Architektura ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE PROJEKTOWANIE (1041365920)Licytacja: 19,99 zł

Nie było ofert kupna

Zakończona o 19:30 dnia 24.05.2010 r.

Kategoria: Technika, nauki techniczne
Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 1041365920


Opis
              Poradnik Encyklopedyczny Budowy Maszyn — Pro­jektowanie Zakładów Przemysłowych podaje podsta­wowe dane do projektowania zakładów przemysło­wych z uwzględnieniem ich rozplanowania oraz bu­dowy wydziałów produkcyjnych i pomocniczych.
Praca przeznaczona jest dla magistrów i inżynie­rów mechaników.

              Tytuł: BUDOWA MASZYN
PORADNIK ENCYKLOPEDYCZNY
PRACA ZBIOROWA

PROJEKTOWANIE ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH


621.006

              Autor: AUTORZY
Inż. B. I. AJZENBERG, inż. J. W. ANTOSZIN, kand. nauk. techn. D. D. BARKAN, inż. J. M. BOGATYREW, prof. A. S. BRITKIN, prof. dr nauk techn. N. F. BOŁCHOWI-TINOW, kand. nauk techn. A. W. BRIUSZKOW, inż. L. M. WEINSZTOK, inż, W. O. WO-RONIECKI, kand. nauk techn. K. P. WYSOCKI, kand. nauk techn. L. I. GOTLIB, prof. dr nauk techn. M. J. JEGOROW, inż. S. I. KANTOR, doc. I. J. KISIN, doc. A. I. KRA-SOWSKI, doc. dr nauk techn. N. T. KUDRIAWCEW, inż. J. S. KURYSZEWA, laureat Stalinowskiej Nagrody, dr nauk techn. M. G. ŁOZINSKI, prof. dr nauk techn. W. W. MIE­SZKÓW, inż. A. R. MICKUN, inż. M. S. PARIJSKI, inż. N. N. PEJCZ, inż. Z. L. REGI-RER, doc. I. S. SERGIEJEW, inż. G. N. UFIMCEW, prof. L. I. FANTAŁOW, doc. S, N. CHRZANOWSKI, doc. kand. nauk techn. B. W. CETLIN, laureat Stalinowskiej Nagrody doc. kand. nauk techn. A. A. SZMYKOW, mgr inż. J. CHMIELEWSKI (część
rozdziału XV pt. „Transport szynowyu).

              Wydawnictwo i rok wydania: WARSZAWA 1951 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA TECHNICZNE

              Stan: strony 353 - 380 są wyrwane i dolaczone luzem, podobnie rysunki 39-42. Przytarcia okladki i brzegow grzbietu

              Oprawa: twarda

              Ilość stron i format: 534str.

              21,5x29,5cm

              Ilustracje: posiada

              Spis treści: 

SPIS TREŚCI
Przedmowa do wydania radzieckiego .... XI Przedmowa od wydawcy- tłumaczenia .... XII
PROJEKTOWANIE ZAKŁADÓW
Rozdział I. Projektowanie odlewni
Autor: prof. Ł. J. Fantałow
Tłumacz: mgr inż. Edmund Misiureuiicz
Opiniodawca: inż. Stanisław Komorowski
Redaktor naukowy PWT: Edmund Zieleniewski i
Klasyfikacja, układ odlewni i podstawy projekto-
wiania 1
Obliczanie oddziałów topienia (wytapialni) . . 6
Obliczanie oddziałów formierskich 9
Obliczanie oddziałów rdzeniowych 16
Obliczanie suszarń . . 17
Obliczanie oddziałów przygotowania mas formier­
skich i rdzeniowych 18
Obliczanie oczyszczalni 19
Obróbka cieplna odlewów 19
Obliczanie magazynów odlewni 20
Obliczanie oddziałów pomocniczych 22
Obliczanie wewnętrznego transportu wydziałowego 23 S/
Gospodarka energetyczna odlewni .... 25
Projektowanie i wymiary odlewni, rozmieszczenie
wyposażenia technicznego 26
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 51
Rozdział II. Projektowanie wydziałów obróbki plastycznej metali
Autorzy: doc. S. N. Chrzanowski
inż. A. R. Mickun
inż. W. O. Woroniecki Tłumacz: mgr inż. Władysław Leśniak Opiniodawca: mgr inż. Janusz Straszewicz Redaktor naukowy: mgr inż. Kazimierz U kieł sk i
Projektowanie kuźni . 62
Klasyfikacja wydziałów kuźniczych i dane wyjścio­
we do ich projektowania 62
Program produkcji wydziału 62
Wyposażenie 64
Załoga 70
Zużycie surowców i paliwa 71
Energetyka zakładu 72
Rozplanowanie powierzchni, ich układ i rozmiesz­
czenie wyposażenia 73
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 86
Projektowanie wydziałów produk­
cji sprężyn i resorów 86
Przeznaczenie wydziałów produkcji resorów i sprę­
żyn, ich klasyfikacja i wyjściowe wytyczne do
projektowania 86
Program produkcyjny wydziału 87
Wyposażenie 87
Załoga , ., 91
Zużycie surowców i paliwa 92
Gospodarka energetyczna wydziału 92
Rozplanowanie powierzchni, ich układ i rozmiesz­
czenie wyposażenia 92
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 94
7
Projektowanie wydziałów (o d d z i a-
łów) tłoczeniana zimno . . . . 96
Przeznaczenie, klasyfikacja wydziałów tłoczenia na
zimno i wyjściowe ć.ane do projektowania . . . 96
Program produkcji 96
Wyposażenie 97
Załoga 99
Zużycie surowców i materiałów pomocniczych . 100
Gospodarka energetyczna wydziału 100
Rozplanowanie powierzchni, jej układ i rozmiesz­
czenie wyposażenia 100
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 105
Rozdział III. Projektowanie wydziałów spawalniczych
konstrukcji metalowych I f
Autor: doc. A. J. raxo;i.:ski Tłumacz: mgr inż. ^ c-inuerz Lkielski Opiniodawca: mgr inż. h.n.ui~: .N-: .^rćisicz Redaktor naukowy PWT: mgr inż. Stefan Błaże&ski
Klasyfikacja wydziałów konstrukcji metalowych
i wyjściowe dane do projektowania .... 107
Program produkcji wydziału 108
Wyposażenie 109
Urządzenia energetyczne i zapotrzebowanie energii 114
Załoga , ., 114
Zużycie materiałów - . - 114
Oznaczenie potrzebnych powierzchni, rozplanowa­
nie powierzchni względem siebie, rozmieszcze­
nie obrabiarek, urządzeń i stanowisk roboczych 117
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 129
Rozdział IV. Projektowań-e wydziałów i oddziałów obróbki cieplnej
Autorzy: laureat Nagrody Stalinowskiej, kand. nauk mech. doc. A. A. Szmykow, inż. Z. L. Regirer laureat Stalinowskiej Premii, dr nauk mech. M. G. Loziński, inż. J. M. BogaUjńew, kand. nauk. mech. L. J. Gotlib.
Tłumacz: mgr inż. Kazimierz Ukielski Opiniodawcy: mgr inż. Marian Koziowski
mgr inż. Sanislaw Jaślan Redaktor naukowy PWT: mgr inż. Stefan BłażewsH
Projektowanie wydziałów obróbki
cieplnej 131
Klasyfikacja wydziałów (oddziałów) obróbki ciepl­
nej ... ;v , 131,
Program produkcji wydziału (oddziału) ... 131 Wyposażenie (zasadnicze, technologicznej . . . 131 Rozchód paliwa, energii elektrycznej, materiałów
podstawowych i pomocniczych 147
Rozplanowanie wydziałów obróbki cieplnej . . . 150
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 161
Projektowanie oddziałów (s e k-
cji) powierzchniowego harto­
wania indukcyjnego prądami
wysokiej częstotliwości . . 161
Projektowanie oddziałów (sek-
cji) powierzchniowego harto­
wania metodą kontaktową. . 173
Projektowanie oddziałów (sek-
cji) powierzchniowego harto­
wania płomieniowego 176
Rozdział V. Projektowanie wydziałów obróbki mecha­nicznej i wydziałów montażowych
Autor: prof. dr nauk mech. M. E. Jcgorow
Tłurrfacz: Główny Instytut Pracy oraz mgr inż. Tadeusz PietrzkieiDi.cz
Opiniodawca: mgr inż. Tadeusz Pielrzkiewicz Redaktor naukowy PWT: Edmund Zielenie^ski
Klasyfikacja wydziałów obróbki mechanicznej . . 181
Podstawowe dane dla projektowania wydziałów ob­
róbki mechanicznej i wydziałów montażowych 181
Program produkcji wydziałów obróbki mechanicz­
nej i wydziałów montażowych 183
Wyposażenie 184
Stan załogi 191
Zużycie materiałów 192
Energetyka wydziału 193
Powierzchnie, ich rozplanowanie i rozmieszczenie
urządzeń 193
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 212
Rozdział VI. Projektowanie wydziałów obróbki drewna
Autorzy: inż. Sz. J. Kantor, doc. J- E. Siergiejew i inż.
N .N. Pejcz
Tłumacz: mgr inż. Mieczysław Grabowski Opiniodawca: mgr inż. Tadeusz Pujf Redaktor naukowy PWT: mgr inż. Tadeusz Cyga-Karpiński
Klasyfikacja, wzajemne powiązanie wydziałów . - 213
Wydziały tartaczne 216
Wydziały krajania tarcicy . . . . . . - - 220
Wydziały (urządzenia) suszenia drewna .... 221
Wydziały obróbki drewna (wydziały mechanicznej
obróbki drewna) 221
Wydziały stolarsko-montażowe 230
Wydziały modelarskie -33
Wydziały opakowań drewnianych 236
Magazyny drewna i modeli 241
Projektowanie wydziałów (urzą-
dzeń) suszenia drewna 243
Klasyfikacja wydziałów suszenia drewna i dane
wyjściowe do projektowania 243
Obliczanie ilości komór do suszenia 246
Wymagania w stosunku do budynków mieszczących
komory do suszenia drewna 247
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne .... . . 252
^ Rozdział VII. Projektowanie wydziałów malarsko-lakierniczych
Autor: inż. M. S. Parijski
Tłumacz: mgr inż. Józef Alatanoifski
Opiniodawca: mgr inż. Wacław Ostrowski
Redaktor naukowy PWT: mgr inż. Stefan Błażewski
Klasyfikacja wydziałów, oddziałów i sekcji malar­
skich 253
Założenia projektowania 256
Proces technologiczny 257
Urządzenia technologiczne i transportowe . . . 261
Urządzenia technologiczne 261
Urządzenia transportowe 277
Załoga 278
Zużycie materiałów 278
Technika sanitarna i energetyka wydziału . . . 279 Powierzchnie, ich rozplanowanie i rozmieszczenie
urządzeń 282
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 286
f Rozdział VIII. Projektowanie wydziałów powłok - n . .
metalicznych ^ 7
Autorzy: doc. kand. nauk mech. hT. T. Kudriawcew i inż.
E. Kuryszewa
Tłumacz: mgr inż. Wladysar^ Leśniak Opiniodawca: mgr inż. Wacław Ostrowski Redaktor naukowy PWT: mgr inż. Tadeusz Cyga-Karpiński Klasyfikacja wydziałów powłok i dane wyjściowe
do projektowania 288
Program produkcyjny i fundusz czasu pracy . . . 288
Dobór grubości powłok i proces technologiczny. . 289
Urządzenia 291
Gospodarka energetyczna wydziału 300
Załoga 302
Zużycie anod, materiałów chemicznych i innych 303
Powierzchnia wydziału, jej rozplanowanie i rozmie­
szczenie urządzeń 304
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 310
Rozdział IX. Projektowanie urządzeń, warsztatów i wy­działów metalizacji natryskowej
Autor: inż. E. W. Aiitoszin
Tłumacz: mgr inż. Władysław Leśniajt . -s
Opiniodawca: mgr inż. Wacław Ostrowski
Redaktor naukowy: mgr inż. Kazimierz Ukielski
Klasyfikacja urządzeń, warsztatów i wydziałów me­
talizacji natryskowej .
Program produkcji urządzeń, warsztatów i wydzia­
łów metalizacji natryskowej
Wyposażenie
Załoga - 317
317
Zużycie materiałów
Energetyka urządzeń i wydziałów metalizacji na­
tryskowej
Powierzchnie ich rozplanowanie i rozmieszczenie
~ , . 318
urządzeń ;
Niektóre dane o kosztach metalizacji natryskowej
IX
Rozdział X. Projektowanie narzędziowni
Autor: kand. nauk mech. A. W. Briuszkow Tłumacz: mgr inż. Mieczysław Grabowski Opiniodawca: mgr inż. Tadeusz Pietrzkiewicz Redaktor naukowy: mgr inż. Kazimierz Ultielski
Klasyfikacja narzędziowni i podstawowe dane do
ich projektowania . 321
Organizacja gospodarki narzędziowni .... 321
Program produkcyjny narzędziowni . . . . . 326
Wyposażenie 326
Załoga 336
Zużycie surowców . 336
Energetyka 336
Powierzchnie, ich rozplanowanie i rozmieszczenie
urządzeń 337
Rozdział XI. Projektowanie wydziałów remontowych
Autor: doc. J. E. Kisin
Tłumacz: mgr inż. Józef Malanowski
Opiniodawca: mgr inż. Janusz St^aszezuicz
Redaktor naukowy: mgr inż. Kazimierz Ukietski
Wyjściowe dane do projektowania . - . - . . 346
Program wydziału 347
Wyposażenie i załoga 347
Zużycie materiałów 348
Powierzchnia wydziału i rozplanowanie wyposa­
żenia 348
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 351
Rozdział XII. Projektowanie zakładowych laboratoriów
Autor: prof. dr nauk mech. N. F. Bolchonnlino^ Tłumacz: mgr inż. Tadeusz Pietrzkiewicz Opiniodawca: mgr inż. Tadeusz Puff Redaktor naukowy: mgr inż. Kazimierz Ukielski
Zadania, rodzaje i program prac laboratoriów za­
kładowych 353
Dobór wyposażenia laboratorium metaloznawczego 354
Dobór wyposażenia laboratorium technologicznego 361
Rozplanowanie i urządzenie pomieszczeń .... 363
PROJEKTOWANIE OGÓLNOZAKŁADOWYCH URZĄDZEŃ
Rozdział XIII. Projektowanie planu generalnego zakładów przemysłu metalowego
Autor: inż. B. J. Ajzenberg Tłumacz: Główny Instytut Pracy Opiniodawca: mgr inż. Janusz Straszewicz Redaktor naukowy: mgr inż. Kazimierz Ukielski
Określenie planu generalnego i kolejności jego
opracowania 365
Podstawowe zasady układania planu generalnego 365
Organizacja zakładów 366
Schematy przebiegu produkcji 366
Łączenie wydziałów i urządzeń 36S
Wybór rodzaju zabudowy 369
Wybór systemu transportu 375
Podział terenu zakładów na strefy 378
Rozbudowa zakładów 380
Warunki przeciwpożarowe, sanitarne i obrony prze­
ciwlotniczej 381
Projektowanie zieleńców i urządzenia terenu za­
kładu przemysłowego 383
Organizacja strumieni przepływu pracowników . . 384
Tereny przedzakładowe 385
Sieci i przewody instalacyjne 385
Warunki topograficzne, geologiczne i hydrogeolo­
giczne ziemi 386
Planowanie pionowe i ukształtowanie powierzchni 386
Techniczno-ekonomiczne wskaźniki planu general­
nego 388
Projekt planu generalnego 391
Rozdział XIV. Projektowanie gospodarki transportowej i magazynowej zakładu przemysłowego
Autor: kand. nauk tech. K. P. Wysocki, doc. kand. nauk
tech. B. W. Cetlin. mgr inż. Jerzy Chmielewski Tłumacz: mgr inż. Roman Siekierski Opiniodawca: mgr inż. Stefan Przerma-Tetmajer Redaktor naukowy PWT: mgr inż. Stefan Blnżewski
Wiadomości ogólne 394
Wyjściowe dane do projektowania .... 394
Rodzaje i zakres stosowania transportu . . . 394
Ustalenie obrotu ładunków 396
Schemat sieci transportowej . . . . . . 398
Koszt własny przewozów 399
Transport szynowy 399
Ogólne zasady korzystania z transportu szyno­
wego PKP przez zakłady przemysłowe . . 399
Zasady projektowania kolei przemysłowych . . 401
Założenia do projektu, kolei przemysłowych . . 401
Warunki techniczne budowy kolei przemysło­
wych 402
Tabor kolejowy 410
Wagony 410
Lokomotywy 410
Określenie ciężaru pociągu 413
Transport bezszynowy 415
Techniczne warunki projektowania .... 415
Rodzaje nawierzchni - 416
Tabor kołowy 416
Określenie nośności środków transportowych . 417
Transport wodny 418
Warunki stosowania 418
Projektowanie gospodarki magazy­
nowej zakładu 419
Klasyfikacja, rodzaje i wyposażenie magazynów . 419
Klasyfikacja magazynów 419
Rodzaje magazynów 419
Składowe części magazynów 421
Obliczanie powierzchni magazynów ich rozplano­
wanie i wyposażenie 422
Główne magazyny przedsiębiorstwa 423
Magazyny główne (centralne) 423
Magazyny metali i wyrobów metalowych. . . 424
Magazyny narzędzi 430
Magazyny czyściwa 433
Magazyny materiałów remontowo-budowlanych
i ogniotrwałych 433
Magazyny cieczy łatwo palnych 434
Magazyny paliwa stałego 438
Magazyny butli z gazami 440
Magazyny węglika wapnia (karbidu) .... 440
Magazyny materiałów trujących 441
Rozdział XV. Projektowanie gospodarki energetycznej zakładu
Autor: inż. L. M. Weinslok
Tłumacz: mgr inż. Olgierd Domański
Opiniodawca: mgr inż. Jerzy Aweryn
Redaktor naukowy: mgr inż. Andrzej Strzelecki
Projektowanie gospodarki elek­
trycznej 442
Zakres, dane wyjściowe i kolejność wykonywa­
nia projektu 442
Wybór rodzaju prądu 443
Określenie wartości obciążeń i zużycia energii
elektrycznej 443
Wybór pierwotnego napięcia sieci zakładowych 445
Sieci elektryczne zewnętrzne 445
Elektrownie zakładowe 447
Wybór miejsca dla stacji transformatorowych . 449
Wybór mocy i liczby transformatorów oraz na­
pięcia wtórnego 450
Układy zasilania 450
Poprawa współczynnika mocy 452
Wybór silników . . - 452
Wybór przyrządów rozruchowych 455
Rozruch silników synchronicznych .... 458
Punkty rozdzielcze niskiego napięcia . . . 458
Sieci elektryczne dla siły 459
Piony szynowe 462
Sieci suwnicowe 463
Piece łukowe 465
Treść i kolejność projektowania 467
Projektowanie urządzeń sprężonego
powietrza 467
Zużycie sprężonego powietrza 467
Dobór sprężarek 469
Zużycie energii przez sprężarki 470
Napęd sprężarek 471
Wybór miejsca dla stacji sprężarek .... 471
Układ przewodów powietrznych i zasadnicze
elementy stacji sprężarek 471
Układ przewodów powietrznych 471
Podstawowe elementy stacji sprężarkowej . . 472
Hala maszyn stacji sprężarek 473
Przewody powietrzne 473
Zaopatrzenie stacji sprężarek w wodę . . . 475
Smarowanie sprężarek 477
Przyrządy pomiarowo-kontrolne .... 477
Koszt urządzenia i charakterystyka mechaniczna
stacji sprężarek 477
Rozdział XVI. Projektowanie ogrzewania, wietrzenia i oświetlenia zakładu
Autorzy: inż. G. N. Ufimcew i prof. dr nauk mech. ft7.
W. Mieszków
Tłumacz: mgr inż. Witold Daniszewski Opiniodawcy: mgr inż. Mieczysław Nierojewski
mgr inż. Jerzy Aweryn Redaktorzy naukowi: mgr Stanisław Btażewski
mgr Tadeusz Zamtyńiki
Projektowanie ogrzewania i wie­
trzenia 478
Przybliżone wskaźniki zużycia ciepła na ogrzewanie
i wietrzenie 478
Ogólne wskazówki dotyczące syste­
mów ogrzewania i wietrzenia. . 480
Ogrzewanie 480
Wietrzenie 480
Obliczanie strat cieplnych . . . . 482
Podstawowe straty ciepła oraz dodatki do nich 482
Współczynniki przenikania ciepła do przegród 484
Największe dopuszczalne wartości k dla zew­
nętrznych ścian 485
Podstawowe dane obliczeniowe dla określania obję­
tości wietrzenia 486
Określanie ilości powietrza wentylacyjnego we­
dług szkodliwych zanieczyszczeń .... 486
Określanie ilości powietrza wentylacyjnego dla
odprowadzenia nadmiarów ciepła i wilgoci 486
Określanie ilości powietrza wentylacyjnego dla
różnych rodzajów wyciągów lokalnych . . 489
Odciągi lokalne do szmerglówek, szlifierek i pole­
rek ... 490
Przyrządy grzejne (grzejniki) 492
Schematy zasilania instalacji ogrzewanych przez
czynnik ogrzewczy 495
Wentylatory i silniki elektryczne 497
Klimatyzacja w zakładach budowy maszyn . . . 502
Projektowanie oświetlenia . . . . 506
Wiadomości ogólne 506
Zasadnicze wielkości i jednostki świetlne . . 506
Wymagania stawiane urządzeniom1 oświetle­
niowym 506
Sztuczne oświetlenia 507
Źródła światła 507
Lampy 509
Normy jasności wydziałów w przemyśle maszy­
nowym 513
Oświetlenie miejscowe 513
Orientacyjne obliczenia i eksploatacja urządzeń
oświetleniowych . 514
Oświetlenia naturalne (dzienne) . 516
Otwory świetlne 518
Zasady i normy oświetlenia naturalnego . . - 518
Obliczenia orientacyjne i eksploatacja . . . 517
Rozdział XVII. Projektowanie i wykonanie fundamentów pod urządzenia fabryczne
Autorzy: kand. nauk mech. D. D. Barkan i prof. A. S.
Britkin
Tłumacz: mgr inż. Władysław Majewski
Opiniodawca: mgr inż. Tadeusz Puff
Redaktor naukowy PWT: Edmund Zieleniewski
Fundamenty pod urządzenia podle­
gające obciążeniom dynamicznym 519
Wiadomości ogólne 519
Fundamenty maszyn z układem korbowym . . . 520
Sposoby zmniejszania drgań fundamentów . . . 522
Fundamenty pod zespoły turbino-prądnicowe i sil-
niko-prądnicowe 524
Fundamenty pod młoty kuzienne 525
Fundamenty pod obrabiarki do me-
tali . Z 530
Założenia techniczne do projektowania fundamen­
tów pod obrabiarki 530
Materiał fundamentów 530
Wskazówki do projektowania 531
Konstrukcja zapewniająca możliwość przestawienia
obrabiarki bez budowy nowego fundamentu . 582

"Moja strona"w Allegro

Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie podobnych tytułów
Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynik kompresji jpg. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy literowe - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i liczę na wyrozumiałość.
podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert