podkategorie

oferty archiwalne

10 Fening 1917 r.

zakończona 15 marca 2016 o godzinie 23:23

20 Fening 1918 r.

zakończona 15 marca 2016 o godzinie 23:20

20 Fening 1918 r.

zakończona 15 marca 2016 o godzinie 23:20

10 Fening 1917 r.

zakończona 15 marca 2016 o godzinie 23:20

20 Fening 1918 r.

zakończona 15 marca 2016 o godzinie 23:20

5 Fening 1918 r.

zakończona 15 marca 2016 o godzinie 23:18

5 Fening 1917 r.

zakończona 15 marca 2016 o godzinie 23:18

5 Fening 1918 r.

zakończona 15 marca 2016 o godzinie 23:18

5 FENIGÓW 1917

zakończona 15 marca 2016 o godzinie 20:36

10 FENIGÓW 1917

zakończona 15 marca 2016 o godzinie 20:24

3 KOPIEJKI 1916

zakończona 15 marca 2016 o godzinie 20:19

10 fenigow 1917

zakończona 13 marca 2016 o godzinie 19:46

3 KOPIEJKI 1916r

zakończona 13 marca 2016 o godzinie 15:04

2 KOPIEJKI 1916r

zakończona 13 marca 2016 o godzinie 15:03

1 KOPIEJKA 1916r

zakończona 13 marca 2016 o godzinie 15:01

10 feingów 1917

zakończona 12 marca 2016 o godzinie 21:42

20 fenigow 1917

zakończona 12 marca 2016 o godzinie 21:02

10 fenigow 1917

zakończona 12 marca 2016 o godzinie 21:01