rubryki ukazują drogi, jakimi przebiega i jak głęboko sięga ingerencja środowiska plastycznego w różnorodne dziedziny życia.
Szczególna waga, jaką artyści przywiązują do publikacji swoich prac poprzez ekspozycje indywidualne i zbiorowe, stała się powodem odstąpienia od pierwotnego założenia ograniczenia ilości wystaw do przykładowych pięciu. Przy wystawach zbiorowych wymienia się datę, tytuł wystawy oraz miejsce ekspozycji. Przy wystawach indywidualnych uwzględniono tylko datę i miejsce, uwypuklając tym samym fakt publikacji prac, tytuł jej pomijając jako wynikający z rodzaju uprawianych dyscyplin.
Następnie umieszczono wszystkie nagrody, wyróżnienia i odznaczenia zgłoszone przez artystę, traktując je jako wyraz osiągnięć i uzupełnienie ogólnej widzy o działalności i aktywności artystycznej twórcy. Przy wymienianiu nagród i wyróżnień sprzed 1939 roku podaje się również w miarę posiadanych informacji tytuł uhonorowanej pracy.
Proces docierania dzieł sztuki do odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych ukazuje dział,,zbiory". Uwzględniono tu głównie instytucje kolekcjonujące; zasygnalizowanie zbiorów prywatnych jest odbiciem zapotrzebowania społecznego w Kraju i poza jego granicami.
Ogólnej intencji wydawnictwa, nie mającego charakteru monograficznego, podporządkowana jest bibliografia, której nie przytacza się w pełnym wykazie, obejmuje ona tylko najważniejsze lub możliwe do ustalenia pozycje piśmiennicze. Katalogi, będące naturalną rejestracją publikacji pracy poprzez wystawy, pominięto jako nie wnoszące nowych elementów.
Umieszczenie adresu na zakończenie not artystów żyjących — zgodnie z przyjętymi dla podobnych wydawnictw zasadami — uważano za informację celową dla publikacji o prawdopodobnie dość dużym zasięgu.
Jak już zaznaczono i jak sugeruje tytuł głównym terenem działania występujących w Słowniku artystów jest Warszawa. Z tego względu w tekście obowiązuje zasada, że wszystko, co rozgrywało się poza Warszawą, jest określone przez podanie nazwy danej miejscowości. W pozostałych wypadkach opuszczona jest nazwa Warszawa — z wyjątkiem informacji wymagających jej wprowadzenia z uwagi na czytelność tekstu.
Objętość niniejszej publikacji postawiła wydawcę wobec konieczności zastosowania skrótów, których nieunikniona mnogość i duża częstotliwość występowania niekiedy utrudnia komunikatywność tekstu. Przy przytaczaniu nazw instytucji, klubów, organizacji itp. posłużono się „Słownikiem skrótów" opracowanym przez J. Parucha. Zdarzają się również skróty stworzone dla potrzeb naszego wydawnictwa lub powszechnie używane skróty wyrazów pospolitych. Wszystkie skróty zastosowane w tekście ujęte są w zamieszczonym na końcu książki wykazie. Równoległy do treści jest materiał ilustracyjny Słownika obejmujący dwa tysiące reprodukcji. Każdy artysta miaf prawo do zamieszczenia fotografii jednej wybranej pracy, nie wszyscy z prawa tego skorzystali; szczególne starania towarzyszyły gromadzeniu ilustracji prac artystów nieżyjących.
Tak pomyślana publikacja jest rejestrem działalności środowiska artystycznego Warszawy, ukazuje jego wkład w kulturę plastyczną społeczeństwa, gromadzi sumę wiedzy potrzebną w dniu dzisiejszym i przydatną dla przyszłych badań. Zrealizowanie tak złożonego wydawnictwa w stosunkowo krótkim czasie przez Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków było możliwe jedynie przy ogromnym wysiłku całego współpracującego zespołu. Miłym obowiązkiem Zarządu Okręgu jest wyrażenie serdecznych podziękowań wszystkim, których pomoc przyczyniła się do powstania Słownika Artystów Plastyków OW ZPAP. Oddając w ręce czytelnika nasze wydawnictwo wyrażamy nadzieję, że jego życzliwy odbiór będzie oczekiwaną rekompensatą naszej pracy.
ZARZĄD OKRĘGU WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

FOTOGRAFIE: ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNE), CENTRALNA AGENCJA FOTOGRAFICZNA, CENTRALNE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH, INSTYTUT SZTUKI PAN, INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMSŁOWEGO, MUZEUM HISTORYCZNE M.ST. WARSZAWY, MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE, PAŃSTWOWE MUZEUM W OŚWIĘCIMIU. PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA CBKO - PRUSZKÓW, PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA ZAKŁADU ARCHITEKTURY PW, STUDIO C.A.P.R., TAGODNIK „STOLICA", K. ADAMOWSKI, T. AMBROŹ, S. BIEGAŃSK1, A. BOGUCKI, C. BOJARSKI, )- BOROWfEC, T. BORUCKI, R. BRYM, W. CHAREWICZ. R. CHOMICZ, M. CHRZĄSZCZOWA, T. CICHOWICZ, E. CIOŁEK, T. CISSOWSKI, V. CLEMENT, S. CZARNOGÓRSKI, M. CZARNOJĆ, M. CZERWIŃSKA, C. DATKA. S. DEPTUSZEWSKI, |. DĘBSKA, M. DIAMENT, B. ). DORYS, J. BOROŻYNSKI. S. DUKIEWICZ, A. DUSZEK, L. DWORNIK. A. FUNKIEWICZ, M. GADZALSKI, Z. GAMSKl. J. GARDZIELEWSKA, E. GĄSIĄREK, I. GOŁDA, W. GÓRSKI, J. GRELOWSKI, ). GRYGIEL, E. HARTW1G, T. HERMAŃCZYK, M. HEROLD, M. HOLZMAN, A. IWANOWSKI, W. JABŁOŃSKI, B. JAHN, K. JAROCHOWSKI ]. JASTRZĘBSKI, H. JURKO, A. KACZKOWSKI, K. KACZYŃSKI, A. KAPŁANOWICZ, F. KARASIEWICZ, R. KAZIMIERSKI, T. KAŹMIERSKI, Z. KĘPA, Z. KIEPUSZEWSKA, R. KŁOSIEWICZ, S. KOŁODZIEJCZYK, E. KOSSAKOWSKI, A. KOSSOBUDZKI-ORŁOWSKI, R. KQTOWICZ, K. KOWALSKA, E. KOZŁOWSKA-TOMCZYK, ]. KRZYWDZIŃSKI, A. KURACZYK, S. KURULISZWILI, J. LANGDA, H. LEBECKI, A. LIPKA K. LIPSKI, A. ŁADNO, F. MAĆKOWIAK, Z. MAŁEK, W. MĄDROSZKIEWICZ, E. MILEWSKA, ]. MIERZECKA, M. MUSIAŁ, F. MYSZKOWSKI, E. NASIEROWSKI, ]. NIKIFORÓW, H. NOWAK, S. PAPCIAK, W. PAWELEC, E. PAWLAK, P. PIERŚClNSKI, I. PIOTROWICZ, ]. PODGÓRSKI, J. POKORSKI, K. POLASZ6K, K. POLLESH, Z. RACZKOWSKA, S. RASSftLSKI, Z. ROGOWSKI, T. ROLKĘ. W. ROLKĘ. H. ROMANOWSKI, S. ROZWADOWSKI, A. RÓ2ANSKI, L. SEMPOL1ŃSKI, B. SEREDYŃSKA, j. SIELSKI, Z. SIEMASZKO, J. SIEROSŁAWSKI, |. SIUDECKI, J. SIUDOWSKI, A. SKARŻYŃSKA, J. SMOGORZEWSKI, S. SOBKOWICZ, M. SOKOŁOWSKl, W. STAN, R. STOBERSKI, J. STOKŁOSA, J. STYCZYŃSKI, T. SUMIŃSKI, W. SUROWIECKi, J. SZANDOMIRSKI, L. SZYMAŃSKI, J. ŚWIDERSKt, L. ŚWlĘCICKl, Z. TARGOWSKI, Z. TOMASZEWSKA, A. TOMCZAK, J. TROSZCZYŃSKI, A. ULIKOWSKI, W. WERNER, Z. WERNER, A. WIERNICKI. J. W1ERZBICKI, M. WIRKUS, E. WITECKI. J. WOJTKOWSKI, W. WOLNY, W. WRÓBLEWSKI, G. WYSZOMIRSKA, E. ZALESKI, J. ZASEL, S. ZAWADZKI, A. ZBOROWSKI, W. ZIELIŃSKI, H. ZŁOTECKI, F. ZWIERZCHOWSKI, Z. ZWOLlNSKA, L. ŻUKOWSKI.
CZŁONKOWIE OW ZPAP
przynależność w latach 1945—1970

A
Abakanowicz Magdalena 1955**
Adamczewska-Miklaszewska Jadwiga 1950
Adamczyk Marian 1954
Adamek Janusz 1964
Adamiak Władysław 1959
Adamski Zdzisław* 1954
Almakiewicz-Subbotko Elżbieta 19S7
Alster Antoni 1965 zm. 1968
Ambroszczak Tadeusz 1963
Anczyłowska-Pokora Barbara 1964
Andreeff Anna 1965
Andrzejewski Waldemar 1959
Aniserowicz Jan 1953
Antkowiak Jerzy 1960
Anto Maria 1961 I Antoniewicz Krzysitof ' 1962
Antonowiez Ryszard* 1961
Antoszczuk Tadeusz 1952
Antuszewicz Mieczysław 1961
Arcinowska-Łazarewicz Ewa - 1960
Arciszewska-Kucftarska Bronisława 1965
Arct Eugeniusz 1945
Ardan Olga 1951
Arlitewicz-Młodożeniec Wanda 1947 zm. 1971
Arska-Perepłyś" Krystyna 1965
Artymowska Zofia" 1950
Artymowslti Roman 1950
Aumiller Józef 1950 zm. 1963
Awdziejczyk Michał* 1962
Axer Otto 1945
B
Babioz Tadeusz 1954
Baczewska Liliana* 1956-1969
Badowska-Będkowska Barbar* 1962
Badowski Zygmunt 1950 im. 1959
Bagiński Lech 1950
Bajbakowa Zinaida 1957
Bajon Grażyna* 1967
Bajorska-Flisakowa Halina 1950
Bakal Wiesław 1957
Balcerzak Alojzy 1957
Baiicka-Fribes Hanna 1953
Bałłaban Krystyna* 1961
Ba n as i k-Kos trze w a Weronika 1953
Banaszkiewicz Jolanta 1954
Banaś Henryk 1961
Bandtke Firmin 1945 Baniecka Zofia 1955
Banucha Jan* 1959 Baran Edward 1964
Baraniak Stanisław 1962
Baranowska Barbara 1959
Baranowska-Gniazdowska Wanda 1958
BaranoWski Michał 1955
Baranowski Stanisław 1967 Baranowski Tadeusz 1969
Barącz Franciszek 1965
Barącz-Szewczyk Hanna 1955
Barąci Jolanta 1962
Barcicka Janina 1962
Bartkiewicz-Dybowska Danuta 1952
Bartłomiejczyk Edmund 1949 zm. 19S0
Bartnik Leonard 1962
Barwicki Julian 1950 zm. 1960
Baszkowski Jacek 1967
Batycki Stanisław* 1951
Baudouin de Courtenay Zofia 1949 im. 1967
Baurski Jerzy 1945
Bayerlein-Jarocka Ludwika 1945
Bączkowska Ełibieta 1954
Bądaruk Stanisław 1955
Bąkowska-Has Anna 1951—1956
Bąkowski Stanisław 1966
Bechtlotf-Kobyłkowa Zofia 1952
Bednarska Jadwiga 1958
Belina Zdzisław 1956
Beller Ryszard 1961
Bełdowska Liliana 1964
Berberyusi-Ziółkowska Alicja 1959
Bereiowska Maria-Maja 1950
Berliński Marek 1964
Berłowici Elena 1964
Berman Mieczysław 1947
Bernaciński Aleksander 1945
Bernaciński Stefan 1946
Bernhardt-Szpinalska Halin* 195S
Bercrandt Andrzej 1964
Betley Jan 19-45
Beuerman Andrzej 1964
Bęć Jadwiga 1968
Białkowska Helena 1950 zm. 1970
Białkowski Jerzy 1954
Białoskórski Henryk 1952
Bialówna Maria 1954
Biedrzycka Krystyna 1962
Biegańska Irena 1965
Biegański Bogusław 1957
Bieguszewska-Górowska Jolanta* 1951—1965
Bielawska Ewa 1969
Bielecka Danuta 1968
Bielecka Jadwiga 1959
Bielecka Wacława 1957
Bielecki Ryszard 1951
Bielicki Wlodzimierz-Wowo 1964
Bielinska Halina 1953
Bielska-Niemczycowa Halina 1949
Bielska-Tworkowska Leokadia 1945
Bieniek Ignacy 1953-1954
Bieniek Józef 1951
Bieniek Krystyna 1956
Bieniulis-Strynkiewicz Barbara 1950
Bieniulis Zygmunt 1949 zm. 1963
Bieńkowski Kazimierz 1959
Biernacka Alina 1965
Bierzyńska Maria 1953 Biesiekierska Emilia 1962
Bilecki Eugeniusz 1964
Bilewicz Andrzej 1966
Bilińska Maria 1946
Biłowicka-Francui Maria 1953
Binder-Panasiuk Danuta 1960 Binder Paweł 1964
Blaim Andrzej 1954
Blatton Sławomir 1969
Blicharska Irena 1953
Blizińska Zofia 1959
Block-Bolten Izabela* 1966
Blomberg-Mrozowska Maria 1949 zm. 1956
Błachnio Henryk 1954
Błaszczyk |erzy 1951
Błażejbwski Janusz 1956
Btażejowski Tadeusz 1945
Bobińska-PaszkoWska Janina 1945
Bobkiewicz Wiesław 1961
Bobrowska Jadwiea 19S7
Bobrowska Wanda 1949 im. 1971
Bobrowski Zygmunt 1961
Bochen Tadeusz 1955
Bocianowski Bohdan 1946
Boczyński Antoni 1949
Bodakowska-Szmidt Zofia 1969
Bodnar-Kaczyńska Hanna 1956
Bogacka Jadwiga 1962
Bog ar zew ici- Nowo sielska Stanisława 1958
Bogaczewicz Zdzisław 1966
Bogdalik Tadeusz "65
Bogdański Tadeusz 1954
Bogucki Janusz 1964
Bogusławska Aniela 1951
Bogusławska-Rompalska Lidia 1955
Bogusławski Jan "52
Bogusławski Piotr 1967
Bogusi Marian 1947
Bohdanowicz Bohdan 1964
Bohdanowicz Julian 1967
Bohdziewicz-Winiarska Emilia 1969
Bojanowska-Jesionowska Barbara 1961
Bojar Ryszard 1958
Bojarski Marek "55
Bokiewicz Jan 1967
Bolińska-Gloksin Helena 1961
Boraiyn Barbara 1953
Boratyńska-Wieteska Krystyna 1967
Boratyński Antoni 1956
Borecki Andrzej "59
Borenowska-Ziemka Liliana 1965
Borkowski Jerzy 1956
Boroński Tadeusz 1958
Borowczyk Czesław 1949
Borowczyk Walerian* 1952-1958
Borowicz Jerzy 1964
Borowiecki Włodzimierz 1966
Borowik Jerzy 1958
Borowska Barbara 1960
Borowski Tomasz 1967
Borowski Wiesfaw 1961
BoroWski Włodzimierz" 1959
Borowy Piotr 1959
Bors Elżbieta 1960
Bors Ryszard 1960
Boruciński Michał 1945
Borucki Henryk 1949 zm. 1950
Borys Henryk 1965
Borzym Kazimierz 1949 zm. 1968
Bowbelski Adam 1949 zm. 1968
Bożekowska Domicella 1957
Brandl-Omiecińska Irena 1954
Brandt Bogusław 1951
Brandt Stefania 1945
Bratkowska Boiena 1961
Brejowski Jerzy 1956
Breyer Tadeusz 1945 zm. 1952
Brodowski Jacek 1969
flrodowski Zbigniew 1954
Brodziak Stanisław 1958
Brodzka Krystyna 1951
Brokowska Anna 1963
Broniek Zofia 1'69
Broniewska Janina 1945 zm. 1947
Brosch-Włodarska Janina* 1945
Broszkiewicz Józef 1957
Brunsz Artur 1964
Brygiewirz Irena 1961
Brykalska Kazimiera 1962
Brykalski Przemysław 1951
Brykczyński Władysław 1957
Brysiewicz Zdiisława "59
Brzechwa Krystyna 1955
Brzeski Janusz "51 zm. 1957
Brzeski Ryszard "51
Brzeziński Bolesław "54
Brzeziński Tadeusz 1961
Brzomińska-Lis Zofia* 1961
Brzoiowska-Neuer Elżbieta 1965
Brzozowska Urszula "61
Brzozowski Bolesław 1958
Brzozowski Marek 1965
Brzóskiewic/ Teresa 1952
Buczek Lidia "68
Budecka Krystyna "45
Budecki Gwidon "47
Buharewicz-Hewelke Jadwiga 1949 zm. 1966
Buican-Bielecki Włodzimierz 1959
Bujnicki Paweł 1951
Bukowiecki Ludwik 1955
Bukowska Daniela 1952
Bukowska-Szlekys Helena 19S0 zm. 1954
Bukowski Aleksander 1945
Bukowski Jan 1949 zm. 1961
Bułatowicz-Ziemba Regina 1957
Bułhakowa-Mikołajczyk Karolina 19S0
Burbo Jerzy 1954
Burda Krystyna* 1961
Burkę Edmund 1945
Burkę Irena 1951
Burnat Adam 1967
Burno Jan 1965
Bursze Alina 1954
Bursze Juliusz 1955
Buszek Antoni 1949 zm. 1954
Buszta Halina 1957
Buszta Jacek 1964
Buśkiewicz Władysław* 1961
Butenko Bohdan 1955
Butrym Krystyna 1951
Butrymowicz Zofia 1947
Byczyńska Magdalena 1968
Bylina Michał 1945
Byrska-Chlebna Katarzyna 1966
Bystroń Alojzy * 1962
Bys/ewska-Lenici Teresa 1955
Bytoński Przemysław 1964
c
Casselius Joanna 1960
Cedrońska-Rodowicz Wanda 1964
Cegielska Krystyna 1962
Cegielski Dobiesław 1962
Cegielski Stanisław 1966 im. 1969
Celiński Eugeniusz 1957
Celmiński Mamert 1947
Celnikier Izaak* 1952 — 1960
Centkiewicz-Michalska Halina 1945
Cesarska Danuta 1966
Cetnarowski Antoni 1946
Cękalska Krystyna* 1945
Cękalska-Zborowska Halina* 1964
Chaba Ryszard 1969
Chełkowska Maria 1968
Chełmicka-Źórawska Janina 1948
Cherka Jerzy 1951
Chlebny Marian 196S
Chlebowski Tadeusz 1959
Chludziński Stanisław 1945
Chłapowska Teresa 1953
Chmiel Eugeniusz 1958—1959
Chmielarski Stefan 1950-1953
Chmielewska Lidia 1956
Chmielewski Bogdan 1956
Chmielewski Henryk - 1951
Chmielewski Henryk Jerzy 1956
Chmielewski Witold 1947
Chmieliński Władysław 1949
Chodkowski Wacław 1949 zm. 1953
Chodorowicz Katarzyna 1960
Chodorowska Ursiula* 1967
Chojak-Myśko Elżbieta 1966
Chojkowska Wiesława 1966
Chojnacka Maria 195B
Chojnacka-Henel Bożena 1962
Chojnacki Jerzy 1945
Chomentowska Maria 1957
Chorembalski Wawrzyniec 1949 zm. 1965
Chorembalski Wincenty 1946—1948
Choroszucha Jan 1963
Chorzemski Stanisław* 1957
Chraszciewska-Strzelecka Barbara 1958
Christians-Kołaczkowska Wanda 1959
C h rostowska-Piot rowie i Halina 1951
Chrucki Wiktor 1964
Chrzan Jan* 1945
Chudiyńska Janina 1949
Chwalibóg-Cybulska Elżbieta 1963
Chwedczuk Marian 1965
Chwoles Rafał* 1959-1969
Chybowski Wawrzyniec 1965
ChyczeWska Zofia 1968
Chyiiński Henryk "62
Chyła Tadeusz 1968
Ciapało Czesław 1969
Cichoriska-Gębka Wiesława 1957
Cichowkz-Porada Teresa 1968
Ciechomski Andrzej "52
Ciemiechowicz Jan 1949 zm. 1966
Cierniak Krystyna 1959
Cieślak Jerzy 1950
CieŚlar Emil 1959 Cieslewicz Roman - "55
Cieslewski Tadeusz (ojciec) 1949 zm. 1956
Cieślrkowska Gabriela 1960
Ciok Maciej "66
Cissewska-Pauli Danuta 1957
Ciupalska Gustawa "52
Csorba Tibor 1955
Cugowska Janina "52 Cwietkow Iraida
Cybis Jan "45
Cybulska Barbara "55
Cybulska-Piskorek Jadwiga "55
Cybulski Andrzej "68 im. 1971
Cykowski Jan* "51
Cyndzas Christos 1966
Cywińska Teresa 1958
Czają Zdzisław 1954
Czajka Stanisław "54 Ciajkowska-Kroczewska Hanna 1950
Czajkowska-Skowron Hanna "56
Czajkowski Leonard "56
Czajkowski Stanisław "49 zm. 1954
Czajkowski Witold "65
Czajkowski Zbigniew 1959
Czarnecka-Lewakowska Jadwiga "45
Czarnecka-Kowalska Zofia "45
Czarnocka Krystyna "49
Czarnowska Aniela "49
Czartoryska Anna "61
Czasznicka Zofia "45 Ciayka Irena "45
Czechlewska Zofia "68
Czechowska-Antoniewska Wiktoria 1956
Czepelewski Apolinary 1969 Czermińska Jadwiga* 1957
Czermiński Lucjan "52 zm. 19SB
Czerwijowska Janina 1946
CzerwinoW Elwira "57
Czerwińska Zofia "45 im. 1949
Czerwinski Edward "49 zm. 1966
Czerwiński Józef 1945
Czerwosz Wojciech 1949
Czerwosz Zofia 1951
Czosnecki Jan 1950
Czyż Jerzy* 1962
Ćwiertnia Jerzy 1966
D
Damiecka Maria 1962
Damięcka Violetta 1962
Damięcki Andrzej 1962
Damięcki Jacek 1961
Damm-Mieszkowska Maria 1960
Damski Stefan 1951
Danielska-Bichler Irena* 1963
Danilewicz Hanna 1959
Danilewicz Kazimierz 1955
Danko Konstanty 1945
Dargiewicz Konrad 1965 zm. 1970
Darocha-Klechta Teresa 1968
Daszewski Karol 1945 im. 1968
Daszewski Władysław 1948 zm. 1971
Daszyńska Małgorzata 1969
Dawidowicz Włodzimierz 1969
Dawska Maria 1969
Dawski Stanisław 1969
Dąbkowska Jadwiga 1967
Dąbkowska-Skriabin Hanna 1956
Dąbrowska Teodora 1945
Dąbrowski Andrzej 1961
Dąbrowski Jerzy 1966
Dąbrowski Karol 1956
Dąbrowski Marek 1964
Dąbrowski Tadeusz 1953
Dąbrowski Tadeusz 1957 zm. 1960
Dąmbska Anna 195S
Dec Włodzimierz 1961
Dega-Komitowska Barbara 1956
Dembińska Elżbieta 1957
Dembińska Irena 1965
Dembińska-CieŚlar Elżbieta 1961
Dembińska-Mydelska Elżbieta 1960
Demczuk Michał* 1958
Demkowska Zofia 1951
Demkowska-Sypuła Jolanta 1965
Depczyńska Krystyna 1962-1963
Derent-Słapczyńska Irena 1957
Desput Gerard 1961
Desselberger Jerzy 1958
Desselberger-Jankowska Teresa 1958
Detyniecki Mieczysław 1963
Dewitz-Gozdecka Małgorzata 1965
Dewitz-Zamoyska. Irena 1952
Dębecki Kazimierz 1962
Dębiński Zygmunt 1964
Dębowski Krzysztof 1957
Dębska Anna 1953
Oębski Józef 1964
Dębski Zbigniew 1956
Dłubak Zbigniew 1950
Długosz Ewa 1964
Dlużniewski Andrzej 1968
Dobiesz Albin 1964
Dobkowski Jan 1968
Dobrogowski Józef 1966
Dobrowolski Krzysztof 1959
Dobrowoiski Stanisław 1958-1969
Dobrzyńska Janina* 1945
Dolna Maria 1955-1956
Dołkowska-Antonowicz Maria* 1967
Domańska-llkiewicz Ewa 1969
Domański Andrzej 1964
Dominik Tadeusz 1952
Donat Alina 1951
Donimirska Danuta 1954
Drabik Ferdynand 1950
Drachal Kazimierz 1968
Dragan Franciszek 1951 im. 1968
Drobot Stefan 1964
Drowolska-Nadolna Helena 1949 zm. 1954
Drozd Kazimierz 1966
Drozd Stanisław Marek 1949 zm. 1971
Drwiłło Andrzej 1962
Drzewicka Krystyna 1957
Drzewiecki Romuald 1955
Drzewiński Henryk* 1962
Dubiczyńska Helena 1954
Duchniak Grażyna 1969
Duda Miron 1945 zm. 1950
Duda Stanisław* 1960
Dudiicki Ryszard 1959
Dudzińska Magdalena 1968
Dudzińska-Kraskiewicz Małgorzata 1963
Dudziński Edward 1968
Dudziński Tadeusz* 1956
Dulęba Joanna* 1964
Dunajewski Zbigniew 1949 zm. 1966
Dunikowski Xawery 1955 zm. 1964
Dunin-Bartodziejski Mieczysław 1946 — 1953
Dunin-Bartodziejski Tadeusz 1965
Dunin-Marcinkiewicz Władysław 1946 zm. 1968
Duralski Tadeusz* 1964
Duszek Maria 1969
Duszek Roman 1959
Duszniak Danuta 1953
Duszyńska Wanda 1969
Dutkowska-Bocianowska Barbara 1951
Dutkowska-Palowa Zofia 1951
Dworak Krystyna 1964
Dworak Ryszard 1958
Dybowski Stanisław 1949 zm. 1956
Dymowska-Szczepańska Bożena 1967
Dyszko-Wolska Eugenia 1952
Dziak Krystyna 1958
Dzieduszycka-Falkowska Teresa 1954
Dziemański Stanisław 1950 zm. 1962
Dzierżanowski Henryk 1950 zm. 1965
Dziewulska Maria 1949 zm. 1963
Dziędziora Jan* 1954
Dzisiewska-Dziwer Anna 1969 im. 1971
Dżandżałas-Góra Anna 1957
RESZTA SPISU W OSOBNYM PLIKUMożesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.


ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

ZOBACZ "STRONĘ O MNIE"NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.